трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Оцінка створюваних підприємств


Кожен може прийняти рішення, маючи достатньою інформацією.
Хороший керівник приймає рішення і при її нестачі.
Ідеальний - діє в абсолютному невіданні.
Закони вихідних даних Спенсера
У багатьох випадках інвестиційні проекти передбачають або створення нових, або розширення або диверсифікацію існуючих підприємств (в одному проекті таких підприємств може бути декілька). При цьому справжніх або майбутніх власників цих підприємств часто цікавить, за якою ціною вони зможуть продати своє підприємство в той чи інший момент часу, тобто на тому чи іншому кроці розрахункового періоду. Відповідь на це питання можна отримати, виробляючи оцінку підприємства паралельно з розрахунками ефективності розглянутого проекту.
При оцінці підприємств слід врахувати, що підприємства як об'єкти купівлі-продажу є набагато більш унікальним товаром порівняно з будівлями, обладнанням, земельними ділянками, сировиною, паливом або патентами. Тому часто важко або неможливо підібрати прийнятні підприємства-аналоги, інформацію по яких можна було б використовувати для оцінки даного підприємства. Більш того, на ціну підприємства впливає набагато більше число факторів, ніж на ціну звичайних товарів, і вимір цих факторів представляє великі складності. З цих причин для оцінки діючих підприємств звичайно використовується кілька різних методів, докладно викладаються, наприклад, в [30]. Однак між чинними та проектованими підприємствами є важливі відмінності:
по проектованому підприємству відомі всі його балансові показники і грошові потоки не тільки на момент оцінки, а й на перспективу до кінця розрахункового періоду. Тому надмірно спрощені методи оцінки, що ігнорують динамічність перспективних доходів діючих підприємств, виявляються непридатними. Так, вони занизять вартість підприємства, що дає малі доходи в перші 5 років і великі доходи - у наступні 20 років;,
оцінка вартості діючого підприємства проводиться на певний момент часу (момент оцінки). За проектованим підприємствам їх вартість оцінюється для кожного кроку розрахункового періоду (можливо, крім кількох перших, коли підприємство ще тільки будується);
по діючим підприємствам зазвичай розділяється основна і неосновна діяльність. Зокрема, при оцінці виключаються або розглядаються в особливому порядку активи, які не відносяться до основної діяльності, такі, як кредиторська заборгованість або прибуток від долевого.участія у спільних підприємствах. За проектованим підприємствам вся діяльність є в цьому сенсі основний (оскільки і надання кому-небудь кредитів, і участь у спільному підприємстві - це дії, передбачені проектом і визначають його ефективність), а поділ активів за видами діяльності не проводиться;
по проектованому підприємству невідомо, як буде оцінювати ринок його акції в той чи інший момент часу;
дивідендна політика підприємства, що проектується остаточно формується тільки й ході реалізації проекту. На етапі оцінки проекту вона задається орієнтовно. Більш того, якщо власник підприємства наміриться через деякий час його продати, то це суттєво вплине на дивідендну політику підприємства в попередньому періоді і навіть на початку функціонування створеного підприємства. Тому в основу оцін-ки проектування підприємства не може бути покладена намічена в проектних матеріалах дивідендна політика.
У цьому зв'язку для оцінки проектованих підприємств можуть бути використані дві групи методів: балансові методи і методи, засновані на показниках грошових потоків. Нижче описуються деякі найбільш прості з цих методів, зручні для використання в процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів. Важливо мати на увазі, що при проведенні розрахунків з урахуванням інфляції вартість підприємства може бути оцінена двома показниками - в дефлірованних цінах і в змінних (прогнозних) цінах.
10.4.1. Оцінка за балансовим власного капіталу
10.4.2. Оцінка шляхом капіталізації чистого доходу
Цей метод виходить з того, що на ринку складаються стійкі відносини між вартістю підприємств і приносяться ними чистим доходом (сумою чистого прибутку і амортизації). Розрахунок проводиться в два етапи. На першому етапі відбираються акціонерні підприємства-аналоги і збирається інформація про них за той чи інший звітний рік (якщо звітний період відмінний від року, то наступні формули відповідно коригуються). По кожному з них розраховується номінальна ставка капіталізації (kH) за формулою
h _P + H + A + Z н "C + L '
де С - ринкова ціна акціонерного капіталу (добуток середньої ціни однієї акції і середнього числа випущених в обіг акцій);
L - середньорічна довгострокова заборгованість;
Р - середньорічна чистий прибуток підприємства (див. розділ 5.3);
Н - сплачений податок на прибуток;
А - середньорічна сума амортизаційних відрахувань;
Z - річні витрати на виплату відсотків за довгостроковими позиками.
Використовуючи інформацію про темп інфляції (/) у звітному періоді, цю ставку за формулою Фішера можна перерахувати в реальну (k): k - и
k = -3 -. Після цього показники окремих компаній-аналогів усред-1 +7
няются, що дає середню ставку капіталізації, використовувану при оцінці проектованого підприємства.
На другому етапі для кожного n-го року функціонування підприємства (п = 0, ..., Т) визначаються такі показники (в дефлірованних цінах):
Рп - чистий прибуток підприємства;
Нп - податок на прибуток;
Ап - амортизаційні відрахування;
Zn - витрати на виплату відсотків за довгостроковими позиками; Ln - довгострокова заборгованість підприємства на початок кроку.
Після цього оцінюється вартість Ст створюваного підприємства (у дефлірованних цінах) на початок кожного m-го року за формулою
г - У Pn + Hn + A, + Zn
Перерахунок цієї вартості в прогнозні ціни проводиться шляхом множення на базисний індекс інфляції.
10.4.3. Метод дисконтованого грошового потоку
Вартість підприємства на початок кожного т-то року Ст оцінюється величиною приведеного до початку цього року інтегрального чистого доходу за весь наступний термін функціонування підприємства. Розрахунок зручно робити за даними табл. 10.1:
г - V fnan L а ~>
п = т т
де fn-комерційний ефект (чистий дохід на власний капітал) в п-му році в дефлірованних цінах (табл. 10.1, стор 28); ат, ап - коефіцієнти дисконтування відповідно для т-то і п-го року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Оцінка створюваних підприємств "
 1. Глава V. ОБ'ЄДНАННЯ туроператорів і турагентів, ОБ'ЄДНАННЯ ТУРИСТІВ
  створювати об'єднання в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Стаття 12. Об'єднання туристів Туристи в цілях реалізації права на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей на основі спільності інтересів можуть створювати громадські об'єднання в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Діяльність об'єднання туристів може
 2. 15.9. Облік резервів по сумнівних боргах
  оцінки ймовірності погашення нею боргу. 346 На суму створюваних резервів сумнівних боргів дебетують рахунок 91 «Інші доходи і витрати» і кредитують рахунок 63 «Резерви по сумнівних боргах». Списання незатребуваних боргів, визнаних сумнівними, відображають за дебетом рахунка 63 з кредиту рахунків 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
 3. 16.4. ОБЛІК РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
  створювати і інші організації, якщо його створення передба-чено установчими документами. У російських акціонерні товариства обсяг обов'язкового резервного фонду повинен бути не менше 15% статутного капіталу, а на підприємствах з іноземним капіталом - 25% статутного капіталу. Російські акціонерні суспільства як відкритого, так і закритого типу відповідно до законодавства зобов'язані щорічно
 4. 2. Підприємство
  створюваному підприємстві або, якщо воно вже існує, про його розвиток з моменту створення по сьогоднішній день. Тут необхідно викласти філософію, стратегічні плани і цілі фірми. Залежно від того, на якому етапі розвитку знаходиться підприємство або до якого моменту розвитку розробляється бізнес-план, необхідно привести у даному розділі специфічні данние16. Ми рекомендуємо наступну
 5. 18.4 . Облік резервного капіталу
  оцінки окремих об'єктів бухгалтерського обліку та ін), але і джерелами їх утворення, відрізняються залежно від призначення і періоду дії резервів. Постійні резерви створюються за рахунок чистого прибутку організації. Резерви, пов'язані з діяльністю організації поділяються на резерви, предвосхищающие ризики і резерви, що дозволяють витрати по звичайних видах діяльності співвідносити з
 6. 12. ДЕРЖАВНІ і муніципальних унітарних підприємств
  створювати як юридичної особи інше унітарне підприємство шляхом передачі йому частини свого майна (дочірнє підприємство). Унітарна підприємство може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Унітарна підприємство повинно мати самостійний баланс. У Російській Федерації створюються і
 7. Питання 4Резервний капітал та інші резерви
  оцінки ймовірності погашення боргу. Підставою служить проведена інвентаризація дебіторської заборгованості. У Податковому кодексі з 01.01.2002 р. дозволяється створювати резерви не тільки за розрахунками за продукцію, а й по будь-якої заборгованості, крім відсотків за борговими зобов'язаннями, а також визначається залежність величини резерву від терміну виникнення зобов'язання. За боргами, простроченим
 8. 10. Аналіз ризиків
  оцінки шансів підприємства або проекту. Тим самим керівництво демонструє свою здатність вчасно розпізнавати ризики. Ми рекомендуємо скласти таблицю ризиків та відповідних заходів щодо їх мінімізації. Приклад з бізнес-плану швейцарської фірми «RQM Raum-Quanten-Motoren AG» , м. Рапперсвіль (серпень 1998 р.): «Внутрішні ризики: Менеджмент Ризик: догляд ключових фігур. Заходи: розподіл інформації між
 9. 2.1. Історія підприємства (дата створення, засновники, етапи розвитку підприємства)
  оцінки власних якостей і виявлення своїх недоліків, перш ніж приступати до заснування фірми. Десять якостей підприємця / менеджера, від яких залежить успіх підприємства: Перспективне мислення. Емоційна інтелігентність - вміння бути прикладом для інших. Цілеспрямованість, витримка і наполегливість. Творчий і гнучкий підхід (нестандартні ідеї, стратегічне мислення, вміння
 10. 4.6. ОБЛІК резервів по сумнівних боргах
  оцінки ймовірності погашення-ня нею боргу. На суму створюваних резервів сумнівних боргів дебетують рахунок 91 «Інші доходи і витрати» і кредитують рахунок 63 «Резерви по сумнівних боргах». Списання незатребуваних боргів, визнаних сумнівними, відображають за дебетом рахунка 63 з кредиту рахунків 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Списані
 11. 2.7. Партнери по співпраці і стратегічні альянси
  створюваним, а також малим і середнім підприємствам. На тлі нинішнього розвитку ринку нові форми віртуального взаємодії між різними сферами бізнесу та підприємствами все частіше доповнюють класичну форму кооперації (довгострокові договори - передусім між двома партнерами по комерційних справах), що веде до зменшення її значення. Переслідувана при цьому мета - це більш економічне (з
 12. В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. Оцінка вартості підприємства (бізнесу), 2006


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба