трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ інсайдерів


Одним з основних вимог до системи регулювання фондового ринку є його інформативність, тобто вільний доступ усіх учасників ринку до інформації про емітентів, цінах, структурі ринку і т. д. За рахунок цього забезпечуються рівні права та можливості для всіх інвесторів, що здійснюють операції з цінними паперами. Тому законодавство всіх країн вимагає від емітентів, фондових бірж та професійних учасників фондового ринку розкриття інформації, тобто забезпечення се доступності всім зацікавленим особам.
Проте в процесі своєї діяльності ряд посадових осіб компаній - емітентів цінних паперів одержують службову інформа-цію, яка не є загальнодоступною або ще не опублікована. В силу цього дані особи набувають суттєві переваги порівняно з іншими учасниками фондового ринку.
Особи, що володіють службової (внутрішньої) інформацією про компанію та її цінні папери, яка не є загальнодоступною, називаються інсайдерами (insider). До внутрішньої інформації належить неопублікована інформація про діяльність компанії, здатна впливати на курс цінних паперів і дестабілізувати фондовий ринок. Внутрішньою інформацією вважаються неопубліковані квартальні, річні звіти компанії, отримані аудиторами відомості про фінансовий стан емітента, закрита інформація про діяльність компанії, програми розвитку підприємства тощо
До інсайдерської інформації не відносяться чутки і припущення про стан справ у компанії, інформація, отримана в результаті технічного та фундаментального аналізу.
Протягом тривалого часу йде дискусія з приводу діяльності інсайдерів. Одна сторона захищає інсайдерів, аргументуючи це тим, що знання внутрішньої інформації і вміле її використання є справедливою винагородою підприємця і дозволяють привести ціни на фінансові активи у відповідність з їх реальною вартістю. Інша сторона розглядає діяльність інсайдерів як аморальну, так як вона дає їм несправедливу перевагу в силу свого службового становища перед іншими суб'єктами ринку, тобто це прямо суперечить загальному принципу рівності всіх інвесторів на фондовому ринку.
В даний час законодавство більшості країн ввело обмеження на діяльність інсайдерів, вважаючи, що вона суперечить суспільним інтересам і дозволяє инсайдеру витягувати прибуток або уникати втрат, використовуючи тільки йому одному відому інформацію.
У США діють два закони від 1984 і 1988 рр.., Які вже-сточили санкції проти інсайдерів. У Великобританії в 1985 р. був прийнятий Закон про інсайдерів, який накладає суттєві обмеження на осіб, що володіють внутрішньою інформацією. У Росії Закон про ринок цінних паперів (1996 р.) також ввів поняття службової інформації та накладення обмеження на її викорис-тання при здійсненні операцій з цінними паперами.
Правила, що регулюють діяльність на фондовому ринку, повинні дати чітке визначення осіб, які вважаються інсайдерами. За російським законодавством до інсайдерів належать: члени органів управління емітента або професійного учасника ринку цінних паперів, пов'язаного з цим емітентом договором;
аудитори емітента або професійного учасника фондового ринку, пов'язаного з цим емітентом договором;
службовці державних органів, що мають у силу контрольних, наглядових та інших повноважень доступ до службової інформації емітента.
Законодавство західних країн в число інсайдерів включає більш широке коло осіб. При цьому інсайдери підрозділяються на первинних і вторинних.
До первинних інсайдерам відносяться:
члени ради директорів підприємства-емітента;
виконавчі директори емітентів;
інші особи, які про силу свого службового становища володіють внутрішньою інформацією;
великі акціонери, які володіють 5-10% акцій.
Вторинними інсайдерами вважаються особи, які отримують ін-формацію від первинних інсайдерів, зокрема:
члени сім'ї первинного інсайдера;
юридичні особи , засновниками яких є первинні інсайдери;
особи, які отримали службову інформацію випадково.
У компаніях складаються списки осіб, які мають доступ до службової інформації, на яких поширюються норми законодавства про інсайдерську діяльності. При цьому в компанії повинен існувати строгий порядок документообігу-рота, щоб знати співробітників, які можуть володіти Інса-ДЕРСЬКИЙ інформацією. Наприклад, щоб підготувати річний звіт про діяльність компанії, залучається багато спеціалі-стів, по кожен з них готує тільки частина звіту, що не є інсайдерською інформацією. А весь звіт цілком - це вже внутрішня інформація, і особи, які здійснюють під-готування зведеного звіту, відносяться до інсайдерів.
Інсайдерів заборонено використовувати внутрішню інформацію для укладання угод з цінними паперами, а також здійснювати операції через третіх осіб. Для того щоб не було ін-сайдерской інформації, необхідно оперативно її розкривати. Поки звіт про діяльність компанії не опублікований - це службова інформація, після публікації - це вже не інсайдерська інформація. Законодавство встановлює правила здійснення інсайдерами операцій з цінними паперами. У ряді країн передбачено, що члени ради директорів і керуючі можуть здійснювати операції з цінними паперами своєї компанії після закінчення 2-3 тижнів після публікації річного звіту.
За порушення правил інсайдерської діяльності встановлені жорсткі санкції. Наприклад, в США діє порядок, за яким у інсайдера вилучаються доходи, отримані в результаті використання внутрішньої інформації, і він сплачує штраф у потрійному розмірі від отриманого прибутку. При грубих порушеннях інсайдер може бути засуджений судом до тюремного ув'язнення строком до 10 років.
Фондового
фондовому фондового російського фондового
Запитання для самоперевірки
Які цілі переслідує система регулювання ринку ?
Які основні елементи включає система регулювання?
Які види професійної діяльності на ринку Росії підлягають ліцензуванню?
Які органи здійснюють регулювання ринку?
Опишіть систему та органи регулювання фондового ринку.
Які санкції застосовуються до учасників ринку за порушення правил діяльності?
Що вважається інсайдерською інформацією?
Як здійснюється регулювання діяльності інсайдерів?
Література
Ринок цінних паперів / Под ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. - М.: Фінанси і статистика, 1996, гл. 10.
Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» № 39-Ф3 від 22.04.96.
Рубцов В. В. Зарубіжні фондові ринки: інструменти, структура, механізм функціонування. - М.: ІМФРА-М 1996, гл. 2, 4.
Тьюзл Р., Бредлі Е., Тьюзл Т. Фондовий ринок - 6-е вид.: Пер. з англ. - М.: ИНФРА-М, 1997, гл. 16, 17.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Інсайдер "
 1. 5.7. Оцінка кредитної політики банку та якості управління кредитними ризиками
  діяльність інші галузі Дані всіх цих таблиць, а також дані раніше перерахованих форм бухгалтерської та іншої звітності банку дозволяють розрахувати ряд показників, аналіз яких в динаміці дасть можливість визначити реальну оцінку проведеної банком кредитної політиці, її відповідності прийнятим меморандуму, а також оцінити якість управління кредитними ризиками в банку, тобто якість
 2. Т е м а 1. Макроекономіка як наука
  регулювання. Обмеженість ринкового механізму і об'єктивна необхідність державного втручання в економіку, як наслідок розвитку продуктивних сил. Основні положення кейнсіанської теорії державного регулювання економіки. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Теорія економіки пропозиції. Предмет макроекономіки. Національна
 3. IX. Регулювання ризиків банківської
  IX. Регулювання ризиків
 4. 177ГЛАВА 7.Государственное регулювання цін
  регулювання
 5. 5.1. Регулювання операційпо розміщенню коштів кредитною організацією та нарахуванню відсотків по ним
  регулювання вищеназваного напрями діяльності комерційних банків є: Цивільний кодекс Російської Федерації; Закон РФ «Про банки і банківську діяльність» в редакції Федеральних закону від 03.02 .96 № 17 (з наступними змінами та доповненнями); Закон РФ «Про заставу» від 29.05.92 № 2872-1; Федеральний закон «Про іпотеку (заставі нерухомості)» від 16.07.98 № 102-ФЗ; Федеральний закон
 6. § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін
  регулювання рівнів цін і їх динаміки. Тому, вирішуючи питання ціноутворення для своєї фірми, вам варто обов'язково прикинути, чи можуть ці заходи вплинути на вас і як: позитивно (наприклад, ваша продукція потрапляє в число тих товарів, на виробництво яких виготовлювачам видаються дотації) чи негативно (державне лімітування верхніх рівнів цін може привести до падіння вашої
 7. ЗМІСТ
  регулювання національної платіжної системи Росії 22 Теоретичні аспекти регулювання платіжних систем 38 Глава 2. Платіжна система Банку Росії 44 Поточний стан і перспективи розвитку платіжної системи Банку Росії 44 Роль платіжної системи Банку Росії в розвитку і вдосконаленні операцій рефінансування 52 Глава 3. Нагляд і спостереження в національній платіжній системі 57 Об'єкти і
 8. Глава 15. Соціальне партнерство як форма регулювання соціально-трудових стосунків
  регулювання соціально-трудових
 9. 54. Зовнішньоторговельні відносини як найважливіші відносини валютного регулювання та їх принципи
  регулювання зовнішньоторговельної діяльності є: 1 ) захист економічного суверенітету; 2) забезпечення економічної безпеки; 3) стимулювання розвитку національної економіки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності; 4) забезпечення умов ефективної інтеграції економіки України у світову економіку. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
 10. 1.1. Поняття і сутність економічного аналізу
  діяльності: фінансовому, виробничому, ринковому. Економічний аналіз, зменшуючи ступінь невизначеності і будучи базою прийняття управлінських рішень, повинен забезпечувати розробку рекомендацій щодо поліпшення діяльності організації з метою підвищення її фінансових результатів, зниження ризику і збільшення ринкової вартості. Для повноцінного економічного аналізу необхідна досить
 11. ЗМІСТ
  регулювання консолідованої звітності 151 Загальні принципи консолідації 156 Розрахунок показників консолідованої звітності відповідно до МСФЗ. -. 162 Методика формування показників консолідованої звітності в наступні періоди діяльності групи 176 Контрольні питання 195 Тести - 196 Глава 5. Сутність балансової політики і - «креативного» - обліку Передумови
 12. 15. Валютна система Російської Федерації
  регулювання міжнародної валютної ліквідності, що визначає забезпеченість міжнародних розрахунків потрібними платіжними засобами. Іншим елементом валютної системи є режим валютного ринку. Валютне законодавство Росії визначило, що на валютному ринку можуть здійснюватися операції лише через уповноважені комерційні банки, які мають ліцензію ЦБ Росії. Керівництво валютної
 13. ВСТУП
  регулювання економіки "є невід'ємною частиною економічної підготовки студентів спеціальності" Менеджмент ". Для вузів Росії це порівняно нова дисципліна. Перехід російської економіки від централізовано-керованої , адміністративно-командної, де держава всесильний монополіст і загальний координатор, до ринкової обумовлює актуальність вивчення курсу. Сучасний світ - це світ

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба