трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. ОБЛІК ВКЛАДІВ В статутних капіталах інших організацій


Вклади в статутні капітали інших організацій враховують на рахунку 58 «Фінансові вкладення», субрахунок 1 «Паї й акції». Вклади можуть бути внесені в грошовій формі або у вигляді майна. Передане майно оцінюється за домовленістю сторін на основі реальних ринкових цін.
Грошові внески списують з кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки» в дебет рахунку 58. При передачі майна (крім грошових коштів) дебетують рахунок 58 і кредитують рахунки 01 «Основні засоби», 04 «Нематеріальні активи», 10 «Матеріали», 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» , 41 «Товари», 43 «Готова продукція».
Передане майно відображається на рахунку 58 в узгодженою оцінкою, з рахунків 01 і 04 майно списується за залишковою вартістю. Суму амортизації за переданими основними засобами та нематеріальними активами списують в дебет рахунків 02 «Амортизація основних засобів», 05 «Амортизація нематеріальних активів» з кредиту рахунків 01 і 04.
З рахунків 10, 20, 23, 29, 41, 43 та ін передані матеріали списують за фактичною собівартістю, а решту майна - в оцінці, прийнятої організацією.
Різниця між оцінкою вкладу, відображеної по рахунку 58, і вартістю переданого майна відображається на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в якості операційного доходу або операційного витрати.
Нарахування доходів на вклади в статутні капітали інших організацій відображається за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебітора-ми і кредиторами», субрахунок «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" і кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати ».
При надходженні доходів дебетують рахунок 51 «Розрахунковий рахунок» або 52 «Валютний рахунок» і кредитують рахунок 76.
Організація може отримати доходи від пайової участі в інших організаціях у формі продукції (робіт, послуг) цих організацій. У цьому випадку нарахування доходів оформляють зазначеної бухгалтерським записом. Надходження дивідендів відображають за дебетом рахунків 08 «Вкладення у необоротні активи» (на вартість надійшли основних засобів та обладнання до установки і нематеріальних активів), 10 «Матеріали» (на що надійшли матеріали) та інших рахунків обліку майна з кредиту рахунку 76.
Операції з повернення учаснику його вкладу до статутного капіталу організації при її ліквідації або виході організації-вкладника зі складу її учасників у вигляді грошових коштів або іншого майна відображаються за дебетом рахунків 01,04,10,41, 50,51,52 та ін з кредиту рахунку 58.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. ОБЛІК ВКЛАДІВ В статутних капіталах інших організацій "
 1. 12.7. Облік розрахунків із засновниками та акціонерами
  обліку до цього рахунку передбачені субрахунки: 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»; 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів». На субрахунку 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» враховуються розрахунки з засновниками (учасниками) організації за вкладами до статутного (складеного) капіталу. Дебетовий оборот характеризує виникнення заборгованості засновників перед суспільством
 2. 14.5. Облік додаткового капіталу
  облік за рахунком 83 «Додатковий капітал» організується таким чином, щоб забезпечити отримання інформації за джерелами утворення та напрямками використання коштів. До цього рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки: 83-1 «Приріст вартості майна по переоцінці»; 83-2 «Емісійний дохід»; 83-3 «Курсові різниці» і
 3. 15.12. Облік розрахунків із засновниками та акціонерами
  облік за рахунком 75 ведуть по кожному засновнику, крім обліку розрахунків з акціонерами - власниками акцій на пред'явника в акціонерних товариствах. Облік розрахунків із засновниками (учасниками) в рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність яких складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 75
 4. 7.2. Облік операцій з формування статутного капіталу
  обліку [19] узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу (складеного капіталу, статутного фонду) організації проводиться на рахунку 80 «Статутний капітал». Зазначений рахунок за економічним змістом відноситься до рахунків джерел власних господарських засобів, за структурою і призначенням є основним, пасивним, фондовим. За кредитом рахунка відображають залишок коштів на рахунку і
 5. 14.5. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій
  обліковими цінами - 80000 руб., А готової продукції - 110000 руб. Передача майна оформляється такими бухгалтерськими записами: за матеріалами: Дебет рахунку 58-100000 руб. Кредит рахунку 10-80000 руб. Кредит рахунку 91-20000 руб. по готової продукції: Дебет рахунку 58 - 100 000 руб. Дебет рахунку 91 - 10000 руб. Кредит рахунку 43 - 110 000 руб. Нарахування доходів на вклади в статутні капітали інших
 6. 5.1. Облік статутного (складеного) капіталу (фонду)
  обліку таким чином. На суму заборгованості іноземного засновника: Дебет рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» Кредит рахунку 80 «Статутний капітал». На надходження від іноземного засновника грошових коштів: Дебет рахунку 52 «Валютні рахунки» Кредит рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». 84 На суму позитивної курсової різниці: Дебет рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» Кредит рахунку 83 «Додатковий
 7. 5.6. Облік додаткового капіталу
  обліку майна (01). Отриманий організацією емісійний дохід відображається за дебетом рахунків обліку майна (рахунки 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки» тощо) і кредитом рахунку 83. Кошти додаткового капіталу можуть бути спрямовані на: збільшення статутного капіталу (дебетують рахунок 83 і кредитують рахунок 80 «Статутний капітал»);
 8. 6.7. Таблиця "Фінансові вкладення"
  обліку за видами фінансових вкладень, а всередині видів - за термінами обігу (погашення). Відповідно до ПБО 19/02 до фінансових вкладень відноситься дебіторська заборгованість, придбана за договором цесії. Віднесення цієї дебіторської заборгованості до короткострокової або довгострокової залежить від часу, що залишився до закінчення терміну погашення придбаної в якості фінансового вкладення цессионарием
 9. 14.1. Поняття і класифікація фінансових вкладень
  обліку активів в якості фінансових вкладень необхідні наступні умови: наявність документів, що підтверджують право організації на фінансові вкладення; перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями (ризиків зміни ціни, неплатоспроможності , ліквідності та ін); здатність приносити організації економічні вигоди в майбутньому. До фінансових вкладень не 7.4. Особливості формування та обліку статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
 10. обліку формування статутного капіталу ТОВ оформляється такими бухгалтерськими проводками: Д-т 75 «Розрахунки з засновниками» К-т 80 «Статутний капітал» - відображена номінальна вартість статутного капіталу, визначена в установчих документах ТОВ; Д-т 51 «Розрахункові рахунки», 08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали» та ін К-т 75 «Розрахунки з засновниками» - відображено надходження де-ніжних
  9.3. Облік пайових фінансових вкладень
 11. обліку в сумі фактичних витрат на їх придбання за плату. Вкладення у вигляді акцій можуть бути оплачені грошовими коштами, у тому числі і валютними, а також майном, переданим в оплату акцій за узгодженою вартості. Придбання часток у статутному (складеному) капіталі оформляється установчим договором. Частки в статутному (складеному) капіталі оплачуються грошовими коштами або
  При аудиті правомірності формування статутного капіталу
 12. статутний капітал банку може формуватися тільки за рахунок власних коштів акціонерів (учасників ). Вклади в статутний капітал і кошти в оплату придбаних акцій банку повинні перераховуватися тільки з розрахункових рахунків підприємств-акціонерів (учасників). Підприємства та організації, мають неліквідний баланс або оголошені неплатежес-пособности, не можуть виступати в ролі засновників банків і
  5.4. Особливості обліку каптала і прибутку (вибуття) в товариствах і кооперативах
 13. обліку грошових коштів і відповідних рахунків обліку майна з кредиту рахунку 75. Величина складеного капіталу, як зазначалось, визначається установчими документами. Однак вона не є фіксованою величиною і може змінюватися. Після закінчення року сальдо по рахунку 99 «Прибутки та збитки» списують на рахунок 80 «Статутний капітал» і розподіляють між членами товариства пропорційно їх
  13.7. Облік курсових різниць
 14. обліку у звітному періоді або дату складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період. Під курсовою різницею, пов'язаної з формуванням статутного капіталу, визнається різниця між рубльової оцінкою заборгованості засновника (учасника) за вкладом до статутного капіталу, оціненого в установчих документах в іноземній валюті, обчисленої за курсом ЦБ РФ на дату надходження суми
  учету в отчетном периоде или дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период. Под курсовой разницей, связанной с формированием уставного капитала, признается разность между рублевой оценкой задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный капитал, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату поступления суммы

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба