трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4 Порядок складання і розгляду проектів стратегічних планів і бюджетних заявок


Для планування видатків бюджету адміністратори бюджетних програм представляють до уповноваженого органу з державного плануванню:
проект стратегічних планів;
звіти про реалізацію стратегічного плану за звітний фінансовий рік;
бюджетні заявки.
Всі зазначені документи подаються в термін до 15 травня поточного фінансового року.
Бюджетна заявка представляє собою сукупність документів, со-ставлять адміністратором бюджетних програм на черговий плановий період для обгрунтування обсягів видатків. Витрати бюджету поділяються на базові витрати та витрати на нові ініціативи. Базовими витратами є витрати постійного характеру, капітальні витрати, а також витрати на розпочаті (триваючі) бюджетні інвестиційні проекти та концесійні проекти на умовах софінансірова-ня з бюджету.
Витратами постійного характеру є витрати, пов'язані з виконанням державних функцій, повноважень і наданням державних послуг згідно з реєстром державних послуг, виплатами трансфертів та іншими зобов'язаннями держави.
До витрат на нові ініціативи відносяться витрати, спрямовані на:
реалізацію нових пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку у відповідності зі стратегічними та програмними документами, в подальшому фінансуються за новими бюджетними програмами;
збільшення базових витрат, не пов'язане із зміною макроек-номических і соціальних показників і передбачає додаткового-тільні напрями витрачання бюджетних коштів (розширення обсягу виконуваних державних функцій, повноважень і надаваних державних послуг) у рамках існуючих бюджетних програм.
Планування витрат на нові ініціативи адміністратора бюджетних програм здійснюється як за рахунок виділення додаткових бюджетних коштів, так і за рахунок перерозподілу коштів базових витрат цього адміністратора бюджетних програм, затверджених у законі про республіканський бюджет або рішенні масліхатів про місцеве бюджеті, в попередній плановий період.
Бюджетна заявка включає:
1) розрахунки за видами витрат по кожній бюджетній програмі, вклю-ченной до складу проекту стратегічного плану;
інформацію про отримані та використаних пов'язаних грантах станом на 1 січня поточного фінансового року з обов'язковою розбивкою суми пов'язаних грантів за напрямками витрачання;
інформацію про отримані та використаних незв'язаних грантах станом на 1 січня поточного фінансового року;
прогноз надходжень і витрат грошей від реалізації державними установами товарів (робіт, послуг), що залишаються в їх розпорядженні за формою, встановленою центральним уповноваженим органом з державного планування;
пояснювальну записку;
іншу необхідну інформацію, запитувану уповноваженим органом з державного планування.
Пояснювальна записка до бюджетній заявці містить основні напрями витрачання коштів на плановий період, коротку характеристику та опис заявлених бюджетних програм, обгрунтування збільшення базових витрат, аналіз досягнутих показників результатів, а також причини відхилень за бюджетними програмами, включеним до складу торішньої бюджетної заявки.
При невідповідності бюджетної заявки вимогам бюджетного законодавства Республіки Казахстан щодо її складання і поданням уповноважений орган з державного планування повертає її адміністратору бюджетної програми без розгляду.
Адміністратор бюджетної програми вносить бюджетну заявку в межах обсягу бюджетних коштів, передбачених у прогнозі соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів. Адміністратор бюджетних програм забезпечує повноту і достовірність інфор-мації та розрахунків, що містяться в бюджетній заявці. Порядок складений-ня та подання бюджетної заявки визначається центральним уповноваженим органом з державного планування.
При складанні бюджетних заявок в залежності від виду бюджетних витрат застосовуються натуральні норми. Проекти стратегічних планів і бюджетні заявки адміністраторів бюджетних програм розглядаються МЕРТ або місцевими органами по державному плануванню. При цьому предметом розгляду служить їх відповідність:
стратегічним і програмним документам;
прогнозом соціально-економічного розвитку;
прогнозом бюджетних параметрів;
законодавству;
чинним натуральним нормам;
стандартів державних послуг. 1. За результатами розгляду орган за державним планирова-нию у разі невідповідності проектів стратегічних планів і бюджет-них заявок даними документам, повертає їх адміністраторам бюджетних програм на доопрацювання. Розбіжності між адміністраторами бюджетних програм та органом з державного планування розглядаються бюджетною комісією. Бюджетна комісія розглядатися бюджетні програми адміністраторів бюджетних програм у взаємозв'язку з проектами стратегічних планів, висновками МЕРТ або місцевих органів по державному плануванню і виробляє по них пропозиції. Адміністратори бюджетних програм призводять стратегічні плани у відповідність з пропозиціями бюджетної комісії і подають до МЕРТ або місцевий орган по державному плануванню проекти стратегічних планів і бюджетні заявки.
Центральний уповноважений орган з державного планування (в даному випадку Міністерство фінансів РК) складає проект республіканського бюджету та вносить його на розгляд Республіканської бюджетної комісії. Розгляд та визначення проекту республіканського бюджету завершуються не пізніше 1 серпня поточного фінансового року. Проект закону про республіканський бюджет містить:
обсяги доходів, надходження трансфертів, витрат, чистого бюджетного кредитування, сальдо за операціями з фінансовими активами, дефіциту (профіциту), фінансування дефіциту (використання профіциту);
мінімальні розміри заробітної плати, пенсії, розмір місячного розрахункового показника, прожиткового мінімуму та державної базової пенсійної виплати;
обсяги бюджетних вилучень з місцевих бюджетів до республіканського бюджету;
обсяги бюджетних субвенцій, що передаються з республіканського бюджету до місцевих бюджетів;
обсяг гарантованого трансферту з Національного фонду Республіки Казахстан;
розмір резерву Уряду Республіки Казахстан;
ліміт надання державних гарантій Республіки Казах-стан;
ліміт надання поручительств держави;
ліміт урядового боргу;
ліміт концесійних зобов'язань Уряду Республіки Казахстан.
До проекту закону про республіканський бюджет додаються:
1) проект республіканського бюджету на плановий період, сформований окремими додатками по кожному року планового періоду відповідно до структури, певної Бюджетним Кодексом та оди-ної бюджетною класифікацією. При цьому надходження викладаються за категоріями, класами і підкласами, а витрати викладаються по функціональних групах, адміністраторам бюджетних програм та бюджетними програмами.
Розділ «Фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету» представляється загальною сумою. У видатках на другий і третій роки планового періоду базові витрати викладаються за функціональними груп-пам, адміністраторам бюджетних програм та бюджетними програмами, а витрати на нові ініціативи відображаються одним бюджетною програмою;
обсяги надходжень на черговий фінансовий рік , що спрямовуються в Національний фонд Республіки Казахстан;
перелік республіканських і місцевих бюджетних програм на черговий фінансовий рік, що не підлягають секвестру в процесі виконання бюджету.
5. Розмір затверджується дефіциту (профіциту) республіканського бюджету на черговий фінансовий рік відображається в грошовому вираженні і відсотках до валового внутрішнього продукту.
Міністерство фінансів РК не пізніше 15 серпня поточного фінансового року представляє проект закону про республіканський бюджет на розгляд Уряду Республіки Казахстан.
Розгляд проекту закону про республіканський бюджет на пленарних засіданнях Мажилісу і Сенату Парламенту Республіки Казахстан здійснюється на основі доповідей уповноваженого Урядом особи за прогнозом соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів республіки і проекту закону про республіканський бюджет, міністр економічного розвитку і торгівлі.
Затвердження республіканського бюджету відбувається на роздільному засіданні палат Парламенту шляхом послідовного розгляду спочатку в Мажилісу, а потім у Сенаті не пізніше 1 грудня поточного фінансового року. Відповідно до принципів бюджетування, орієнтованого на результати, Закон про республіканський бюджет з додатками, Указ Президента Республіки Казахстан про республіканський фінансовому плані на перший квартал майбутнього фінансового року з додатками публікується в засобах масової інформації.
Місцевий уповноважений орган з державного планування (акимат) складає проект обласного бюджету, бюджетів міста республіканського значення, столиці та вносить його на розгляд бюджетної комісії області, міста республіканського значення, столиці. Їх розгляд і визначення завершуються не пізніше 15 вересня поточного фінансового року. Проект рішення про обласний бюджет, про бюджетах міста республіканського значення, столиці містить:
1) обсяги доходів, надходження трансфертів, витрат, чистого бюджетного кредитування, сальдо за операціями з фінансовими активами, дефіциту (профіциту), фінансування дефіциту (використання профіциту) бюджету;
обсяги бюджетних субвенцій, що передаються з обласного бюджету до бюджетів районів (міст обласного значення);
обсяги бюджетних вилучень з бюджетів районів ( міст обласного значення) до обласного бюджету;
розмір резерву місцевого виконавчого органу.
Додатками до даного проекту є:
проект обласного бюджету, бюджетів міста республіканського значення, столиці на плановий період, сформований окремими додатками по кожному року планового періоду відповідно до структури , визначеної Бюджетним Кодексом, і єдиною бюджетною класифікацією. При цьому надходження і витрати викладаються також як і для республіканського бюджету;
перелік місцевих бюджетних програм на черговий фінансовий рік, що не підлягають секвестру в процесі виконання місцевого бюджету на черговий фінансовий рік, у тому числі встановлених законом про республіканському бюджеті;
обсяг надходжень до бюджетів міста республіканського значення, столиці від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на черговий фінансовий рік;
бюджетні програми кожного району в місті.
На відміну від республіканського бюджету, розмір затверджується дефіциту (профіциту) обласних бюджетів, бюджетів міста республіканського значення, столиці відображається в грошовому вираженні. Місцевий орган по державному плануванню не пізніше 1 жовтня поточного фі-нансового року представляє проект обласного бюджету, бюджетів міста республіканського значення, столиці на розгляд місцевим ис-виконавчим органам області, міста республіканського значення, сто-лиці.
При розробці проекту рішення масліхатів про бюджет району (міста обласного значення) діють ті ж правила, що й для обласного бюджету зі змінами за термінами:
розгляд та визначення проекту бюджету району (міста обласного значення) завершуються не пізніше 1 жовтня;
розроблений проект бюджету подається місцевим виконавчому органу району (міста обласного значення) не пізніше 15 жовтня фінансового року.
Ключові слова: бюджетна заявка, базові витрати, витрати на нові ініціативи, бюджетування, стратегічне планування, стандарти державних послуг, прогноз бюджетних параметрів.
Запитання для самоконтролю:
Яка мета і необхідність складання прогнозу соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів Республіки або регіону?
Що являє собою прогноз соціально-економічного розвитку і які його ключові параметри?
Які моделі і методи прогнозування застосовуються при складанні прогнозу соціально-економічного розвитку?
У чому полягають відмінності формування різних варіантів (базовий, песимістичний, оптимістичний) прогнозасоціально-економічного розвитку в Казахстані?
Які основні напрямки та функції стратегічного бюджетного планування в Казахстані?
У чому виявляються особливості нової системи державного планування і як вона служить основою для бюджетного планування?
Які етапи включає стратегічне бюджетне планування?
Які основні напрямки та функції операційного бюджетного планування в Казахстані?
Що являє собою операційний план державного органу в Республіці Казахстан? З якою метою він складається?
У чому полягала необхідність переходу на бюджетування, орієнтоване на результат? У чому її відмінності від традиційної системи бюджетування?
Що являють собою бюджетні програми і якими вони бувають?
 12.Что розуміється під поняттям державна послуга? Назвіть її види і відмінність від послуг?
 13.Які вимоги пред'являються до якості та змісту бюджетних програм?
 1 квітня. Що являють собою бюджетні заявки і які вимоги до них пред'являються-ються?
 15.Як чином складається проект закону про республіканський бюджет і в які терміни?
 Тематика есе, рефератів, доповідей:
 Нова парадігмастратегіческого планування в Казахстану як основа реалізації нової бюджетної політики.
 Прогнозування соціально-економічного розвитку Казахстану: напрями, визначальні чинники, проблеми та ризики.
 Бюджетування орієнтоване на результат як основа реалізації нової стратегії планування в Казахстані.
 Світова практика бюджетування орієнтованого на результат.
 Операційне бюджетне планування і його роль у розвитку бюджетної системи Казахстану.
 Бюджетна програма (заявка) державного органу Республіки Казахстан (на прикладі різних міністерств і відомств). 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.4 Порядок складання і розгляду проектів стратегічних планів і бюджетних заявок"
 1.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 2.  8.2 Бюджетні комісії та їх роль в управлінні міжбюджетними відносинами
    З 2000 року в Республіці Казахстан функціонують діють на постійній основі бюджетні комісії, які поділяються залежно від рівня бюджетної системи на республіканську бюджетну комісію і місцеві бюджетні комісії, відповідно. До складу рес-публіканського бюджетної комісії входять представники Уряду, Національного банку та обох палат Парламенту Республіки Казахстан.
 3.  6.1 Роль і значення бюджетної классіфікаціі.Прінціпи побудови бюджетної класифікації
    Доходи і видатки державного бюджету вельми різноманітні за джерелами, цільовим направленням та іншими ознаками. Для забезпечення правильного планування та обліку бюджетних доходів і витрат у масштабах всієї республіки їх необхідно класифікувати. Найважливішою умовою забезпечення єдності бюджетної системи є її організація в розрізі статей бюджетної класифікації. Під бюджетною
 4.  10.2 Стратегічне та операційне бюджетне планування
    Державне стратегічне планування - діяльність органів державної влади та інших учасників процесу державного стратегічного планування по: прогнозуванню соціально-економічного розвитку; програмно-цільового планування; стратегічному контролю. Стратегічне планування в масштабах реалізації загальнодержавних напрямків розвитку виражається у встановленні:
 5.  3.4 Бюджетна політика держави
    Одним з активних інструментів регулювання макроекономічних пропорцій є бюджетна політика. Бюджетна політика виступає складовою частиною економічної політики взагалі та фінансової політики, зокрема. Сфера дії бюджетної політики обмежується бюджетними відносинами і охоплює заходи держави з формування доходів державного бюджету та ефективному
 6.  1.3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
    Фінансову політику підприємства можна ще охарактеризувати як певний алгоритм дій для досягнення головної мети підприємства, який передбачає реалізацію послідовних етапів і включає різні інструменти і механізми. Зміст фінансової політики багатогранно і має такі етапи: J. Визначення стратегічних напрямків розвитку. Планування: стратегічне; оперативне;
 7.  13.3 Перспективні напрямки реструктуризації видатків бюджету
    Бюджетна політика в області реструктуризації витрат грунтується на оцінці відносної ефективності участі держави в різних галузях економіки та на скорочення фінансування за рахунок бюджетних коштів невластивих і недоцільних напрямків участі держави. Це дає можливість концентрації бюджетних коштів на комплексному вирішенні пріоритетних напрямів розвитку економіки
 8.  6.4 Визначення бюджетних програм та їх адміністраторів
    Під бюджетною програмою розуміються витрати, що забезпечуються бюджетними коштами, прийняті для реалізації функцій державного управління, стратегічних, середньострокових програм і планів розвитку республіки або регіону. Бюджетна програма повинна мати мету, завдання та індикатори, що відображають результати її реалізації. Метою бюджетної програми є певний кінцевий результат, який
 9.  4.4 Бюджетний процес: економічні та правові основи побудови та організації
    Під бюджетнигм процесом розуміється діяльність державних органів щодо складання, розгляду та затвердження проектів бюджетів, щодо організації виконання бюджетів та забезпечення контролю їх виконання, регламентируемая законодавством. Зміст бюджетного процесу визначається державним і бюджетним устроєм країни, бюджетними правами відповідних органів влади та юридичних
 10.  17.3 Виконання бюджету
    Виконання бюджету по надходженнях полягає в проведенні центральним і місцевим уповноваженими органами по виконанню бюджету відповідно до законодавства Республіки Казахстан комплексу заходів щодо забезпечення повноти та своєчасності зарахування надходжень до бюджету. Касове обслуговування виконання бюджету здійснює органи казначейства (Комітет казначейства та департаменти
 11.  22.3 Організація зовнішнього контролю
    Зовнішній фінансовий контроль - це сукупність дій та операцій зовнішніх контролюючих органів по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління з застосуванням специфічних форм і методів організації. Сутність зовнішнього фінансового контролю проявляється: у виявленні помилок і зловживань; в забезпеченні їх усунення (тобто прийняття
 12.  Глава 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
    В умовах ринкової економіки підвищується значимість і актуальність фінансового планування. Очевидно, що від належної організації фінансового планування докорінно залежить благополуччя підприємства. Бізнес не може розраховувати на процвітання, чи не розробляючи фінансових планів і не контролюючи їх виконання. У розвинених країнах планування - один з найважливіших інструментів регулювання
 13.  8.3 Моніторинг в системі управління міжбюджетних відносин
    Моніторинг (від англ. Monitor - контролювати, перевіряти) спеціально організоване, систематичне спостереження за станом об'єктів, явищ, процесів в просторі і в часі з певними цілями відповідно до заздалегідь підготовленою програмою. Наприклад, моніторинг преси, який кожен день проводить секретар, здійснюючи щоденний пошук статей на певні теми і
 14.  21.3. Основні процедури та технології казначейського ісполненіябюджета
    Уряд Республіки Казахстан забезпечує виконання республіканського бюджету. Місцеві виконавчі органи забезпечують виконання місцевих бюджетів. Центральний уповноважений орган з виконання бюджету здійснює процедури щодо виконання місцевих бюджетів. Єдиний казначейський рахунок - рахунок, що відкривається в Національному Банку Республіки Казахстан для централізованого здійснення
 15.  12.1. Зміст і значення фінансового планування
    Поняття «планування діяльності підприємства» може бути охарактеризоване з двох сторін: по-перше, з точки зору теорії фірми і її природи, по-друге, конкретно-управлінської як однієї з функцій фінансового менеджменту, тобто вміння передбачати майбутнє фірми і використовувати на практиці це передбачення. Обидва аспекти планування тісно взаємопов'язані. Можливість і необхідність планування як
 16.  12.3. Практика фінансового планування в Росії і за кордоном
    До 1991 р. практично всі державні підприємства розробляли річний фінансовий план з поквартальною розбивкою показників (баланс доходів і витрат). Методика складання цього документа (у складі техпромфинплана) була рекомендована Міністерством фінансів колишнього СРСР в 1988 р. Фінансовий план в рекомендованій формі дозволяв зіставляти всі планові доходи і витрати, пов'язувати

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба