трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Форми розрахунків


Безготівкові розрахунки проводяться через банки та інші кредитні організації, в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено використовується формою розрахунків (п. 3 ст. 861 ГК РФ).
До форм безготівкових розрахунків відповідно до ст. 862 ГК РФ відносяться:
розрахунки платіжними дорученнями;
розрахунки по акредитиву;
розрахунки чеками;
розрахунки по інкасо.
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті Російської Федерації та іноземних валютах, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та інших спеціальних рахунках призначений рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках». На цьому рахунку узагальнюються дані про рух коштів цільового фінансування у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.
До рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» можуть бути відкриті субрахунки:
55-1 «Акредитиви»;
55 - 2 «Чекові книжки»;
55-3 «Депозитні рахунки» та ін
Акредитивна форма розрахунків застосовується в двох випад-ях: коли вона встановлена ??договором і коли постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків відповідно до положень про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання. Особливість акредитивної форми розрахунків у тому, що оплату платіжних документів виробляють за місцем знаходження постачальника відразу після відвантаження ним продукції.
Акредитив - це умовне грошове зобов'язання, прини-травнем банком-емітентом за дорученням платника, зробити плаїтежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку здійснити такі платежі. Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в основному договорі, в якому відображаються основні умови (найменування банків, одержувач коштів, сума акредитива, його вид, терміни дії, спосіб сповіщення одержувача коштів про відкриття акредитива, повний перелік і точна характеристика документів, що подаються одержувачем коштів, і ін.)
Акредитив призначений для розрахунків з одним одержувачем коштів. Умовами акредитиву може бути передбачено акцепт уповноваженого платником особи.
Виплати по акредитиву роблять протягом терміну його дії в банку постачальника у повній сумі акредитива або частинами проти представлених постачальником реєстрів рахунків і транспортних або приймально-здавальних документів, що засвідчують відвантаження товару. Реєстри рахунків повинні здаватися постачальником в обслуговуюче його установа банку, як правило, на сле-дме день після відвантаження (відпустки) товару.
Акредитив враховують на субрахунку 55-1 «Акредитиви».
Акредитив може бути виставлений за рахунок власних коштів та за рахунок банківського кредиту. У першому випадку виставлення акредитива оформляють наступній бухгалтерської записом:
Дебет 55-1 «Акредитиви»
Кредит 52 «Розрахункові рахунки».
При виставленні акредитива за рахунок банківського кредиту з-ставляют наступний запис:
Дебет 55-1 «Акредитиви»
Кредит 66 « Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками ».
Оплату рахунків постачальників з акредитивного рахунку оформляють записом:
Дебет 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
Кредит 55-1 « Акредитиви ».
Залишок невикористаного акредитива повертають організації-покупцеві і зараховують на розрахунковий рахунок, якщо акредитив виставлений за рахунок власних коштів, або перераховують до погашення заборгованості за позикою, якщо акредитив виставлений за рахунок банківського кредиту.
Розрахунковий чек містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) обслуговуючому його банку на перерахування зазначеної в чеку суми грошей з його рахунку на рахунок отримувача коштів (чекодержателя). Дана форма розрахунків в останні роки все ширше використовується при одногородних розрахунках (особливо для розрахунків із транспортними організаціями). Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються Цивільним кодексом РФ, а в частині, їм не врегульованою, іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами.
При надходженні товарів (наданні послуг) платник виписує чек з книжки і передає представнику постачальника або підрядника, який стає чекодержателем. Чекоутримувач представляє виписаний чек в свою установу банку, як правило, на наступний день з дня виписки, для зарахування грошей на його розрахунковий рахунок.
Депонування коштів при видачі чекових книжок у платника обліковується на субрахунку 55-2 «Чекові книжки» з кре-диту рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» і інших подібних рахунків. Оплата заборгованості чеками відображається за кредитом рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» і дебетом рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та інших рахунків. Суми за чеками, виданими, але не сплаченим банком (не пред'явлення до оплати), залишаються на субрахунку 55-2 «Чекові книжки».
Суми невикористаних чеків, повернених в банк, списують з кредиту субрахунку 55-2 «Чекові книжки» в дебет рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позикам »або інших рахунків.
Аналітичний облік по субрахунку 55-2 «Чекові книжки» ведуть з кожної отриманої чековою книжкою.
На субрахунку 55-3 «Депозитні рахунки» враховують рух коштів, вкладених організацією в банківські та інші вклади. Перерахування грошових коштів у внески відображають за дебетом рахунка 55 «Спеціальні рахунки в банках» і кредитом рахунку 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки». При поверненні кредитною організацією сум вкладів виробляють зворотні бухгалтерські записи.
Аналітичний облік по субрахунку 55-3 «Депозитні рахунки» ведуть за кожним вкладом.
На окремих субрахунках рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» враховують рух: відокремлено які у банку коштів цільового фінансування (які надійшли бюджетних коштів); коштів, що надійшли на утримання спеціальних установ від батьків та інших джерел; коштів на фінансування капітальних вкладень, що акумулюються і витрачених організацією з окремого рахунку.
Філії, представництва та інші структурні одиниці, що входять до складу організації і виділені на самостійний баланс, яким відкриті поточні рахунки у місцевих установах банків для здійснення поточних витрат, відображають на окремому субрахунку до рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках »рух зазначених коштів.
Наявність і рух коштів в іноземних валютах враховуються-вають на рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» відокремлено. Аналітичний облік по даному рахунку повинен забезпечити отримання даних про наявність та рух грошових коштів в акредитивах, чекових книжках і т.п. на території країни і за кордоном.
Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк-емітент за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інший банк (виконуючий банк).
Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника ( в безспірному порядку).
Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача).
Якщо на рахунку платника кошти відсутні або їх недостатньо і за відсутності в договорі банківського рахунку умови про оплату розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів платіжні вимоги, акцептовані платником, платіжні вимоги на безакцептне списання де -ніжних коштів та інкасові доручення (з доданими в установлених законодавством випадках виконавчими доку-ментами) вкладаються у картотеку.
Виконуючий банк зобов'язаний сповістити банк-емітент про це, а банк-емітент після отримання повідомлення від виконуючого банку доводить повідомлення про постановку в картотеку до клієнта. Розрахункові документи оплачуються по мірі надходження грошових коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством. Допускається часткова оплата платіжних вимог, інкасових доручень, що знаходяться в картотеці.
Розрахунки платіжними вимогами передбачають оформлення розрахункового документа, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк. Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.
Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника. Строк для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором і не може бути менше п'яти робочих днів.
Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:
встановлених законодавством;
передбачених сторонами за основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку. Інкасові доручення застосовуються:
у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;
для стягнення за виконавчими документами (у порядку, визначеному Федеральним законом від 21.07.97 р. № 119-ФЗ «Про виконавче провадження»);
у випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Форми розрахунків "
 1. 53. Міжнародні розрахунки та контроль над ними
  Міжнародні розрахунки - це процес організації та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що випливають з економічних, політичних, культурних та інших відносин між юридичними та фізичними особами різних держав. Міжнародні розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом встановлення кореспондентських відносин між кредитними установами різних країн
 2. 10.1. Значення і завдання обліку грошових коштів
  Розрахунки між організаціями, а також між організаціями та фізичними особами можуть здійснюватися безготівковим шляхом і готівковими коштами. Готівкові розрахунки з юриди-тичними та фізичними особами здійснюються через каси організацій або операційні каси. Засобом платежу в розрахунках виступають грошові кошти. Основним нормативним документом, що встановлює правила обліку касових
 3. 1.4. Помилки в бухгалтерській звітності
  Помилки при складанні бухгалтерської звітності призводять до спотвореного уявлення про реальний стан справ в організації, впливають на результати аналізу її фінансового становища і вводять в оману зацікавлених користувачів. Відносяться до звітного року первинні документи після підготовки звітності повинні бути зброшуровані, на них складається зведений реєстр, в якому зазначаються
 4. 1.1.КЛАССИФИКАЦИЯ помилок у бухгалтерській звітності
  Помилки, що зустрічаються в бухгалтерському обліку, можуть зачіпати не тільки техніку оформлення господарських операцій, а й виникати в неправильному відображенні економічної інформації в обліку і звітності. Отже, можна виділити помилки за формою (технічні) і за змістом (методичні). Технічні помилки можна умовно розбити на кілька груп. У першу групу технічних помилок входять
 5. 17.2. Програма перевірки доходів, витрат, податків, фінансових результатів
  Аудиторська програма перевірки доходів і витрат, податків, фінансових результатів включає в себе аудиторські процедури і робочі документи аудитора. При проведенні аудиторських процедур звертається увага на такі види витрат (витрат): матеріальні витрати; витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів і нематеріальних активів; інші
 6. 1.2.2. Практичні заняття, їх найменування
  1. Введення в економічну теорію Філософські та методологічні основи ЕТ. Типи вибору (індивідуальний, двосторонній, колективний і т.д.). Економічна цінність і альтернативна вартість блага. Економічні обмеження: кордон виробничих можливостей. Повні і часткові взаємодоповнюваність і взаємозамінність благ. Ринкова система: ідеологія і механізм Елементи ринкової
 7. Модифікація висновку аудитора
  зміна типової форми беззастережно позитивного висновку аудитора, що виражається у вигляді додавання до за-ключення пояснювального параграфа, або вираз думки, відмінного від того, який приводиться в беззастережно позитивному висновку аудитора. (Див. також: Висновок аудитора; Висновок аудитора беззастережно позитивну; Думка
 8.  5.4. Оцінка вартості аудиторських послуг
    Важливим моментом при укладанні договору на аудиторську перевірку є оцінка вартості аудиторських послуг. Необхідно прагнути до того, щоб не знизити і не завищити вартість послуг, так як і те й інше часто робить негативний вплив на економічного суб'єкта, особливо якщо він вперше звертається в дану аудиторську фірму. У Російській Федерації поступово складається ринок
 9.  Глава 3. Типові помилки з обліку товарно-матеріальних цінностей
    Часто зустрічаються помилки, коли оприбуткування і списання матеріалів проводиться з порушенням встановлених вимог. Так, не оформлюється належним чином на відповідних уніфікованих бланках матеріальний облік приходу і витрати (списання) матеріальних цінностей або ж заповнюються не всі необхідні реквізити цих форм. Чинний порядок обліку матеріальних запасів викладено в Методичних
 10.  РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ
    РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
 11.  Розділ 1 2 Облік поточних зобов'язань і розрахунків
    Розділ 1 2 Облік поточних зобов'язань і

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба