трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Організація аналізу ефективності інноваційної діяльності


Метою аналізу (аудиту) ефективності інноваційної діяльності ІО є вивчення її механізму та визначення віддачі вкладених інвестицій. З цієї мети випливають такі завдання аналізу:
Аналіз обгрунтованості ідеї та структури проблеми.
Аналіз раціональності структури ІС.
Аналіз професіоналізму керівника ІО, керівників інноваційних проектів, їх команд.
Аналіз правової обгрунтованості проектів і державної підтримки інноваційної діяльності.
Аналіз фінансового та матеріально-технічного забезпечення ІС.
Аналіз якості нормативно-методичного забезпечення ІС.
Аналіз якості інформаційного забезпечення ІС.
Аналіз сукупності застосованих при проектуванні наукових підходів і сучасних методів менеджменту.
Аналіз використання конкурентних переваг ІО.
10. Аналіз структури портфеля нововведень і інновацій (покупні нововведення, нововведення для впровадження в ІО, нововведення для накопичення, нововведення власної розробки, нововведення для продажу).
І. Аналіз якості експертизи проектів.
Аналіз якості розрахунків показників ефективності інноваційної діяльності ІО.
Аналіз системи мотивації та відповідальності інноваційної діяльності.
Аналіз ефективності інноваційної діяльності О слід здійснювати з дотриманням таких принципів:
| принципів діалектики (системний підхід, динамічний підхід, принцип прояву необхідності і випадковості, принцип єдності і боротьби протилежностей, принцип переходу кількості в якість і якості у нову кількість, принцип «заперечення заперечення»);
принципу єдності аналізу та синтезу;
принципу ранжування;
принципу забезпечення порівнянності альтернативних варіантів;
принципу оперативності;
принципу кількісної визначеності та ін Детальніше див / 44 /.
Основні етапи аналізу ефективності інноваційної діяльності ІВ:
виявлення проблеми, формулювання цілей і завдань аналізу;
формування тимчасової творчої групи для проведення аналізу;
розробка проекту програми аналізу;
підготовка та видання наказу по ІО про цілі, групі, її права та обов'язки, програмі аналізу;
вибір методів виконання робіт;
збір і обробка необхідної інформації, документів і т. д.);
проведення аналізу по перерахованих вище завданням і системі показників ( рис. 10.2, формули (10.2-10.8));
підготовка, погодження та затвердження звіту про виконану роботу;
прийняття заходів за результатами аналізу.
Методи аналізу (порівняння, балансовий, індексний, факторний та ін), принципи раціональної організації робіт, використання опе-рограмма, мережевих та інших методів викладені в спеціальній літературі, наприклад / 44 /.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Організація аналізу ефективності інноваційної діяльності "
 1. 2. Зміст курсу. Основні розділи
  організації Тема 12. Принципи побудови іновативних організаційних структур. Тема 13. Організаційні форми реалізації інноваційних проектів. Розділ VI. Фінансування та оцінка ефективності інноваційної діяльності Тема 14. Оцінка ефективності інноваційних проектів. Тема 15. Фінансування інноваційної діяльності. Розділ VII. Управління людськими ресурсами в інноваційному
 2. Хотяшева О. М. Інноваційний менеджмент, 2006

 3. Зміст
  ефективного маркетингового комплексу як необхідна умова розвитку роздрібного банку 57 Роль маркетингу у розвитку інноваційної діяльності в роздрібному банку 57 Структурні дослідження ринку - основа формування ефективної інноваційної політики банку 73 Сучасні інформаційні технології в роздрібному банківському бізнесі 94 Глава 3 Інноваційні технології в системі продажів банківських
 4. 56 Особливості оцінки інноваційної діяльності
  аналізу впливу інноваційної діяльності на економічні показники виглядають наступним чином. Вплив на собівартість одиниці продукції (АСН): ДСН = СНТ х Кдрз х УДнт/100%, де СНТ собівартість інноваційного товару (витрати з освоєння нововведень на одиницю обсягу реалізації продукції з інноваціями); Кдрз - коефіцієнт збільшення собівартості за рахунок інших витрат, що включаються в
 5. Глава 1ІННОВАЦІОННАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  інноваційний менеджмент ». 2. Класифікація інновацій. 3. Становлення наукової концепції інноваційного менеджменту. 4. Об'єктивні передумови інноваційної діяльності. 5. Інновативність як фактор конкурентоспроможності фірм. Основні поняття: інновації, інноваційний менеджмент, принципи та функції інноваційного менеджменту, класифікація інновацій, наукові концепції, зовнішні і внутрішні
 6. Анотація
  організації ».
 7. 2.1. Інноваційний маркетинг як особливий вид інноваційної діяльності
  ефективність вторинних інновацій багато в чому визначається маркетингової складової даного процесу. Таким чином, інноваційний маркетинг представляє собою технологію використання комплексу маркетингових заходів (марці тинг мікс) протягом усього ЖЦ нововведення, починаючи з пошуку інноваційної ідеї і закінчуючи відходом товару з ринку. З даного визначення видно, що інноваційний маркетинг
 8. А.В. Сурін, О.П. Молчанова. Інноваційний менеджмент, 2008

 9. ГЛАВА 3.1. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  організацій без формування спеціальної підтримуючої інфраструктури, створення сприятливого середовища для суб'єктів інноваційної діяльності. У відсутність елементів такої інфраструктури успішне здійснення інноваційних проектів стає випадковим винятком, що самим несприятливим чином позначається на інноваційному кліматі. Безліч організацій, суб'єктів інноваційної діяльності,
 10. 1. Організаційно методичний розділ
  організації інноваційної діяльності; - знання найважливіших складових комплексу маркетингових заходів по відношенню до нового продукту; - виявлення основоположних інновацій в рамках управління життєвим циклом товару; - розуміння методик аналізу ефективності інноваційних заходів; - знання основних напрямів регулювання інноваційної діяльності фірм; - аналіз особливостей
 11. А.Г. Зельднер, І.І. Смотрицького. М.. Державно-приватне партнерство в умовах інноваційного розвитку економіки, 2012

 12. Мединський В.Г., Ільдеменов С.В. Реінжиніринг інноваційного підприємництва, 1999

 13. Що визначило зміна підходу до побудови моделей
  аналіз процесів здійснення інноваційної діяльності в Японії, США, Європі та інших країнах, привели до висновку, що поява та поширення інновацій часто ініціюються не тільки НДДКР або ринковим попитом, а й багатьма іншими різноманітними факторами. Таким чином, в ході еволюції уявлень про інноваційні процеси виділилися лінійні моделі інновацій та нелінійні або системно
 14. Зміст
  ефективності інноваційної діяльності 81 Глава 6 84 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 84 6.1 . Роль керівника в процесі інновацій 85 6.2. Основні методи стимулювання інноваційної активності службовців 89 6.3. Опір інноваціям і методи його нейтралізації 94 6.4. Внутрішня культура фірми і її зміна в холі інновацій 103 Глава 7108 РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
 15. Звєрєв О.А.. Інноваційні технології в роздрібному банківському бізнесі, 2008

 16. ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  організації? Інноваційні компанії істотно розрізняються за ступенем охоплення інноваційного процесу. Діяльність частини з них зачіпає тільки одне або декілька ланок інноваційного процесу. Такі компанії можна назвати частково інтегрованими інноваційними організаціями. Іншими словами, такі організації здійснюють тільки деякі види діяльності, необхідні для реалізації
 17. Стаття 20. Експериментальна та інноваційна діяльність у сфері навчання
  організаційного, правового, фінансово економічного, кадрового, матеріально технічного забезпечення системи освіти і здійснюється у формі реалізації інноваційних проектів і програм організаціями, що здійснюють освітню діяльність, та іншими чинними в сфері освіти організаціями, а також їх об'єднаннями. При реалізації інноваційного проекту, програми повинні бути

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба