трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Облік амортизації нематеріальних активів


Вартість об'єктів нематеріальних активів погашається шляхом нарахування амортизації протягом встановленого строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріального активу, згідно з п. 17 ПБО 14/2000, визначається організації їй самостійно при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку.
Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з:
терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства РФ;
очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні виго-ди. У цьому випадку організація самостійно визначає строк корисного використання активу і затверджує його наказом (розпорядженням) керівника організації;
розрахунку 20 років, але не більше терміну діяльності організації, якщо неможливо самостійно визначити строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів .
Законодавством РФ встановлено такі терміни дії охоронних документів:
патент на винахід - 20 років;
патент на промисловий зразок - 10 років ;
патент на корисну модель - 5 років;
патент на селекційне досягнення - 30 років;
свідоцтво на товарний знак - 10 років;
свідоцтво на право користування найменуванням місця походження товару - 10 років.
Нарахування амортизації по нематеріальних активів починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття нематеріального активу до бухгалтерського обліку. Амортизація нараховується до повного погашення вартості активу або його списання з бухгалтер-ського обліку. Сума нарахованої амортизації не повинна перевищувати первісної вартості об'єкта нематеріальних активів. Тому, як тільки вартість об'єкта нематеріальних активів буде дорівнює нулю, нарахування амортизації має бути припинено. Припиняють нараховувати амортизацію і в разі вибуття даного об'єкта з балансу організації у зв'язку з поступкою (втратою) виключних прав на результати інтелектуальної діяльності.
Нарахування амортизації припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості активу або його списання з бухгалтерського обліку.
Амортизація нараховується незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.
Відповідно до п. 15 ПБО 14/2000 нарахування амортизації по групі однорідних нематеріальних активів може здійснюватися одним з трьох способів:
лінійним;
зменшуваного залишку;
списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
Організація повинна використовувати для кожного виду нематеріальних активів тільки один із способів нарахування амортизації, який визначається в момент прийняття його на облік і не змінюється протягом усього строку корисного використання або до його вибуття.
Протягом звітного року амортизаційні відрахування по нематеріальних активів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1/12 річної суми.
Вибрані організацією способи нарахування амортизації по окремих нематеріальних активів повинні бути відображені в обліковій політиці організації.
Суми нарахованої амортизації по нематеріальних активів відображаються в картках обліку нематеріальних активів (форма № НМА-1) на підставі даних регістра бухгалтерського обліку, яким є відомість нарахування амортизації нематеріальних-них активів. Відомість підписує виконавець - бухгалтер, на якого покладено обов'язки з обліку об'єктів нематеріальних активів. Дана відомість складається щомісяця.
При лінійному способі річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається на підставі первісної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
Приклад 4. Організація придбала патент із терміном дії
20 років первісною вартістю 240 000 руб. По об'єкту обраний
лінійний спосіб нарахування амортизації.
Річна норма амортизаційних відрахувань буде дорівнює:
100%: 20 років = 5%. Річна сума амортизаційних відрахувань становитиме:
(240 000 руб. 5%) / 100% 12 000 руб. Щомісячна сума амортизаційних відрахувань складе 12 000 руб. : 12 = 1000 руб.
При способі зменшуваного залишку річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи із залишкової вартості нематеріальних активів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань вироб-диться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості нема-ріальних активів і передбачуваного обсягу продукції ( робіт) за весь строк корисного використання нематеріального активу.
Всі три способу нарахування амортизації нематеріальних активів аналогічні відповідним способам, використовуваним при нарахуванні амортизації основних засобів.
На відміну від амортизації основних засобів амортизаційні відрахування по нематеріальних активів можуть відображатися в бухгалтерському обліку одним із двох способів:
шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів »;
шляхом зменшення початкової вартості нематеріальних активів безпосередньо на рахунки 04« Нематеріальні активи ».
Суми нарахованої амортизації щомісяця включаються до витрат організації.
При першому способі нарахування амортизації відображається бухгалтерської записами:
Д-т 20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати, 26« Загальногосподарські витрати », 44 «Витрати на продаж»
К-т 05 «Амортизація нематеріальних активів».
При другому способі сума нарахованої амортизації списується на рахунки обліку витрат організації безпосередньо з рахунку 04 «Нематеріальні активи»:
Д-т 20 «Основне виробництво», 25 « Загальновиробничі витрати », 26« Загальногосподарські витрати », 44« Витрати на продаж »К-т 04« Нематеріальні активи ».
Амортизація позитивної ділової репутації організації та організаційних витрат відображається в бухгалтерському обліку тільки другим способом рівномірно протягом 20 років з моменту їх прийняття до обліку в складі нематеріальних активів, але не більше терміну діяльності організації.
Згідно п. 21 ПБО 14/2000 нематеріальні активи можна відображати в бухгалтерському обліку в умовній оцінці.
Якщо амортизаційні відрахування з яких-небудь нематеріальних активів відображаються в обліку шляхом зменшення їх первісної вартості, то після повного погашення цієї вартості дані об'єкти продовжують відображатися у бухгалтерському обліку (до припинення строку дії цих охоронних документів) в умовної оцінці, прийнятої організацією, з віднесенням суми оцінки на фінансові результати організації.
Така ситуація виникає, коли термін дії патенту або свідоцтва був продовжений за клопотанням правовласника вже після погашення їх первісної вартості.
Приклад 5. Організація володіла патентом на корисну модель, термін дії якого закінчився в березні 2004 р. Амортизаційні відрахування організація відображала в обліку шляхом зменшення початкової вартості даного об'єкта нематеріальних активів до повного погашення цієї вартості. Потім дія даного патенту було продовжено за клопотанням патентовласника на три роки. Організація умовно оцінила патент в 3000 руб.
У бухгалтерському обліку дана операція відображається проводкою:
Д-т 04 «Нематеріальні активи» К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Про-чіє доходи ».
Для цілей податкового обліку даний дохід не приймається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Облік амортизації нематеріальних активів "
 1. 1.3. Інвентаризація нематеріальних активів
  При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити: наявність документів, що підтверджують права організації на його використання; правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі. Результати інвентаризації відображають в опису нематеріальних активів (форма № інв-1а). Якщо ж дані опису відрізняються від даних бухгалтерського обліку, складають слічітельнуювідомість
 2. 8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
  Нематеріальні активи використовуються тривалий час, і протягом цього часу їх вартість рівномірно (щомісяця) переноситься на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги шляхом нарахування по них амортизації. Величина амортизаційних відрахувань обчислюється щомісяця за нормами, встановленими самою організацією виходячи з первісної або залишкової вартості нематеріальних
 3. 2.2. Облік нематеріальних активів
  (2-й ур.) Нематеріальні активи - це нефінансові активи, які задовольняють одночасно таким умовам: відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури; можливість ідентифікувати (виділення, відділення) структури від іншого майна; використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, не передбачається
 4. 8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
  У бухгалтерській звітності по загальній величині нематеріальних активів, а також за окремими їх видами містяться відомості про первісну вартість нематеріальних активів на початок і кінець звітного періоду (ф. № 1 ) і про їх русі (розділ 3 «амортизується майно», ф. № 5). У довідці до розділу 3 ф. № 5 наведено дані про суму амортизації нематеріальних активів і про вартість неамортізіруемого
 5. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  В даний час відсутні рекомендації щодо документального оформлення руху нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відпо-чих документів виходячи з вимог Федерального закону «Про бухгалтерський облік», в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх
 6. 4.4. Облік амортизації нематеріальних активів
  Амортизація нараховується по об'єктах нематеріальних активів, що знаходяться в організації на праві власності, протягом строку їх корисного використання. Строк корисного використання встановлюється організацією при прийнятті об'єктів нематеріальних активів до бухгалтерського обліку. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з: терміну дії патенту,
 7. 22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  Нематеріальні активи включають куплені патенти, ліцензії, права на товарні знаки , на користування землею і корисними копалинами, ноу-хау, програмне забезпечення та інші активи, що не мають матеріально-технічної основи. Завданнями аналізу використання нематеріальних активів є: аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів; аналіз їх структури, стану та строку корисного
 8. Глава 10 Облік нематеріальних активів
  Глава 10 Облік нематеріальних
 9. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  Глава 4 Облік нематеріальних
 10. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  Глава 8 Облік нематеріальних
 11. 8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів
  Синтетичний облік нематеріальних активів здійснюють на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей», субрахунок 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», і рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Рахунок 04 активний, призначений для отримання інформації про наявність та рух нематеріальних активів,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба