трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Аналіз формування та використання чистого прибутку


Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання. Найважливішим фінансовим показником є ??прибуток, який характеризує ступінь ділової активності та фінансового благополуччя. Прибуток (збиток) звітного періоду розподіляється між суспільством в особі держави і господарюючим суб'єктом. Принципи розподілу прибутку відображені в Податковому кодексі РФ (визначаються державою).
Відповідно до діючого положення прибуток звітного року розподіляється в наступному порядку. Визначення прибутку, що обкладається податком, - прибуток звітного року зменшується на суми:
- доходів у вигляді дивідендів, відсотків, отриманих по акціях,
облігаціями та іншими цінними паперами; - доходів, отриманих від пайової участі у діяльності іншого підприємства (крім доходів, отриманих за межами РФ); - доходів грального бізнесу та відеосалонів; - прибутку від посередницьких операцій, страхової діяльності, окремих банківських операцій (якщо ставка податку відрізняється від ставки по основному виду діяльності); - прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва; пільг, наданих відповідно до чинного законодавства.
Оподатковуваний прибуток оподатковується за ставкою 24%: - сума податку, обчислена за ставкою в розмірі 6,5%, зараховується до федерального бюджету; - сума податку, обчислена за ставкою в розмірі 17,5% , зараховується до бюджету суб'єктів РФ; - сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 2%, зараховується до місцевих бюджетів.
Чистий прибуток дорівнює різниці між неоподатковуваної балансовим прибутком звітного року і величиною податку з урахуванням пільг. Чистий прибуток є основою розвитку економіки господарюю-ного суб'єкта. Напрямки використання прибутку та принципи розподілу визначаються господарюючим суб'єктом самостійно і відображаються в обліковій політиці. Господарюючий суб'єкт при визначенні принципів розподілу та напрямків використання виходить з масштабів прибутку, конкретних напрямків діяльності та перспектив розвитку економіки, виходячи з чого окремі напрями використання прибутку можуть змінюватися в залежності від конкретної ситуації.
Необхідна інформація для аналізу відбивається у формах № 2 та № 3 (у розрахунку відрахувань до фондів). Відповідно до законодавства та установчих документів господарюючий суб'єкт розподіляє чистий прибуток за наступними напрямками використання:
відрахування в резервний фонд, в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства та відповідно до установчих документами ;
на гуманітарні та інші цілі;
- в акціонерних товариствах - на виплату дивідендів. Протягом року господарюючий суб'єкт направляє на поточні потреби прибуток відповідно до їх призначення, тобто витрачає прибуток минулих років. Частина прибутку може бути нерозподіленого - це додатковий фінансовий резерв, який може бути використаний для поповнення фондів і збільшення статутного капіталу.
При аналізі чистого прибутку необхідно скласти аналітичну таблицю, у якій відбиваються напрямки використання чистого прибутку (фактичний розподіл прибутку).
На підставі даних, необхідно знайти абсолютне відхилення, виявити причини відхилень, визначити відсоток до прибутку за планом, за фактом, знайти відносне відхилення. За результатами проведених розрахунків зробити висновки. Особливу увагу слід звернути на формування і використання фонду накопичення і величину нерозподіленого прибутку, тобто реінвестованого прибутку.
В акціонерних товариствах розподіл прибутку - це питання дивідендної політики господарюючого суб'єкта. Дана проблема вирішується по-різному господарюючими суб'єктами.
Капіталізація чистого прибутку дозволяє розширити виробництво за рахунок власних коштів, що знижує величину витрат на обслуговування зовнішніх джерел фінансування (кредитів, позик). Розміри капіталізації чистого прибутку дозволяють оцінити не тільки темпи зростання капіталу господарюючого суб'єкта, а й оцінити запас фінансової міцності (рентабельності продажів, оборотності всіх активів). Темп збільшення власного капіталу є важливим обмежувачем темпів зростання підприємства. Темпи зростання виробництва залежать не тільки від попиту ринків збуту, потужностей підприємства, але і від структури капіталу.
Темпи росту власного капіталу характеризують потенційні можливості господарюючого суб'єкта з розширення виробництва. Темпи стійкого зростання на перспективу залежать від поточної діяльності, визначальною величину прибутку. Величина поточних активів рухлива і залежить від масштабів бізнесу: | галузевої приналежності; | темпів реалізації продукції; - структури оборотних коштів;
інфляції; - облікової політики;
системи розрахунків .
Індикатором фінансового благополуччя є стабільність дивідендних виплат, яка знижує рівень ризику для інвесторів, а отже, веде до збільшення попиту на акції даного господарюючого суб'єкта та зростання цін на акції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Аналіз формування та використання чистого прибутку "
 1. Питання 11Маржінальний метод планування прибутку
  використанні показників маржинальної прибутку (GM), питомої маржинального прибутку (GMgm), коефіцієнта маржинального прибутку (KGM): Розрахунок питомої маржинального прибутку на одиницю продукції: GMgm = p - a, де p - ціна одиниці продукції; a - прямі витрати на одиницю продукції. Розрахунок маржинального прибутку по виду продукції: GM, Пр = GMgm х Q, де Q - обьем випуску. Розрахунок загальної маржинальної
 2. 7.1. Прибуток як показник ефективності господарської діяльності
  аналізу фінансових результатів підприємства. Він дає загальну картину факторного впливу повної сукупності доходів і витрат підприємства на його чистий прибуток. Укрупнений аналіз співвідношення всіх доходів і витрат проводиться в табл. 7.1, де представлені загальні величини доходів, витрат і чистого прибутку підприємства в попередньому і звітному періодах та їх зміни у звітному періоді в порівнянні з
 3. 55. Методика аналізу фінансових результатів роботи підприємства
  аналізу фінансових результатів діяльності підприємства включає: Вивчення формування прибутку в часі і в просторі. Виявлення причинно-наслідкових зв'язків у господарському процесі та їх ролі у впливі на зміну прибутку. Кількісне вимірювання впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають зміну прибутку. Виявлення наявних можливостей зростання прибутку і визначення шляхів
 4. Розрахунок чистого прибутку комерційного банку
  формування резервів, сплати податків з прибутку. Чинними Правилами ведення бухгалтерського звіту в кредитних організаціях передбачений наступний порядок розрахунку чистого прибутку-. Чисті процентні та аналогічні доходи = Відсотки отримані та аналогічні доходи - Відсотки сплачені та аналогічні витрати. Чистий комісійний дохід = Комісійні доходи - Комісійні витрати. Поточні доходи =
 5. Введення
  аналіз, єдина оцінка не може бути однаково гарною для всіх цілей, якщо взагалі може бути корисною для будь-якої приватної мети. Принаймні існує вибір з двох варіантів - єдина оцінка, яка задовольняє більшості цілей, або кілька варіантів оцінок чистого прибутку з чітко позначеними цілями. Нижче обговорюються недоліки і труднощі обох варіантів. Основна мета звітності про
 6. 12.1. вихідні передумови планування формування операційного прибутку
  аналізу є виявлення основних тенденцій формування операційного прибутку підприємства в передплановому періоді, оцінка досягнутого її рівня, а також виявлення ступеня впливу основних факторів на процес її формування на підприємстві. На першій стадії аналізу розглядається динаміка суми маржинальної, валового і чистого операційного прибутку підприємства, визначаються відхилення фактично
 7. 13.5. Сумарна виплата за основними податками
  чистого прибутку буде визначатися співвідношенням (1 - go) (13.3) = N = 1 g "Д" (+ g Д) - (1 + gE) Якщо фонд заробітної Платні дорівнює нулю, то вся сума, що залишилася після виплати податку на додану вартість з податком на неї і після виплат податку на прибуток, стає чистим прибутком. Значення чистого прибутку в цьому випадку дорівнюватиме: (13.4) Д-(1 - g П) 1 П = + g д Відношення сумарної
 8. 7.5. Аналіз використання чистого прибутку власниками
  аналізу становлять факторні моделі рентабельності, які розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки показників фінансового стану підприємства та фінансових результатів. Тому вони є незамінним інструментом «пояснення» ситуації, що склалася. Тільки постійно зміцнюючи поточні позиції в діяльності організації, можна досягти бажаних стійких темпів економічного зростання і в
 9. 50 Аналіз використання чистого прибутку
  аналіз розподілу прибутку. Тим часом можна виділити наступні напрями використання прибутку: відрахування до бюджету у вигляді податків, до резервного або аналогічні за призначенням фонди, виплата доходів учасникам організації і на розвиток бізнесу. Останнє включає розширення виробництва, оновлення основних засобів, технічне переозброєння, впровадження інновацій, матеріальне стимулювання
 10. 15.1. Облік нерозподіленого прибутку та непокритого збитку
  формування інформації за напрямами використання коштів. При цьому кошти нерозподіленого прибутку, використані в якості фінансового забезпечення виробничого розвитку організації або інших аналогічних заходів щодо створення та придбання нового майна і ще не використані, в аналітичному обліку можуть
 11. 14.4. Облік резервного капіталу
  формуванні резервного капіталу. Волевиявлення власників товариства з обмеженою відповідальністю про створення резервного капіталу реалізується за допомогою внесення до статуту товариства відповідних положень із зазначенням величини резервного капіталу, розміру щорічних відрахувань у резерв та порядку його використання. Для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу
 12. Питання 12Рентабельность, показники, методи обчислення
  використання дешевших видів сировини, матеріалів, палива, скорочення витрат на обслуговування та управління виробництвом т. д.); збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції; піднесення ефективності використання виробничих ресурсів; поліпшення якості продукції та підвищення цін на
 13. 19.4. Призначення і структура рахунку 99 "Прибутки і збитки"
  формуванні кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році використовують рахунок 99 "Прибутки і збитки". За кредитом цього рахунку відображають доходи і прибутки, а за дебетом - витрати і збитки. Господарські операції відображають на рахунку 99 по так званому кумулятивного принципом, тобто наростаючим підсумком з початку року. Зіставленням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99
 14. 5.5 Інвестиції
  чистого прибутку, яку підприємцям розраховують отримувати від витрат на інвестиції, і 2) ставка відсотка. Очікувана норма чистого прибутку Спонукальним мотивом здійснення витрат на інвестиції є прибуток. Підприємці здобувають засоби виробництва тільки тоді, коли очікується, що подібні закупівлі будуть прибутковими. Розглянемо простий приклад. Припустимо, власник невеликої
 15. 51 Факторний аналіз показників рентабельності
  аналіз рентабельності проводиться одним з методів детермінованого аналізу по вітчизняній і зарубіжній методиками (директ-костинг). Рівень рентабельності продажів за окремими видами продукції залежить від середнього рівня ціни і собівартості: Алгоритм розрахунку кількісного впливу факторів на зміну рентабельності продажів наступний. 2. Розраховується умовний показник рентабельності продажів:
 16. Зміст
  аналізу 5 Предмет, завдання і види економічного аналізу 9 Принципи та методи аналізу господарської діяльності .. 10 Інформаційна база, система аналітичних показників і їх взаємозв'язків в економічному аналізі 12 Методика факторного аналізу 19 Способи порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності 19 Прийом деталізації 20 Способи угруповання 21 Балансовий спосіб 21 Способи
 17. 15.2. Обліку нерозподіленого прибутку, І непокритого збитку
  формування інформації за напрямами використання коштів. При цьому кошти нерозподіленого прибутку, використані в якості фінансового забезпечення виробничого розвитку організації або інших аналогічних заходів щодо створення та придбання нового майна і ще не використані, в аналітичному обліку можуть
 18. 7.6. Розрахунок і факторний аналіз рентабельності продажів і витрат
  аналізі використовується показник рентабельності продажів як відношення прибутку від продажів до собівартості (повної або виробничої) продажів продукції (к /): де - собівартість реалізованої продукції. '! і ": f 'Ця формула рентабельності продажів використовується для ціноутворення на монопольних підприємствах - відпускна ціна підприємства встановлюється у певному відсотку до повної собівартості

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба