трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Фінансове планування на підприємстві


У структурі планів підприємства Игитов важливе місце відводитися фінансового планування, так як воно здатне впливати на всі сторони роботи підприємства через вибір об'єктів фінансування, напрям витрачання грошових коштів і забезпечувати раціональне використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів.
Фінансове планування - це планування дій щодо формування та використання фінансових ресурсів, які забезпечують взаємозв'язок доходів і витрат на підставі взаимоувязки показників розвитку підприємства з джерелами фінансування.
При складанні фінансових планів слід дотримуватися наступних принципів:
відповідності термінів;
платоспроможності;
рентабельності капіталовкладень;
збалансованості ризиків;
пристосування до потреб ризиків;
граничної рентабельності.
Фінансове планування передбачає розробку: фінансового плану (балансу доходів і витрат); платіжного календаря; касового плану та ін
Мета фінансового планування - забезпечення відтворювального процесу відповідними за обсягом і структурі фінансовими ресурсами. У ході фінансового планування виконуються такі розрахунки:
планування прибутку (доходів) і витрат підприємства;
розрахунок потреби у власних оборотних коштах;
аналіз і планування грошових потоків;
розрахунок необхідних фінансових ресурсів, а саме, обсягів і структури внутрішнього і зовнішнього фінансування, резервів і обсягів додаткового фінансування, потреби в кредитних ресурсах;
складання балансу доходів і витрат підприємства.
Фінансове планування є складовою частиною стратегічного, поточного та оперативного планування. Оперативне фінансове планування полягає в складанні платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби в короткостроковому кредиті. Основою поточного фінансового планування є баланс доходів і витрат.
Приблизний зміст розділів фінансового плану можна представити наступними основними статтями доходів і витрат підприємства.
I. Доходи і надходження коштів
Доходи і надходження від реалізації продукції, послуг.
Доходи і надходження від іншої реалізації (основних засобів, інших активів).
Плановані позареалізаційні доходи, в тому числі:
доходи від пайової участі в статутному капіталі інших підприємств;
доходи, отримані з цінних паперів;
доходи від зберігання грошових коштів на депозитних рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах;
доходи від здачі майна в оренду.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних
фондів і по нематеріальних активів.
Надходження коштів від інших підприємств, у тому числі:
в порядку пайової участі у спільній діяльності;
по госпдоговорами на інші види робіт.
Надходження з позабюджетних фондів.
Інші доходи.
Витрати та відрахування коштів
Витрати по основній діяльності.
Адміністративно-господарські витрати.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних
фондів і по нематеріальних активів.
Податки, сплачувані з прибутку (за видами податків).
Чистий прибуток і її використання
1. Розмір чистого прибутку, в тому числі направляється:
на накопичення (за напрямками використання);
на споживання (за напрямками використання).
Довгострокові інвестиції.
Інші витрати.
У фінансовому плані підприємства у дохідній частині необхідно виділити кошти, що мобілізуються за допомогою випуску акцій.
До складу доходів включаються, насамперед, суми, одержувані за рахунок стійких джерел власних коштів, а при необхідності - за рахунок позикових коштів. До стійких джерелами власних доходів відносяться прибуток, амортизаційні відрахування, відрахування в ремонтний фонд, кредиторська заборгованість, постійно знаходиться в розпорядженні підприємства.
При розробці фінансового плану слід мати на увазі, що ПДВ, спецналог і акцизи у фінансовому плані не відображаються, оскільки вони стягуються до утворення прибутку. Розрахунки слід почати з визначення планової суми амортизаційних відрахувань і відрахувань в ремонтний фонд, так як вони є частиною собівартості і передують плановим розрахунками прибутку.
Амортизаційні відрахування розраховуються виходячи з норм амортизації і середньорічної балансової вартості основних фондів (за групами основних фондів).
При складанні фінансового плану важливим моментом є розрахунок потреби в оборотних коштах.
При перевищенні доходів над витратами сума перевищення направляється в резервний фонд. При перевищенні витрат над доходами визначається сума нестачі фінансових коштів і джерела їх покриття.
Фінансовий менеджмент - це управління фінансами підприємства, спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей функціонування даного підприємства на ринку.
Таким чином, якщо фінанси - об'єктивна економічна категорія, що відображає об'єктивно існуючі грошові відносини, то фінансовий механізм, або фінансовий менеджмент, - це система управління фінансами (рис. 10.2).
Управління фінансами здійснюється за допомогою фінансового механізму, тобто сукупності форм і методів організації, планування і стимулювання процесу формування та використання фінансових ресурсів.
Фінансовий механізм включає:
фінансові методи - планування, прогнозування, кредитування, страхування, інвестування тощо;
фінансові важелі - ціну, процентні ставки, форми розрахунків, види кредитів тощо;
забезпечення - правове (закони Російської Федерації, укази Президента і постанови Уряду тощо); нормативне (інструкції , нормативи і методичні вказівки); інформаційне (будь-яка інформація про підприємство, ринку, посередниках і т.п.); кадрове, технічне і програмне;
фінансові інструменти - короткострокові та довгострокові інвестиційні цінності, торгівля якими здійснюється на фінансових ринках (грошові кошти, цінні папери, опціони, форвардні контракти, ф'ючерси і т.д.). Фінансовий механізм підприємств Механізм управління грошовими фондами
Механізм управління фінансовими відносинами з постачальниками статутним фондом и
з покупцями
основними засобами
з іншими підприємствами та організаціями оборотними коштами
з будівельними, транспортними та іншими підприємствами
всередині підприємства
резервним фондом
з бюджетами всіх рівнів
з підприємствами і фірмами інших країн амортизаційним фондом
інвестиційним фондом з позабюджетними зі страховими компаніями - з банками
валютним фондбм
фондом для виплати заробітної плати

Рис. 10.2. Система управління фінансами підприємства
Оперативне фінансове планування на підприємстві включає розробку наступних розділів:
складання платіжного календаря;
складання (розрахунок) касового плану;
розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.
Складання платіжного календаря полягає у визначення конкретної послідовності і термінів здійснення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перерахувати платежі до бюджету і позабюджетні фонди і забезпечити фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається на короткі проміжки часу (місяць, 15 днів, декада, п'ятиденка). Термін визначається виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Найбільш доцільне складання місячних планів з подекадної розбивкою. Платіжний календар охоплює всі витрати і поступс фондовим ринком
лення коштів підприємства як у готівковій, так і безготівковій формі, включаючи взаємини з бюджетною системою і банками.
Приблизна форма платіжного календаря показана в табл. 10.2.
Таблиця 10.2
Платіжний календар на місяць (у тис. руб.) Статті
За декадах 1. 1
ВИТРАТИ
Невідкладні потреби
Заробітна плата та прирівняні до неї платежі
Податки
Оплата рахунків постачальників за товарно-матеріальні цінності
Прострочена кредиторська заборгованість постачальникам
Оплата рахунків підрядників за виконані
роботи з капітального будівництва (капітального ремонту)
Погашення прострочених позичок банку
Погашення термінових позичок банку
Сплата відсотків за кредит
Інші витрати
Всього витрат
НАДХОДЖЕННЯ
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг
Виручка від реалізації зайвих основних фондів, матеріалів та інших активів
Надходження простроченої дебіторської заборгованості
Надходження короткострокового кредиту банку
Залишок коштів у касі і на розрахунковому рахунку
Інші надходження коштів
Всього надходжень
Перевищення надходжень над видатками Перевищення витрат над надходженнями
Першим розділом календаря є його видаткова частина, що відображає всі майбутні розрахунки і перерахування коштів, другий - дохідна частина. Співвідношення обох частин календаря повинно бути таким, щоб забезпечувалося їх рівність або, що ще краще, перевищення доходів і надходжень над витратами і відрахуваннями. У цьому випадку надлишки коштів осядуть на розрахунковому рахунку підприємства, що означає велику фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність в майбутньому періоді.
При складанні платіжного календаря використовують дані обліку операцій по розрахунковому рахунку в банку, обліку здачі розрахункових документів у банк, відомості про термінові і прострочені платежі постачальникам, враховують графік здачі платіжних документів в банк, фінансові результати реалізації продукції / послуг, а також планові внески до бюджету податку на прибуток, на майно та інші податки, відрахування в соціальні позабюджетні фонди, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Касовий план - це план обороту готівки через касу підприємства, який забезпечує своєчасне отримання готівки в банку і контроль над їх надходженням та використанням. Касовий план є частиною оперативного фінансового планування і складається на квартал. Підприємства зобов'язані здавати в банк всю готівку понад лімітів, встановлених банком за узгодженням з керівництвом підприємства.
Касовий план складається з чотирьох розділів:
Джерела надходження готівки.
Витрати.
Розрахунок виплат заробітної плати й інших видів оплати праці.
Календар видач заробітної плати робітникам і службовцям за встановленими термінами (суми виплат готівкою, одержуваними в банку).
Розробка касового плану починається з першого розділу, в якому відображаються надходження готівки до каси підприємства (крім грошей, одержуваних в банку).
Другим етапом розробки є розрахунок третього розділу касового плану. Планований фонд заробітної плати та премії розраховуються на основі річного плану на відповідний квартал. Готівкові гроші на заробітну плату видаються за вирахуванням з нарахованої суми утримань, податків і перерахувань. Після розрахунку виплат заробітної плати заповнюється другий розділ - витрати. У другому розділі показуються витрати підприємства у вигляді готівки на заробітну плату, відрядження та господарські витрати, виплату допомоги по соціальному страхуванню і т.п.
У четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам, де у встановлені терміни (конкретні числа кожного місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату.
Касовий план необхідний підприємству для того, щоб по можливості більш точно представляти розмір зобов'язань перед працівниками підприємства по заробітній платі і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний його касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені терміни.
Розрахунок потреби в короткостроковому кредиті проводиться, якщо підприємство відчуває таку потребу. У цьому випадку необхідні документи подаються в банк відповідно до його вимог, і з ним укладається договір про кредитномуобслуговуванні. Проте цьому повинен передувати обгрунтований розрахунок розміру кредиту, а також тієї суми, яку з урахуванням відсотків необхідно повернути банку. Ефективність кредитованого заходу або очікувана виручка від реалізації продукції повинна забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції.
Завершальний етап фінансового планування - розробка зведеної аналітичної записки.
10.5. Бюджет і його значення в діяльності підприємства
При організації роботи підприємства велике значення приділяється плануванню та фінансовому контролю його господарської діяльності.
 Цей контроль в основному забезпечується розробкою та виконанням бюджету підприємства, який щомісяця зіставляється з показниками статистичного обліку, а також даними бухгалтерського обліку при складанні оборотного балансу: (Бюджет) - ^ (Статистичний облік) - ^ (Оборотний баланс).
 Бюджет - це кількісні і вартісні показники плану, що характеризують доходи і витрати підприємства і його окремих підрозділів, що дозволяють визначити фінансові результати і капітал, який необхідно залучити для досягнення заданої мети.
 Бюджети мають безліч видів і форм. Окремі бюджети, що характеризують проміжні процеси фінансово-господарської діяльності можуть нести інформацію тільки про доходи (бюджет продажів), або витратах (фонд заробітної плати, закупівлі продовольчої сировини, витратних матеріалів, рекламний бюджет тощо), а укрупнені бюджети (бюджетний звіт про прибутки і збитки, бюджет грошових коштів) показують як витрати, так і доходи підприємства.
 Робота зі складання бюджету включає кілька етапів:
 підготовка прогнозу та бюджету продажів;
 визначення очікуваного обсягу виробництва і надання послуг;
 розрахунок витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції;
 розрахунок і аналіз грошових потоків;
 складання планованих фінансових звітів.
 Незважаючи на те, що бюджет не має стандартизованих форм, визначених державними органами, найбільш широко використовується структура загального бюджету з виділенням операційного та фінансового бюджетів.
 Загальний бюджет (основний бюджет) - це скоординований по всіх підрозділах і функціями план роботи підприємства в цілому, об'єднуючий блоки окремих бюджетів і характеризує інформаційний потік для прийняття і контролю управлінських рішень в галузі фінансового планування.
 Операційний бюджет - це система бюджетів, що характеризують витрати на виробництво, реалізацію продукції / послуг, управління підприємством, а також витрати по окремих стадіях виробництва і функціям управління підприємством. Складання загального бюджету починається саме з операційного бюджету, першим кроком у розробці якого є бюджет продажів. Метою і заключним етапом процесу складання операційного бюджету виступає бюджет по прибутках і збитках. У ході розробки операційного бюджету формуються бюджети різних витрат (на закупівлю сировини і матеріалів, комерційних і адміністративних витрат тощо).
 Бюджет продажів об'єднує інформацію про обсяги реалізації, цінах і, відповідно, виручки від реалізації. Він є відправною точкою всього процесу бюджетування. Складність розрахунку бюджету продажів пов'язана з тим, що обсяг реалізації послуг визначається не тільки виробничими можливостями підприємства, але й факторами кон'юнктури.
 На основі бюджету продажів формуються бюджети, що характеризують витрати на виробництво і реалізацію продукції та / або впровадження нового технологічного процесу (бюджет закупівлі сировини і матеріалів, бюджети комерційних і адміністративних витрат, бюджет по праці і т.п.). Завдання складання даних бюджетів такі:
 визначення обсягу витрат;
 проведення угруповання витрат в залежності від зв'язку з процесом виробництва і зміною обсягу реалізації продукції / послуг;
 визначення нормативів загальновиробничих, комерційних і адміністративних витрат на майбутній період.
 Бюджет виробництва показує кількість одиниць продукції або послуг, які необхідно провести, щоб забезпечити запланований обсяг продажів і необхідний рівень запасів сировини і матеріалів.
 На основі даних бюджетів складається бюджетний звіт про прибутки і збитки. Інформація про доходи береться з бюджету продажів.
 Фінансовий бюджет - це план, в якому відображаються обсяг і структура передбачуваних джерел коштів і плановані напрями їх використання, він включає:
 бюджет руху грошових коштів - план надходжень і платежів грошових коштів. При розрахунку бюджету руху грошових коштів визначальним є час фактичних надходжень і платежів, а не час виконання господарських операцій;
 бюджет капітальних вкладень, який визначає, які довгострокові активи необхідно придбати або побудувати на основі вибраного критерію рентабельності інвестицій.
 Базою розрахунку бюджету є так званий рахунок доходів, прибутків і збитків, який є, до речі, додатком до квартального і річного балансу підприємства. Методологія підготовки рахунки доходів, прибутків і збитків дозволяє вибудувати в бюджеті в наочній формі плановані показники плану рахунків таким чином, щоб могло відбуватися їх взаімовоздействія на кінцевий результат діяльності підприємства - прибуток.
 В основі підготовки об'єктивного бюджету лежить корпоративний метод управління. Розробка окремих компонентів і показників бюджету у формі «Розрахунок економічних показників» здійснюється, як правило, на третьому рівні управління - керівниками відділів або служб готельного підприємства, які несуть відповідальність за правильність розрахунку показників і реальність їхнього досягнення. Отримані дані групуються економічною службою в об'єднаній формі «Розрахункова таблиця бюджету підприємства». Керівництвом підприємства приймається остаточне рішення про відповідність пропонованого бюджету торговельної політики готельного підприємства. Далі бюджет розглядається радою директорів і в, разі його згоди, виноситися на затвердження щорічним зборами акціонерів.
 Після затвердження зборами акціонерів бюджет на підприємстві приймає силу закону і обов'язковий для виконання всіма працівниками готелю.
 Основними складовими підготовки бюджету є:
 розрахунок економічних показників господарської діяльності готелю;
 розрахункова таблиця бюджету підприємства;
 пояснювальна записка до бюджету.
 Розрахунок окремих економічних показників, як правило, складається керівниками підрозділів готельного комплексу, відповідальними за виконання планового завдання. Підготовлені розрахунки передаються в планово-економічний відділ готелю для подальшого аналізу, узагальнення та підготовки розрахункової таблиці бюджету.
 При розрахунку економічних показників використовуються різні дані, в тому числі бухгалтерського обліку, статистики, розрахункової таблиці бюджету за попередній рік, інвентаризації, розрахунку цін, як за проживання, так і харчування туристів, штатного розкладу, плану з маркетингу і т.д. Таким чином, розрахунок економічних показників і розрахункова таблиця бюджету є синтезом всієї господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 Пояснювальна записка до бюджету є заключним документом підготовки бюджету підприємства. Вона є супровідним документом для направлення проекту бюджету для розгляду наступною інстанцією - радою директорів.
 Будучи аналітичним документом, пояснювальна записка містить коротку характеристику фінансового становища підприємства, огляд ринку готельних послуг та діяльності найближчих конкурентів, прогноз діяльності самого підприємства в сформованих умовах.
 У пояснювальній записці обгрунтовується необхідність запропонованих витрат підприємства на майбутній період, у тому числі і податків. Викладаються основні заходи, спрямовані на подальший розвиток готелі, фінансування яких включено в проект бюджету.
 У заключній частині записки декларується кінцевий результат госпо-ного-фінансової діяльності, який передбачає досягти виконавча дирекція підприємства.
 При направлення проекту бюджету до ради директорів робляться укрупнені вичавки даних з розрахункової таблиці бюджету, у формі встановленої радою директорів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.4. Фінансове планування на підприємстві"
 1.  СПИСОК
    Басовский Л.Є. Прогнозування планування в умовах ринку. М.: ИНФРА-М, 1999. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: Учеб. посібник. М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2001. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозування та планування макросістем. Учеб. посібник. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, Ч. 1. 2000. Парсаданов Г.А. Планування та прогнозування
 2.  Глава 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
    В умовах ринкової економіки підвищується значимість і актуальність фінансового планування. Очевидно, що від належної організації фінансового планування докорінно залежить благополуччя підприємства. Бізнес не може розраховувати на процвітання, чи не розробляючи фінансових планів і не контролюючи їх виконання. У розвинених країнах планування - один з найважливіших інструментів регулювання
 3.  А. Н. Соломатіна. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі, 2009

 4.  27. Фінансове планування на підприємстві
    Фінансове планування на підприємстві являє собою планування всіх його доходів і статей напрямки витрат коштів для сприятливого розвитку підприємства. Фінансове планування реалізовується за допомогою складання фінансових планів різного змісту та напрямки в залежності від об'єктів і завдань планування У зв'язку з цим фінансові плани можна розділити на
 5.  Питання 5Організація фінансового планування
    Систематичне фінансове планування на підприємстві, як правило, ведеться за трьома напрямками: перспективне фінансове планування; поточне фінансове планування; оперативне фінансове планування. Всі види фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і здійснюються в певній послідовності. Вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямків
 6.  Тема 10. Планування господарської діяльності підприємства
    Тема 10. Планування господарської діяльності
 7.  Тема 3Расходи і доходи підприємств, формування фінансового результату і його планування
    Тема 3Расходи і доходи підприємств, формування фінансового результату і його
 8.  23. Кадрове планування
    Кадрове планування являє собою процес забезпечення потреб організації персоналом відповідної кваліфікації в необхідній кількості в певному часовому періоді. Розрізняють планування загальної потреби в персоналі, додаткової потреби і потреби у фахівцях і службовців. Напрями кадрового планування: розробка кадрової стратегії організації, в тому числі
 9.  72. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ
    Планування - це розробка і коректування плану, що включають передбачення, обгрунтування, конкретизацію і опис діяльності підприємства (об'єкта) на найближчу і віддалену перспективу. Плануванням на підприємстві поетапно охоплюється робота людей і рух ресурсів (матеріальних і фінансових), націлених на отримання заданого кінцевого результату. А. Файоль визначив чотири основних
 10.  Тема 11Фінансовое планування та розробка бюджетів підприємства
    Тема 11Фінансовое планування та розробка бюджетів
 11.  Тема 11. Планування трудових ресурсів і оплата праці працівників на підприємстві Игитов
    Тема 11. Планування трудових ресурсів і оплата праці працівників на підприємстві

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба