трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4.2. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків


Грошовий потік - це обсяг грошових коштів, які отримує або виплачує підприємство протягом звітного або планованого періоду. Грошовий оборот підприємства складається з дви-вання грошових коштів у зв'язку з різними господарськими операціями, які можна згрупувати за їх економічним змістом. Прийнято виділяти три види господарських операцій і відповідно пов'язаних з ними грошових потоків: поточна, інвестиційна, фінансова.
Поточна діяльність (ТД) відображає основний потік грошових коштів від виробництва та реалізації продукції, виконання робіт або надання послуг.
Інвестиційна діяльність (ВД) включає операції, пов'язаний-ні з реальними і портфельними інвестиціями довгострокового характеру. Джерела коштів для інвестиційної діяльності: амортизаційні відрахування, фонд накопичення, нерозподілений прибуток, доходи від продажу основних фондів, довгострокові кредити і позики, емісія акцій.
Фінансова діяльність (ФД) - операції по короткостроковому фінансуванню підприємства: короткострокові кредити і позики, оплата відсотків за отриманими кредитами і позиками, обороти по ва-лютні операціями.
Між всіма цими видами діяльності існує зв'язок. Грошові потоки, створювані поточною діяльністю підприємства, часто переходять у сферу інвестиційної діяльності, де можуть використовуватися для розвитку і вдосконалення виробництва. Однак вони можуть бути спрямовані і в сферу фінансової діяльності для виплати, наприклад, дивідендів. У свою чергу, поточна діяльність часто підтримується за рахунок інвестиційної та фінансової, що забезпечує виживання підприємств у нестабільних економічних умовах.
Оцінка грошових потоків за російським підприємствам знаходиться в початковій стадії. Як стандарт при оцінці грошових потоків виступає бухгалтерська звітність про рух грошових коштів (форма № 4), яка складається тільки останнім часом.
Аналіз грошового потоку полягає в зіставленні припливу і відтоку грошових коштів у позичальника за період, що передує терміну необхідного кредиту. При видачі позик на 12 місяців аналіз грошового потоку робиться в річному розрізі, на строк до трьох місяців - в квартальному і т.д. Існує два методи розрахунку грошових потоків: прямий і непрямий.
Прямий метод має більш просту процедуру розрахунку, так як безпосередньо пов'язаний з регістрами бухгалтерського обліку (Головною книгою, журналами-ордерами та ін.) На цьому методі будується квартальна звітність про рух грошових коштів (форма № 4). Використовуючи дані звітності, можна підрахувати приплив або відплив грошових коштів спочатку за видами діяльності, а потім в цілому по підприємству як різницю між надходженнями грошових коштів та їх вибуттям. Приплив або відтік грошових коштів можна охарактеризувати як чистий грошовий потік зі знаком плюс або мінус. Покажемо взаємозв'язок потоків грошових коштів: Залишок грошових коштів підприємства на початок періоду ± Чистий грошовий потік ТД ± Чистий грошовий потік ИД ± Чистий грошовий потік ФД = Залишок грошових коштів підприємства на кінець періоду.
Проілюструємо аналітичний звіт підприємства про рух грошових коштів, складений за даними форми № 4, тис. руб.:
Залишок коштів на початок періоду .... N72
Рух грошових коштів у ТД *.
Надходження виручки від реалізації продукції ... 39556
Надходження від реалізації майна 1659
Аванси покупців 4920
Інші надходження 10 587
Оплата рахунків постачальників 4407
Оплата праці 9470
Видача підзвітних сум 1430
Видача авансів 1770
Розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами. . 11494
Здача виручки в банк з каси підприємства .... 8486
Інші виплати, перерахування 18273
Результати ТД: приплив «+», відтік «-»
(стор. 2 + 3 + 4 +5 - 6-7-8-9-10-11 - 12). . . +1392 Рух грошових коштів у ВД:
Надходження від реалізації основних засобів. . . 820
Придбання основних засобів 1400
Результат ІД: приплив «+», відтік * - »(стор. 14 - 15). -580 Рух грошових коштів у ФД:
Банківський кредит 320
Погашення позик 114
Результат ФД: приплив «+», відтік «-» (стор. 17 - 18). +206
Залишок коштів на кінець періоду
(стор. 1 + 13 +16 +19) 2190
Як видно, підприємство має приплив грошових коштів від ТД і ФД і відтік по ІД. Значить, від усіх видів діяльності підприємство має чистий грошовий потік 1018 тис. руб. (1392 - 580 + 206).
Це призвело до збільшення грошових коштів на кінець періоду до 2190 тис. руб.
Розглянутий метод дозволяє судити про ліквідність підприємства, детально розкриваючи рух грошових коштів на його банківському рахунку, але не показує взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни величини грошових коштів. Цей недолік усувається при використанні непрямого методу. При застосуванні непрямого методу спочатку встановлюють чистий прибуток і визначають різницю між доходами і припливом грошових коштів, між витратами і відтоком грошових коштів.
Відмінності між фінансовим результатом і грошовими надходженнями обумовлені рядом причин:
1. Грошові надходження можуть бути отримані за операціями, які не мають нічого спільного з прибутком або збитком. Джерелом коштів може бути поширення акцій і облігацій, отримання позик, що не обов'язково пов'язано з отриманням прибутку.
Придбання основних засобів може оплачуватися не тільки за рахунок амортизаційних відрахувань.
При продажу основних засобів підприємство отримує прибуток або несе збиток, що дорівнює різниці між виручкою від реалізації та залишковою вартістю основних засобів на момент продажу. Однак результатом даної операції буде збільшення грошових коштів на продану суму основних засобів.
При продажу товарів у кредит сума грошових надходжень буде відрізнятися від обсягу реалізації, тоді як у звіті про прибутки і збитки буде відображений вологість деревини обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні.
Платежі, сплачені за придбані матеріали, відрізняються від їх вартості, якщо матеріали придбані в кредит.
Щоб пояснити причини розбіжності між сумою отриманого прибутку і зміною суми грошових коштів на рахунку підприємства, необхідна оцінка впливу методу нарахування на формування прибутку. Для цього в звіті про рух грошових коштів усуваються операції, що роблять вплив на розрахунок чистого прибутку, але не роблять впливу на динаміку грошових засобів. Отже, чистий прибуток підприємства збільшується (зменшується) на суму негрошових статей. До негрошових статей відносять: нарахування амортизації, прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, витрати майбутніх періодів.
Амортизація представляє собою нарахований елемент собівартості, зменшує величину фінансового результату. Так як при нарахуванні амортизації відбувається зменшення прибутку, що не супроводжується скороченням грошових коштів, то для отримання реальної величини грошових коштів сума нарахованої амортизації повинна бути додана до чистого прибутку. Вибуття основних засобів та інших необоротних активів пов'язане з отриманням збитку в розмірі їх залишкової вартості. Величина грошових коштів не змінюється, тому недоамортизированная вартість повинна бути до-Бавлени до величини чистого прибутку. Надлишок амортизації віднімається з чистого прибутку. За своїм характером до амортизаційних відрахувань близькі витрати майбутніх періодів, тому при збільшенні витрат майбутніх періодів суму приросту слід виключити з чистого прибутку, а при зниженні - додати.
Використання методу нарахування дозволяє отримати доходи раніше реального надходження грошових коштів. Будь-яке збільшення сум поточних активів, не пов'язане з реальним надходженням готівки, означає зменшення надходження грошей на рахунки підприємств, а будь-яке збільшення зобов'язань означає зростання сум на рахунках підприємства. Так, зростання дебіторської заборгованості свідчить про зменшення надходжень готівки на банківські рахунки, а зниження, навпаки, про збільшення.
Наведемо елементи грошового потоку.
Приплив:
чистий прибуток;
амортизація;
збиток від реалізації основних засобів;
зменшення витрат майбутніх періодів;
зменшення рахунків до отримання (за мінусом резерву по сумнівних боргах);
зменшення авансових виплат;
зменшення матеріально-виробничих запасів;
збільшення суми накопичених зобов'язань (кредити, позики отримані).
Відтік:
прибуток від реалізації основних засобів;
збільшення витрат майбутніх періодів;
збільшення рахунків до отримання (за мінусом резерву по сумнівних боргах);
збільшення авансових виплат;
збільшення матеріально-виробничих запасів;
зменшення суми накопичених зобов'язань;
повернення позик, позик;
оплата відсотків за отриманими кредитами і позиками;
розрахунки з бюджетом;
використання коштів фондів спеціального призначення;
чисте надходження готівки (сума надходжень за мінусом суми виплат).
В результаті інвестиційної діяльності в розрахунку збільшення (зменшення) чистих грошей враховується виручка від реалізації довгострокових активів, витрати на придбання довгострокових активів та інвестиції в довгострокові активи підприємств, а також отримання (виплата) дивідендів за зобов'язаннями довгострокового характеру. Приплив-відтік готівки при здійсненні фінансової діяльності пов'язані з проведенням фінансових операцій короткострокового характеру. Алгебраїчна сума чистих надходжень готівки за всіма трьома напрямками діяльності підприємства дає чистий приплив (відплив) грошових коштів.
Для аналізу грошового потоку (будь-якими методами) слід брати дані ia кілька періодів, щоб виявити тенденції У зміні. Якщо позичальник мав постійний чистий грошовий приплив, то це свідчення його фінансової стійкості і кредитоспроможності. Короткочасний чистий грошовий відтік - свідчення більш низького рівня кредитоспроможності. Систематичний чистий грошовий відтік - свідчення некредитоспроможності підприємства.
Для вирішення питання про доцільність видачі і розмірі позики на відносно тривалий термін аналіз грошового потоку робиться на основі не тільки фактичних даних за минулі періоди, але і прогнозних даних на період користування кредитом, виходячи із середніх темпів приросту виручки за попередні 2 - 3 звітних періоди і зміни витрат на виробництво і реалізацію. Оцінка грошових потоків починає застосовуватися російськими комерційними банками для оцінки діяльності підприємства не стільки при отриманні короткострокових кредитів, скільки при отриманні довгострокових позик, зокрема при кредитуванні інвестиційних проектів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4.2. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків "
 1. Аналіз грошових потоків підприємства
  основні напрями витрачання коштів підприємства? Чи здатне підприємство зараз забезпе-чити перевищення прибуткових грошових потоків над витратними, якщо так, то наскільки стабільно таке по-ложение? Чи в змозі підприємство розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями? Чи достатньо одержуваної підприємством прибутку для задоволення поточних потреб в грошових
 2. 4.8. Методика вирішення прикладних задач на ЕОМ
  оцінкою платоспроможності клієнта на певну дату, але й з виявленням найбільш бажаних позичальників, прогнозуванням їх фінансової стійкості в перспективі, урахуванням можливих ризиків за кредитними операціями. Проведення такого всебічного аналізу дозволяє банку більш ефективно управляти кредитними ресурсами і отримувати прибуток. Застосовувані банками методи в області кредитування
 3. Аналіз грошового потоку при прийнятті інвестиційних рішень
  оцінці інвестиційних проектів нас цікавить вибір оптимального варіанту з усіх можливих рішень. Такий підхід часто пов'язаний з необхідністю використання концепції альтернативних витрат і відображенням цих витрат у грошовому потоці інвестиційного проекту. Розглянемо випадок, коли підприємство використовує власну будівлю для здійснення інвестиційного проекту. Чи слід відобразити вартість
 4. КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЛІКВІДНІСТЬ
  кредитоспроможності. Тут нас цікавить не стільки створення вартості саме по собі, скільки те, яким чином воно фінансується. Зокрема, чи приносить компанія гроші акціонерам або, навпаки, споживає їх? Яка частка інвестованого капіталу надходить від кредиторів, а яка - від акціонерів? Наскільки надійна структура капіталу компанії? Найкращий спосіб оцінити фінансове благополуччя
 5. 4.4. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
  оцінки кредитоспроможності російських підприємств? Що характеризує кредитоспроможність компанії? У зарубіжній теорії і практиці оцінку кредитоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу часто обмежують розрахунком коефіцієнта позикових і власних коштів (плече фінансового важеля, Debt / Equity Ratio):? Позикові кошти (IV + V - (стор. 640 + стор 650)) 30 Власні кошти (III розділ +
 6.  7.2. Аналіз кредитоспроможності організації
    оцінці фінансового стану позичальників слід, що кредитоспроможність оцінюється кожним кредитором за власною методикою, використовувані при цьому показники можуть ставитися до наступних видів аналізу: Експрес-аналіз. Особлива увага приділяється «хворим» статтями, в тому числі збитків і кредитами, не погашені в строк; рівню зносу основних засобів, які можуть бути предметом застави; динаміці
 7.  ЗМІСТ
    основних параметрів грошових потоків 78 Рекомендована література до глави 2 87 Альтернативні витрати у фінансовому менеджменті 87 Фінансово-економічна суть альтернативних витрат 87 Застосування концепції альтернативних витрат в управлінні фінансами 94 Альтернативні витрати і тимчасова вартість грошей 104 Оцінка основних фінансових активів 109 Рекомендована література до глави
 8.  18.18. Вирішальне значення прибутковості
    кредитоспроможності в довгостроковому
 9.  4.5. Аналіз кредитоспроможності
    оцінку фінансового стану, що дозволяє прийняти обгрунтоване рішення про видачу кредиту або недоцільність продовження кредитних відносин з позичальником. Аналіз умов кредитування припускає вивчення: іміджу підприємства, тобто своєчасності розрахунків за раніше отриманими кредитами; інвестиційної привабливості, тобто здатності виробляти конкурентоспроможну продукцію; прибутковості
 10.  Вартість основної діяльності
    основної діяльності дорівнює приведеній вартості очікуваного в майбутньому вільного грошового потоку (FCF). У свою чергу, вільний грошовий потік дорівнює посленалоговой прибутку від основної діяльності плюс негрошові відрахування мінус інвестиції в оборотний капітал, основні засоби (нерухомість, виробничі приміщення, Таблиця 8.2 Вільний грошовий потік: корпорація Hershey Foods (числові
 11.  4.2. Вартість і час
    оцінка ефективності інвестицій неможлива без правильного порівняння вартості цих витрат і доходів у часі. Приклад: нехай розглядається можливість інвестування $ 1 млн на 1.01.2001 р., які на 1.01.2002 р. принесуть дохід $ 1,2 млн. Чи вигідний такий проект (при допущенні, що немає ризику, інфляції та оподаткування)? Якщо немає ніяких альтернативних способів вкладення коштів, проект
 12.  § 4. Визначення кредитоспроможності позичальника
    оцінки при визначенні доцільності кредитних відносин. Здатність до повернення боргу визначається: 1) моральними якостями клієнта і 2) фінансовими показниками. До моральних якостях клієнта відносять його рід занять, мистецтво працювати на ринку, можливість чесно заробляти гроші для погашення позики. Французький банкір Ло ще в минулому столітті писав: "Надаючи довіру, ми звертаємо увагу
 13.  Оцінка грошових потоків
    оцінки майбутніх грошових потоків. Однак цей процес трохи легше, ніж планування інвестицій, оскільки поглинається фірма представляє собою діюче підприємство. Поглинаюча компанія набуває не просто активи, а щось більше: досвід, організацію та досягнуту продуктивність. Оцінки продажів і витрат грунтуються на минулих результатах, отже, вони будуть точ-неї, ніж
 14.  6.2 Аналіз структури грошового потоку
    основні напрями та джерела отримання грошових коштів. Грошові потоки, отримані в результаті виробничої діяльності (операційний грошовий потік). Сюди відносяться всі грошові притоки і відтоки, що виникають безпосередньо в результаті виробничої діяльності підприємства. Аналіз руху грошових коштів в операційному грошовому потоці дозволяє зробити ряд важливих висновків
 15.  11.5. Аналіз кредитоспроможності організації на базі фінансових коефіцієнтів
    оцінку прибутку, яку він отримає при кредитуванні конкретних затрат позичальника, і порівнює цю прибуток із середньою прибутковістю банку. Рівень доходів банку повинен бути пов'язаний зі ступенем ризику при кредитуванні. Банк оцінює розмір одержуваної позичальником прибутку з точки зору можливості сплати банку відсотків при здійсненні нормальної фінансової діяльності і визначає ступінь ризику,
 16.  МОДЕЛЬ дисконтованих грошових потоків НА АКЦІЇ
    оцінки для корпорації Hershey Foods; в якості ставки дисконтування тут взяті витрати на власний капітал у розмірі 8,1% (обчислені за виведеною вище формулі). У даному випадку вартість налічує 9261 млн дол., Що менш ніж на 1% відрізняється від значення, отриманого в моделі скоригованої приведеної вартості. І знову ця різниця пояснюється тим, що ми не внесли поправки на
 17.  Зміст
    оцінка майнового стану підприємства Загальна оцінка структури фінансування підприємства Аналіз оборотних активів підприємства Контрольні питання Контрольні завдання Глава 4. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність понять ліквідності і платоспроможності Аналіз ліквідності балансу. Абсолютні показники ліквідності Аналіз ліквідності підприємства. Відносні

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба