трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3.4. Контроль за виконанням умов кредитного договору і погашенням кредиту (супровід кредиту)


Повернення банківських позик означає своєчасне і повне погашення позичальниками виданих їм позичок і відповідних сум відсотків за користування позиковими коштами. Забезпечення повернення кредиту - це складна цілеспрямована діяльність банку, що включає систему організаційних, економічних і правових заходів, складових особливий механізм, що визначає способи видачі позик, джерела, терміни і способи їх погашення, документацію, що забезпечує повернення позичок.
Джерела повернення позик підрозділяються на первинні та вторинні (додаткові). Первинним джерелом є дохід позичальника (для юридичних осіб - виручка в готівковій або / та безготівковій формі, для фізичних осіб - заробітна плата або / та інші надходження). Вторинними (додатковими) вважаються виручка від реалізації заставленого майна, перерахування коштів гарантом або страховою організацією.
Порядок використання банком первинних і вторинних джерел погашення позик різний. Погашення позичок за рахунок доходу позичальника регулюється кредитним договором, строковим зобов'язанням або дорученням на перерахування відповідних коштів. Погаше-ня здійснюється в день настання терміну платежу або в інший визначений період при наявності коштів на розрахунковому рахунку клієнта. Погашення позички за рахунок вторинних джерел означає включення банком в дію механізму примусового стягнення належного йому боргу. Даний механізм також має правове забезпечення (крім кредитного договору) у вигляді договору про заставу, гарантійного листа, договору поручительства, страхового полісу.
Використання додаткових джерел навіть при наявності зазначених юридичних документів вимагає від банку особливих зусиль і чималого часу. Так, реалізація прав по поверненню кредиту при використанні застави майна позичальника передбачає звернення до суду або арбітраж, а також вимагає дотримання певних умов по суті заставного права як з боку банку, так і позичальника. У результаті виникає тривала процедура розгляду і задоволення позову банку. Використання гарантійних зобов'язань поручителя для погашення позики також вимагає часу, навіть при його готовності виконати ці зобов'язання. Страхова організація відшкодує збиток банку від неповернення кредиту тільки після ретельного вивчення чинників виникнення кредитного ризику і за умови дотримання умов страхової угоди.
Враховуючи трудомісткість роботи із вторинними джерелами і тривалість процедур включення їх в реальний механізм погашення банківської позики, основний акцент при вирішенні питання про можливість видачі позики слід відводити первинному джерелу - доходу. Якщо виникає серйозний сумнів в реальності використання доходу в якості основного джерела погашення позики, у видачі позики краще відмовити. Вторинні джерела лише підкріплюють первинний, але не замішаних його.
Кожен банк використовує свої правила поведінки з позичальниками, розглядаючи їх як комерційної таємниці. Проте в їх діях виявляються і загальні закономірності. Ось деякі з них.
Банк намагається мати справу з тими, кого він давно знає. Цей та наступні кілька пунктів свідчать: систему забезпечення повернення позичок слід формувати з таким розрахунком, щоб вона працювала не тільки після того, як настав термін повернення кредиту, але, головним чином, до прийняття рішення про видачу кредиту. Суть правила в тому, що банк вибирає клієнтів, яким довіряє, віддаючи перевагу тим з них, хто обслуговується в даному банку. Випадкові позичальники повинні бути виключені або зведені до мінімуму. - Банк обмежує терміни кредитування. Розрахунок досить простий: чим коротше термін, тим нижче за інших рівних умов уро-вень ризику. Зараз російські банки прагнуть обмежити зазначений термін 3 - 6 місяцями.
Банк поступово розвиває свої кредитні відносини з клієнтами, включаючи і тих, з якими вже працює. Видача малих кредитних сум дозволить оцінити за кілька місяців добропорядність, акуратність, грамотність клієнта; простежити, з якого роду контрагентами він має справу, наскільки акуратний у виплаті податків, оформленні платіжних документів.
Банк домагається, щоб максимальне число кредитів мало забезпечення в тій чи іншій формі, при цьому по можливості широко диференціюючи умови кредитування різних клієнтів (залежно від забезпечення кредиту, надійності клієнта, цілей, обсягів, термінів кредитування та інших обставин).
Забезпеченням кредиту може бути ліквідний товар, майно, валютні грошові кошти. Банки широко практикують знайомство з підприємством, огляд на місці товарів, офісів, складських приміщень, торгових залів, перевірку наявності товарів і майна, які надаються в заставу. Банк активно утримується від прийняття в якості забезпечення своїх Кредитів неліквідного товару або іншого подібного майна, сумнівних цінних паперів (непокритих банківських акредитивів, неакцептованного векселів).
Цільове використання кредиту легше простежити, якщо однією з умов його надання є відкриття позичальником розрахункового рахунку в банку.
Банк включає в кредитний договір застереження про те, що у разі виникнення спору між учасниками він передається на дозвіл арбітражному суду. У більш широкому плані мова йде про те, що банк, по-справжньому піклується про зворотності своїх позичок, бездоганно володіє тонкощами юридично вірного складання відповідних документів і супроводження всього кредитного процесу.
На останніх етапах кредитного процесу, коли термін повернення кредиту підходить або вже настав, банк активно використовує свою службу економічної безпеки, яка повинна діяти жорстко, але в рамках законності, при необхідності доводячи справу до суду.
Після того як кредит виданий, головним завданням банку є активна робота зі спостереження за кредитом з метою управління ім. Умови, при яких надавався кредит, постійно змінюються, що має певні наслідки для фінансового становища позичальника і його можливості погасити кредит. Тому в період дії кредитного договору кредитний працівник, який працює з позичальником повсякденно, здійснює контроль за виконанням останнім умов договору, цільовим використанням кредиту, фінансовим станом позичальника (тобто здійснює супровід кредиту до повного його погашення). Спостереження передбачає наявність достовірної та оперативної інформації про всі зміни, що відбуваються у позичальника.
Супровід кредиту включає в себе виконання наступних дій:
оцінку фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності протягом всього періоду кредитування;
перевірку збереження заставленого майна, його ліквідності (такі перевірки за звичайними кредитами слід виробляти щоквартально, за кредитами підвищеного ризику - щомісяця);
контроль за своєчасним надходженням відсотків за кредит, при частковому погашенні кредиту - за надходженнями відповідно з графіками платежів позичальника;
щомісячну коригування резерву на можливі втрати по позиках залежно від якості забезпечення та змін кредитного договору;
ведення ділового листування з клієнтом та проведення ділових зустрічей ;
щомісячне проведення аналізу позичкового портфеля.
По відношенню до позичальника, не виконує своїх зобов'язань за кредитним договором (що ставить під загрозу своєчасне та повне погашення заборгованості за кредитом), а також при виявленні випадків недостовірності у звітності або занедбаності бухгалтер-ського обліку банк -кредитор може застосовувати такі заходи мож-дії:
попередити позичальника про припинення подальшого кредитування, якщо у погоджені строки не будуть виконані вимоги банку;
призупинити подальшу видачу передбаченого догово -ром кредиту;
у разі несплати чергового внеску в погашення кредиту і безперспективності його своєчасного погашення надалі - пред'явити залишилася на день платежу частину боргу за даним кредитом до стягнення;
при систематичному невиконанні позичальником умов кредитного договору та рекомендацій банку - вимагати дострокового погашення всіх раніше наданих йому кредитів. Можливість застосування цього заходу обумовлюється в кредитному договорі виходячи з практики кредитних відносин банку з конкретним позичальником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3.4. Контроль за виконанням умов кредитного договору і погашенням кредиту (супровід кредиту) "
 1. § 7. Кредитний моніторинг
  Кредити служать основним джерелом доходів банку і одночасно головною причиною ризику. Тому всі комерційні банки, що відповідають сучасним вимогам або прагнуть їм відповідати, здійснюють кредитний моніторинг. Кредитний моніторинг включає в себе систему спостереження за погашенням кредиту, а також розробку і прийняття заходів з погашення кредиту. У банківській практиці використовуються
 2. 5.2.2. Аудит кредитних ліній
  Під кредитною лінією слід розуміти договір, за яким передбачена видача кредитів кількома сумами в межах загальної суми договору (незалежно від їх часткового погашення) та загального терміну договору (тобто оборот сумарною видачі кредитів повинен бути не більше загальної суми, передбаченої кредитною лінією). Ліміт кредитної лінії вважається вичерпаним, якщо оборот сумарною видачі кредитів
 3. 56. Проблеми неповернень кредитів
  Основні причини неповернень кредитів: 1) неможливість виконати пропоновані банком вимоги, 2) переоцінка перспективи реалізації інвестиційних проектів; 3) слабка законодавча база; 4) зміна фізичних умов: переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів; 5) раптові і непередбачені зміни середовища, що змушують суб'єкта змінити умови договору з підприємством.
 4. Глава 5. Типові помилки в обліку кредитів і позик
  Приклад 1. У податковому обліку відсотки за виданим довгостроковим кредитом визнані доходом одноразово по закінченні терміну кредиту Приміром, організація надала кредит строком на 3 роки. Згідно з умовами договору відсотки за користування кредитними коштами повертаються в момент його погашення. У податковому обліку бухгалтерією відсотки за користування кредитними коштами визнані доходом
 5. 11.1. Поняття кредитів, позик і завдання їх обліку
  Організація для формування господарських засобів може крім власних джерел залучати позикові кошти у вигляді кредитів банку, позик від юридичних і фізичних осіб. Позикові кошти можуть залучатися для поповнення оборотних коштів, придбання (створення) основних засобів, придбання товарів (робіт, послуг), здійснення розрахунків з постачальниками та ін Цивільним кодексом РФ
 6. 11.2. Поняття кредитів і позик, їх відмітні особливості
  Кредит в широкому сенсі - це система економічних відносин, що виникають при передачі майна в грошовій або натуральній формі від одних організацій або осіб іншим на умовах подальшого повернення грошових коштів або оплати вартості переданого майна і, як правило, зі сплатою відсотків за тимчасове користування переданим майном. Розрізняють банківський кредит і комерційний кредит
 7. Додаткові витрати по іпотеці
  Як вже було сказано, перш ніж підписати іпотечний договір, незайвим буде заздалегідь розрахувати всі додаткові витрати, які неминучі при покупці квартири в кредит. Більшість додаткових платежів є разовими, тобто виплачуються позичальником один раз, зазвичай на початку угоди. Деякі, навпаки, виплачуються протягом усього терміну погашення кредиту. Зазвичай додаткові
 8. Позичальник
  У ролі позичальника може виступати будь-яка фізична особу, яка є громадянином Російської Федерації. Позичальник повинен укласти договір з банком або іншими кредитними організаціями або договір позики з некредитні організаціями (юридичними особами). У договорі обов'язково має бути умова, що грошові кошти, отримані у вигляді кредиту, підуть на придбання нерухомого майна. В якості
 9. 6.3. ПОНЯТТЯ кредитів і позик, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
  Кредит в широкому сенсі - це система економічних відносин, що виникають при передачі майна в грошовій або натуральній формі від одних організацій або осіб іншим на умовах подальшого повернення грошових коштів або оплати вартості переданого імущі-ства і, як правило, зі сплатою відсотків за тимчасове користування переданим майном. L Розрізняють банківський кредит і комерційний кредит
 10. 7.15. Розділ "Інформація про позики і кредітахі витратах з їх обслуговування"
  Вимоги до розкриття у бухгалтерській звітності інформації про кредити і позики і витратах з їх обслуговування встановлені п. 33 Положення з бухгалтерського обліку "Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування "(ПБУ 15/01), затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 2 серпня 2001 р. N 60н. У бухгалтерській звітності організації повинна відображатися інформація, представлена ??в табл. 7.21.
 11. 5.2.1. Аудит разових позичок
  Насамперед перевіряємо наявність у банку внутрішнього Положення по даному виду кредитування і його відповідність до Положення ЦБ РФ № 54-П та іншим пов'язаним з ним нормативним документам ЦБ РФ. Далі мета перевірки полягає в тому, щоб упевнитися в: наявності юридично правильно оформлених кредитних договорів на видачу разових позик позичальникам; наявності юридично правильно оформлених
 12.  5.5. Перевірка правильності нарахування та стягнення відсотків за розміщеними коштами та їх відображення в обліку
    Дана перевірка починається з встановлення факту наявності у банку власного, внутрішньобанківського положення про порядок нарахування та стягнення відсотків за розміщеними коштами (по кожному виду кредиту), затвердженого у відповідному порядку правлінням банку, та відповідності його у всіх істотних аспектах Положення Банку Росії № 39-П «Про порядок нарахування відсотків по операціях, пов'язаних з
 13.  Сутність іпотеки
    Іпотечний ринок як окрему економічну категорію формують операції з іпотечного кредитування. Від інших кредитних ринків іпотечний спочатку відрізняється:? строком видаваних кредитів (іпотечні кредити довгострокові, зазвичай видаються на термін від 10 до 30 років, це залежить насамперед від іпотечної програми, за якою видано кредит, і від регіону);? процентною ставкою (в порівнянні з іншими
 14.  5.2.3. Аудит позик вигляді «овердрафту»
    Кредит у вигляді «овердрафту» надається при недостатності або відсутності коштів на розрахунковому рахунку клієнта на виробництво платежу. Основними умовами для ридачі таких позичок є: передбачення проведення таких операцій умовами договору банківського рахунку або додаткової угоди до нього; встановлення клієнту-позичальнику заздалегідь ліміту кредитування, тобто максимальної суми
 15.  17.5. Облік розрахунків за кредитами банків і позиковими коштами
    Кредитні взаємовідносини організацій з установами банків будуються на основі кредитних договорів, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін. У ролі кредитора може виступати тільки установа банку чи інша кре-дітно організація, що має відповідну ліцензію ЦБ РФ на проведення такої діяльності. Договір кредиту укладається обов'язково у письмовій формі і

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба