трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3.3. Формування резерву на можливі втрати по позиках


Кредитні операції є високоризиковими видами діяль-ності комерційних банків. З метою зниження цих ризиків банки з 1 січня 1995 р. став формувати спеціальний резерв на можливі втрати по позиках.
Зазначений резерв забезпечує створення банкам більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволяє уникати коливань величини прибутку банків у зв'язку зі списанням втрат по позиках.
Класифікація позичок і формування резерву здійснюються на підставі наступних принципів:
відповідність фактичних дій по класифікації позик і формування резерву вимогам цього Положення та внутрішніх документів кредитної організації;
комплексний і об'єктивний аналіз всієї інформації, що відноситься до сфери класифікації позик і формування резервів;
своєчасність класифікації позики і формування резерву і достовірність відображення змін розміру резерву в обліку та звітності.
З метою визначення розміру розрахункового резерву у зв'язку з дією факторів кредитного ризику позички класифікуються на підставі професійного судження (за винятком позик, згрупованих в портфель однорідних позичок) в одну з п'яти категорій якості:
1) вища категорія якості (стандартні позики) - відсутність кредитного ризику (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою дорівнює нулю);
категорія якості «нестандартні позики» - помірний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від одного до 20%);
категорія якості «сумнівні позички» - значний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок неис-нання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 21 до 50%);
категорія якості «проблемні позики» - високий кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або належного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 51 до 100%);
нижча категорія якості «безнадійні позики» - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконувати зобов'язання за позикою , що обумовлює її повне (у розмірі 100%) знецінення.
Позики, віднесені до другої - п'ятої категоріями якості, є-ються знеціненими.
Оцінка кредитного ризику за кожною виданою позикою (професійне судження) повинна проводитися кредитною організацією на постійній основі.
Професійне судження виноситься за результатами комплек-сного та об'єктивного аналізу діяльності позичальника з урахуванням його фінансового становища, якості обслуговування позичальником боргу за позикою, а також всієї наявної в розпорядженні кредитної організації інформації про будь руських позичальника, включаючи відомості про його зовнішніх зобов'язаннях, про функціонування ринку, на якому він працює.
Джерелами отримання інформації про ризики позичальника є його правовстановлюючі документи, бухгалтерська, податкова, статистична та інша звітність, додатково надаються відомості, засоби масової інформації та інші джерела, що визначаються кредитною організацією самостійно. Кредитна організація повинна забезпечити отримання інформації, необхідної і достатньої для формування професійного судження про розмір розрахункового резерву.
Вся інформація про позичальника, включаючи інформацію про ризики, фіксується в досьє позичальника. Інформація, використана кредитною організацією для оцінки якості позики, включаючи оцінку фінансового стану позичальника, повинна бути доступна органам управління, підрозділам внутрішнього контролю кредитної організації, аудиторам і органам банківського нагляду.
Формування резерву здійснюється кредитною організацією на момент отримання інформації про появу кредитного ризику. При зміні фінансового стану позичальника, зміні якості обслуговування позички, а також за наявності інших відомостей про ризики позичальника кредитна організація зобов'язана здійснити ре класифікацію позики і за наявності підстав уточнити розмір резерву.
Фінансове становище позичальника оцінюється відповідно до методики, затвердженої внутрішніми документами кредитної організації, відповідними вимогам Положення № 254-П.
Перелік показників, використовуваних для аналізу фінансового стану позичальника, та порядок їх розрахунку визначаються кредитною організацією самостійно в залежності від галузі та сфери діяльності позичальника, завдань аналізу, з урахуванням всієї наявної інформації як на звітні, так і на внутрімесячние дати.
Фінансове становище позичальника може бути оцінений як «добрий», «чи не краще ніж середнє» або «погане».
Фінансове становище позичальника може бути оцінений як добрий, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-господарською його діяльності та інші відомості про нього, включаючи інформацію про зовнішні умови, свідчать про стабільність виробництва, позитивної величиною чистих активів, рентабельності та платоспроможності й відсутні якісь негативні явища, здатні вплинути на фінансову стійкість позичальника в перспективі. До негативних явищ можуть бути віднесені не пов'язане з сезонними факторами істотне зниження темпів зростання обсягів виробництва, показників рентабельності, істотне зростання кредиторської та дебіторської заборгованості, інші явища.
Фінансове становище позичальника оцінюється не краще ніж середнє, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-господар-ської його діяльності та інші відомості про нього свідчать про відсутність прямих погроз поточному фінансовому положенню при наявності в діяльності позичальника негативних явищ , які в доступній для огляду перспективі можуть привести до появи фінансових труднощів.
Фінансовий стан оцінюється як погане, якщо позичальник визнаний не спроможним (банкрутом).
Позики відносяться в одну з трьох категорій: гарне, середнє, незадовільний обслуговування позичальником боргу.
Обслуговування боргу по позиці може бути визнано хорошим, якщо:
- платежі за основним боргом і відсотками здійснюються вчасно і в повному обсязі;
- є поодинокий випадок прострочених платежів по основному боргу і відсоткам протягом останніх и 80 календарних днів.
Обслуговування боргу за позикою не може бути визнано хорошим, якщо платежі за основним боргом та за відсотками здійснюються за рахунок грошових коштів та іншого майна, наданих позичальнику кредитною організацією - ссудодателем прямо або побічно, або кредитна організація - ссудодатель прямо або побічно прийняла на себе ризики понесення втрат у зв'язку з наданням позичальникові грошових коштів та іншого майна.
Обслуговування боргу визнається незадовільним, якщо є прострочені платежі за основним боргом та за відсотками протягом останніх 180 календарних днів.
Категорія якості позики визначається із застосуванням професійного судження на основі комбінації двох класифікаційних критеріїв відповідно до табл. 10.1.
Таблиця 10.1. Визначення категорії якості позики з урахуванням фінансового стану позичальника і якості обслуговування боргу Фінансове становище Обслуговування боргу Гарне Середнє Незадовільний Хороше Стандартні (I категорія якості) Нестандартні (II категорія якості) Сумнівні
(III категорія якості) Середнє Нестандартні (II категорія якості) Сумнівні (II! категорія якості) Проблемні
(! V категорія якості) Погане Сумнівні (111 категорія якості) Проблемні {IV категорія якості) Безнадійні {V категорія якості)
Розмір розрахункового резерву визначається виходячи з результатів класифікації позики. Розміри розрахункового резерву залежно від якості позики наведені в таблиці 10.2.
По позиках, що віднесені до II-V категорій якості, резерв формується з урахуванням забезпечення I і II категорії якості.
Під забезпеченням за позикою розуміється забезпечення у вигляді застави, банківської гарантії, поручительства, гарантійного депозиту (вкладу), віднесене до однієї з двох категорій якості забезпечення.
Таблиця 10.2. Величина розрахункового резерву за класифікаційними позиках Категорія якості Найменування Розмір розрахункового резерву
у відсотках від суми основного боргу за позикою 1 категорія якості (вища) Стандартні 0% П категорія якості Нестандартні від 1 до 20% III категорія якості Сумнівні від 21 до 50% IV категорія якості Проблемні від 51 до 100% V категорія якості (нижча) Безнадійні 100% 1.
До забезпечення / категорії якості можуть бути віднесені:
заставу, якщо в якості предмета застави виступають:
котируються цінні папери держави, якщо зазначене держава має інвестиційний рейтинг не нижче «В В В» за класифікацією S & P (Standart <6 Poor's) та не нижче аналогічного за класифікаціям «Fitch ІВСА», «Moody'sа також цінні папери центральних банків цієї держави;
облігації Банку Росії;
цінні папери, емітовані Міністерством фінансів Російської Федерації;
векселя Міністерства фінансів Російської Федерації;
гарантійний депозит;
гарантія Російської Федерації, банківська гарантія Банку Росії;
поручительства юридичних осіб з високим інвестиційним рейтингом.
До забезпечення II категорії якості можуть бути віднесені заставу земельних ділянок, підприємств, будівель, споруд, квартир та іншого нерухомого майна та обладнання, заставу сировини, матеріалів, готової продукції, товарів і т.д. за наявності стійкого ринку зазначених предметів застави.
За наявності забезпечення 1 і II категорій якості мінімальний розмір резерву визначається за наступною формулою:
РР (1-Ср)
де Р - мінімальний розмір резерву. Резерв, що формується кредитною організацією, не може бути менше мінімального розміру резерву; РР - розмір розрахункового резерву; к. - коефіцієнт (індекс) категорії якості забезпечення. Для забезпечення 1 категорії якості / с, (А,) приймається рівним одиниці (1,0). Для забезпечення II категорії якості до, (Л,) приймається рівним 0,5. Про / - вартість забезпечення відповідної категорії якості (за вирахуванням додаткових витрат кредитної організації, пов'язаних з реалізацією забезпечення); Ср - величина основного боргу за позикою.
Якщо А; | 06j> Ср, то Р приймається рівним нулю (0).
З урахуванням оцінки стану перспектив реалізації предметів застави (звернення стягнення на гаранта: поручителя, аваліста (акцептанта) формований кредитною організацією резерв може бути більше, ніж визначений відповідно до цього підрозділом мінімальний розмір резерву.
Списання кредитною організацією нереальних для стягнення позик, у тому числі об'єднаних в портфель однорідних позичок, здійснюється за рахунок сформованого резерву за відповідною позикою.
Одночасно кредитна організація списує відносяться до нереальним для стягнення позиках нараховані відсотки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3.3. Формування резерву на можливі втрати з позик"
 1. Аудит доходів, витрат і результатів діяльності кредитної організації
  формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткування прибутку »від 05.08. 92 № 552; Постанова Уряду РФ« Про особливості визначення оподатковуваної бази для сплати податку на прибуток банками і іншими кредитними установами »від 16.05.94 № 490;« Про порядок застосування окремих пунктів Положення «Про осо-сті визначення оподатковуваної бази для сплати податку на
 2. 7.1. Основні напрями перевірки активних операцій
  формування та використання резерву на можливі втрати з позик »; Інструкція ЦБ РФ« Про застосування до кредитним організаціям заходів впливу за порушення пруденційних норм діяльності »від 31.03,97 № 59 (зі змінами та доповненнями); Лист Мінфіну Росії« Правила добровільного страхування ризику непогашення кредиту »; Лист Мінфіну Росії« Правила добровільного страхування відповідальності
 3. 11.1. Аудит витрат
  формування та використання резерву на можливі втрати по позиками від 30.06,97 № 62-а; Вказівка ??ЦБ РФ «Про облік при оподаткуванні величини резерву на можливі втрати по позиках, формованого кредитними організаціями відповідно до вимог Інструкції Банку Росії від 30,06.97 № 62-а «Про порядок формування та використання резерву на можливі втрати з позик» від 29-06.2000 N ° 810-У;
 4. 6.4. Проблема банківських позичок
  резерви за сумнівними і нефункці-ОНДР позиках можуть зруйнувати власний капітал банків, виснажений значними інвестиціями в позички. Функціонуючі позики - це позики, за якими в даний час не отримують процентних платежів, і позики , по яких є серйозні затримки платежів. Деякі банки надають гроші позичальникам з виплатою відсотків, не враховуючи того, що ці
 5. 13.4. Облік втрат при продажу товарів методомсамообслужіванія і з відкритою викладкою
  резерву, або без нарахування резерву. Податковим законодавством утворення резерву на дані втрати не
 6. 5.1. Регулювання операційпо розміщенню коштів кредитною організацією та нарахуванню відсотків по ним
  формування та використання резерву на можливі втрати з позик »від 30.06.97 № 62 * (з наступними змінами та доповненнями); Рекомендації ЦБ РФ« Методичні рекомендації до Положення Банку Росії «Про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення ) »від 31.08.98 № 54-П (від 05.10.98 № 273-Т); Рекомендації ЦБ РФ« Методичні рекомендації до
 7.  8.11. Формування та облік резервів під зниження вартості товарів
    резерву під зниження вартості товарів. Резерв під зниження вартості товарів утворюється за рахунок фінансових результатів організації на величину різниці між поточною ринковою вартістю і фактичною вартістю товарів, якщо остання вище поточної ринкової вартості. Формування резерву під зниження вартості товарів відображається за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунку 14
 8.  12.10. Формування та облік резервів під зниження вартості товарів
    резерву під зниження вартості товарів. Резерв під зниження вартості товарів утворюється за рахунок фінансових результатів організації на величину різниці між поточною ринковою вартістю і фактичною вартістю товарів, якщо остання вище поточної ринкової вартості. Формування резерву під зниження вартості товарів відображається за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати» і кредиту рахунку 14
 9.  5.6. Перевірка застосовуваних у банку процедур з оцінки кредитного ризику для формування резерву на можливі втрати по позиках, правильності та повноти створення цього резерву
    формування та використання резерву на можливі втрати з позик (РВПС), розроблене відповідно до Інструкції ЦБ РФ від 30.06.97 № 62 », але з урахуванням особливостей кредитуемой банком клієнтури, застосовуваних форм забезпечення повернення позичок, використовуваної методики оцінки платежі кредитоспроможності позичальників, існуючого порядку створення резерву в многофилиальном банку, порядку прийняття
 10.  9.4. Облік резерву під знецінення вкладень у цінні папери
    формування балансової вартості фінансових вкладень, яка виступає як різниця між обліковою вартістю та створеним резервом. Разом з тим створений резерв забезпечує покриття можливих збитків за операціями з цінними паперами. Якщо за підсумками року ринкова вартість цінних паперів, під які було створено резерв, підвищилася, то на суму підвищення проводиться коригування створеного резерву.
 11.  10.5. ОБЛІК РЕЗЕРВУ ПОЛ знецінення фінансових вкладень
    формування балансової вартості фінансових вкладень, яка виступає як г різниця між обліковою вартістю та створеним резервом. Разом з тим створений резерв забезпечує покриття можливих збитків за операціями з цінними паперами. Якщо за підсумками року ринкова вартість цінних паперів, під ко-торие був створений резерв, підвищилася, то на суму підвищення проводиться коригування створеного
 12.  9.3. Резерви зростання продуктивності праці
    резервом зростання продуктивності праці. Під резервами росту продуктивності праці розуміють невикористані можливості ефективного використання та економії живої і минулої (уречевленої) праці. Класифікація резервів обширна і дозволяє виявляти джерела зростання продуктивності праці залежно від впливу того чи іншого фактора. Тому резерви зростання продуктивності праці
 13.  § 2. Аналіз міжнародних резервів Росії
    резерви Росії, в млрд дол США Рік Золотовалютні резерви У тому числі іноземна валюта золото 1997 01.01 15324 І 276 4047 01.03 15208 І 127 4 081 01.05 18 184 14 068 4 117 01.07 24 549 20 396 4 153 01.09 23 920 19 604 4316 01.11 22211 18 443 4468 01.12 16 810 12 201 4 608 1998 01.01 17 784 12 895 4889 01.07 16 169 11 161 5008 01.12 12 480 8175 4 306 1999 01.01 12 223 7
 14.  3.3. Бухгалтерський облік операцій з обліку векселів
    резервів під їх знецінення на умовах створення резервів на можливі втрати по позиках і не змінює балансову вартість векселів. Куплені векселя класифікуються за групами ризику залежно від своєчасності їх оплати та числа днів прострочення платежу. Резерв під вексельну заборгованість створюється за встановленими нормативами для кожної групи ризику на покупну вартість векселя. Створення
 15.  24 Мета і завдання аналізу стану і використання трудових ресурсів
    формування та використання фонду оплати праці на підприємстві; оцінка впливу зростання продуктивності та оплати праці на фінансові результати. Питання
 16.  13.5. Облік втрат товарів внаслідок псування, бою і лому
    резерв на втрати товарів при зберіганні та продажу внаслідок природного убутку: а) Д 44 К 96, б) Д 91 К 96; в) Д 90 К 96. 5. Списано втрати товарів при зберіганні та продажу внаслідок природного убутку за рахунок раніше нарахованого резерву: а) Д 96 К 60, б) Д 96 К 41; в) Д 96 К 94. 6. Списано втрати товарів при зберіганні та продажу внаслідок природного убутку, якщо резерв на ці цілі не створюється: а)
 17.  46. Сутність і порядок формування кадрового резерву
    формуванню резерву складається з таких етапів: Cоставление прогнозу передбачуваних змін у складі керівних кадрів, оцінка ділових і особистісних якостей кандидатів у резерв на висування, визначення кандидатів у резерв, прийняття рішення про включення до резерву, узгодження списку кандидатів, включених до резерву, з вищестоящими організаціями . Для проведення планомірної систематичної
 18.  5.7. Оцінка кредитної політики банку та якості управління кредитними ризиками
    формування РВПС, оцінки класифікації позик за групами ризику, виконання вимог по черговості створення РВПС виходячи з групи ризику позичок, доцільно дані ф. № 115 перекласти в розроблену автором таблицю (табл. 5.14).? № п / п Станом на Вид позикової заборгованості в рублях в інва-люте разом у% до підсумку І Кредити, надані юри дическим особам У тому числі:
 19.  § 3. Аналіз міжнародних резервів ФРН
    резерви ФРН, млн ДМ Роки Золотовалютні резерви У тому числі іноземна валюта Золото 1993 122 763 83 222 13 688 1994 115 965 91 774 13 688 1995 123 261 106 871 13 688 1996 120 985 105 381 13 688 1997 127 849 110 918 13 688 1998 +135085119107 17109 На основі наведених даних випливає: визначити питому вагу іноземної валюти і золота в загальній сумі золотовалютних резервів за

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба