трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.5. Облік вибуття нематеріальних активів


Вартість нематеріальних активів, використання яких припинено для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню (п. 22 ПБО 14/2000).
Нематеріальні активи можуть вибувати з організації за такими основними причинами:
списання об'єктів нематеріальних активів у зв'язку із закінченням терміну корисного використання;
продаж (реалізація) об'єктів нематеріальних активів іншій юридичній або фізичній особі;
передача об'єктів нематеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу інших організацій;
безоплатна передача об'єктів нематеріальних активів іншим організаціям та особам;
вибуття об'єктів нематеріальних активів у зв'язку з обміном на інше майно.
Підставами для списання вартості нематеріальних активів є:
припинення терміну дії патенту, свідоцтва та інших охоронних документів;
поступка (продаж) виняткових прав на результати ін-інтелектуальною діяльності
Якщо амортизаційні відрахування по списуються нематеріальних активів відбивалися в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум, то одночасно зі списанням вартості цих нематеріальних активів на рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів» списується накопичена сума амортизаційних відрахувань.
Згідно п. 11 ПБО 10/99 «Витрати організації» для цілей бухгалтерського обліку витрати, пов'язані з продажем та інших вибуттям нематеріальних активів, відносяться до операційних витрат, які враховуються за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати »на субрахунку« Інші витрати ».
Відповідно до п. 7 ПБУ 9/99 «Доходи організації» надходження від продажу нематеріальних активів відносяться до операцион-ним доходах і обліковуються за кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» на субрахунку «Інші доходи ».
Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони належать.
У Плані рахунків бухгалтерського обліку, на відміну від основних засобів, для обліку списання нематеріальних активів не передбачено відкриття спеціального субрахунка типу «Вибуття нематеріальних активів», але організація може сама відкрити такий субрахунок і відобразити його у своєму робочому плані рахунків. Сума накопиченої на рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» амортизації по вибуває об'єкту нематеріальних активів списується непо-безпосередніх на рахунок 04 «Нематеріальні активи». При цьому робиться бухгалтерська запис:
Д-т 05 «Амортизація нематеріальних
К-т 04« Нематеріальні активи ».
Таким чином, на рахунку 04 «Нематеріальні активи» утворюється залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів, яка після закінчення процедури вибуття активу списується на рахунок 91 «Інші доходи і витрати», що відображається записом:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати»
К-т 04 «Нематеріальні активи».
Якщо амортизація нематеріальних активів відображається безпосередньо на рахунку 04 «Нематеріальні активи», то сальдо цього рахунку показує залишкову вартість об'єкта нематеріальних активів. Тому при вибутті нематеріальних активів залишкова вартість списується безпосередньо з рахунку 04 «Нема-матеріальні активи»:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати»
К-т 04 «Нематеріальні активи».
При продажу нематеріальних активів юридичній або фі-зическому особі обов'язково складається договір купівлі-продажу, на підставі якого виключне право на даний об'єкт переходить до правонаступника. У бухгалтерському обліку мають бути відображені доходи від передачі прав і зобов'язання правонаступника. Для обліку розрахунків з продажу нематеріальних активів використовується рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Доцільно нагадати, що доходи організації від передачі прав іншій юридичній або фізичній особі незалежно від того, відбувається це на оплатній або безоплатній основі, за плату грошовими коштами або негрошовими засобами, відпрацьовано-жаются на рахунку 91 « Інші доходи і витрати »на субрахунку« Інші доходи ». При цьому робиться бухгалтерська проводка:
Д-т 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи ».
При продажу нематеріальних активів можуть виникнути витрати у вигляді оплати послуг стороннім організаціям, реєстраційні та інші обов'язкові платежі, які за умовами договорів повинна сплатити організація, що передає виключне право на об'єкт. Такі витрати відображаються безпосередньо за дебетом субрахунка «Інші витрати»:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати»
К-т 60 «Розрахунки з постачальниками і замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
На субрахунку «Інші витрати» відображається сума ПДВ, належна від покупця на підставі виданого організацією-продавцем рахунку-фактури;
Д-т 91 «Інші доходи і витрати », субрахунок« Інші витрати »К-т 68« Розрахунки з податків і зборів », субрахунок« Розрахунки по ПДВ ».
Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів, як правило, формується на субрахунку «Сальдо інших доходів і витрат» рахунки 91 «Інші доходи і витрати». Згідно з Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в складі згорнутого сальдо інших доходів і витрат відображається на рахунку 99 «Прибутки та збитки». Тому фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів у синтетичному обліку неможливо побачити.
Якщо фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів отриманий у вигляді прибутку, то робиться бухгалтерська запис:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат »К-т 99« Прибутки та збитки ».
Якщо фінансовий результат отримано у вигляді збитку, то робиться бухгалтерська проводка:
Д-т 99 «Прибутки та збитки»
До -т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат»
Приклад 6. Організація повністю поступається виключне право на програму для ЕОМ за 17 700 руб, у тому числі ПДВ - 2700 руб Первісна вартість нематеріального активу на момент продажу становила 20 ТОВ руб.; Сума нарахованої амортизації на момент продажу - 4000 руб Збір, сплачений Росій-ському агентству з правової охорони програм для ЕОМ при реєстрації договору про відступлення прав, склав 300 руб.
В облікових регістрах організації будуть зроблені такі бухгалтерські записи:
сплачено реєстраційний збір
Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »К-т 51« Розрахункові рахунки »- 300 руб;
сума збору віднесена до інших витрат
Д-т 91« Інші доходи і витрати », субрахунок «Інші витрати» К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - 300 руб;
Відображено заборгованість покупця за договором передачі виключних прав на програму
Д- т 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи!» - 17 700 руб.;
відображено суму ПДВ за договором
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати» К-т 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» - 2700 руб.;
списана сума нарахованої амортизації
Д-т 05 «Амортизація нематеріальних активів» К-т 04 «Нематеріальні активи» - 4000 руб,
списана залишкова вартість права
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати» К-т 04 «Нематеріальні активи» - 16 000 руб (20 000 - 4000),
отримані грошові кошти покупця
Д-т 51 «Розрахункові рахунки» К-т 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» - 17 700 руб.;
відображено фінансовий результат (збиток) від поступки винятково прав
Д-т 99 «Прибутки та збитки» К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Сальдо інших доходів
і витрат »- 1300 руб (17700 - (300 + 2700 + 16000).
Виняток становлять втрати і витрати, понесені органи-зацией у зв'язку з надзвичайними обставинами (аварії, пожежі та інші стихійні лиха). Нематеріальні активи, що списуються внаслідок надзвичайних ситуацій, відображаються за дебетом рахунка 99 «Прибутки та збитки» як збитки звітного року (некомпенсі-рова втрати від стихійних лих) в кореспонденції з кредитом рахунка 04 «Нематеріальні активи ».
Організація може передати нематеріальні активи Безоплатно. У цьому випадку виникає збиток, який відображається у складі позареалізаційних витрат на рахунку 91« Інші доходи і витрати "субрахунку« Інші витрати ». Відповідно до подп 1 п. 1 ст. 146 НК РФ вартість безоплатно переданого майна визнається об'єктом оподаткування ПДВ. Причому ПДВ нараховується з ринкової вартості переданого майна і відображається бухгалтерським проведенням:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати », субрахунок« Інші витрати »К-т 68« Розрахунки з податків і зборів », субрахунок« Розрахунки по
ПДВ ».
Приклад 7. Організація передає безоплатно базу даних для ЕОМ, яка врахована у складі нематеріальних активів (база даних створена співробітниками організації). Первісна вартість нематеріального активу 12 000 руб.; сума нарахованої амортизації - 8000 руб. Ринкова вартість бази даних - 10 620 руб., в тому числі ПДВ - 1620 руб.
У бухгалтерському обліку організації будуть зроблені такі записи:
списана сума нарахованої амортизації по переданому об'єкту
Д-т 05 « Амортизація нематеріальних активів »К-т 04« Нематеріальні активи »- 8000 руб.;
списана залишкова вартість нематеріального активу
Д-т 91« Інші доходи і витрати » , субрахунок «Інші витрати» К-т 04 «Нематеріальні активи» - 4000 руб.;
нарахований ПДВ по безоплатно переданих об'єктів нематеріальних активів виходячи з ринкової вартості
Д -т «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати» К-т 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» - 1620 руб.;
списаний збиток від безоплатної передачі об'єкта нематеріальних активів
Д-т 99 «Прибутки та збитки» К-т 91 «Інші доходи і витрати»,
субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат »- 5620 руб.
Передача майна в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації не визнається для цілей бухгалтерського обліку витратами (п. 3 ПБО 10/99« Витрати організації »). Тому вибуття об'єкта нематеріальних активів шляхом внесення його в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації відображається у складі фінансових вкладень безпосередньо на рахунку 58 «Фінансові вкладення» на субрахунку «Паї й акції», минаючи рахунок 91 «Інші доходи і витрати». На субрахунку «Паї та акції »відображається залишкова вартість переданого активу в кореспонденції з кредитом рахунка 04« Нематеріальні активи »:
Д-т 58« Фінансові вкладення », субрахунок« Паї й акції »К-т 04« Нематеріальні активи ».
В даний час не розроблено та не затверджено методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів, тому при оформленні бухгалтерських записів з передачі об'єкта нематеріальних активів у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації слід керуватися положеннями ПБО 14/2000.
кп Якщо погоджена засновниками вартість активу вище його залишкової вартості, то перевищення відображається:
Д-т 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «Паї та акції »К-т 91« Інші доходи і витрати », субрахунок« Інші доходи ».
Якщо залишкова вартість нематеріального активу, переданого у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу, буде вище узгодженої засновниками вартості, то робиться бухгалтерська запис:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати» К-т 04 «Нематеріальні активи».
Приклад 8. Організація передає в якості внеску до статутного капіталу іншої організації виключне право користування на промисловий зразок. Первісна вартість права на зразок - 16 000 руб. Сума нарахованої амортизації - 12 000 руб. Розмір внеску до статутного капіталу, відповідно до установчих документів, становить 8500 руб.
У бухгалтерському обліку організації буцуг зроблені такі записи:
списана сума нарахованої амортизації
05 «Амортизація нематеріальних активів» К- т 04 «Нематеріальні активи» - 12 000 руб.;
переданий нематеріальний актив у якості внеску до статутного капіталу за залишковою вартістю
Д-т 58 «Фінансові вкладення» , субрахунок «Паї й акції» К-т 04 «Нематеріальні активи» - 4000 руб.;
відображено перевищення узгодженої засновниками вартості активу над його залишковою вартістю
Д- т 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «Паї й акції» К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи» - 4500 руб.
Нематеріальні активи, передані за договором у користування іншої організації, не списуються з обліку в організації-правовласника і підлягають відокремленому відображенню в бухгалтерському обліку в організації-правовласника.
Нематеріальні активи, отримані в користування, враховуються організацією-користувачем на позабалансовому рахунку (п. 26 ПБО 14/2000). Планом рахунків бухгалтерського обліку позабалансовий рахунок для обліку об'єктів нематеріальних активів, отриманих у користування, не передбачений. Проте організація може само-стоятельно відкрити такий рахунок, так як у бухгалтерському балансі (ф. № 1) необхідно розкрити інформацію про нематеріальних активах, отриманих у користування. На позабалансовому рахунку такі нематеріальні активи відображаються в оцінці, прийнятої в договорі.
 Платежі за надане право користування об'єктами інтелектуальної власності, виготовлені у вигляді періодичних платежів, включаючи авторські винагороди, що обчислюються і сплачуються в порядку і строки, встановлені договором, включаються організацією-користувачем до витрат звітного періоду (п. 26 ПБО 14/2000).
 Приклад 9. Організація придбала за авторським договором невиключне право на використання програмного забезпечення терміном на три роки. Виключне авторське право на програмне забезпечення збережено за правовласником. За умовами договору організація-користувач щокварталу протягом трьох років виплачує правовласнику суму в розмірі 14 160 руб., В тому числі ПДВ - 2160 руб.
 У бухгалтерському обліку організації-користувача будуть зроблені такі записи:
 надійшов у користування нематеріальний актив
 Д-т 012 «Нематеріальні активи, отримані в користування» - 14 160 руб.;
 перерахований черговий платіж правовласнику за право ис-користування програмного забезпечення
 Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» К-т 51 «Розрахункові рахунки» - 14 160 руб.;
 відображена у витратах звітного періоду сума періодичного платежу за право використання програмного забезпечення (без ПДВ)
 Д-т 26 «Загальногосподарські витрати» К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - 12 000 руб.;
 відбито ПДВ, сплачений правовласнику,
 Д-т 19 «Податок на додану вартість», субрахунок «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - 2160 руб.;
 пред'явлена ??до відрахування сплачена сума ПДВ
 Д-т 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» К-т 19 «Податок на додану вартість», субрахунок «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» - 2160 руб.
 (Ці проводки будуть відображатися в обліку організації-користувача щокварталу протягом трьох років);
 6) нематеріальний актив повернутий правовласнику після закінчення договору
 012 «Нематеріальні активи, отримані в користування» - 14 160 руб
 Відповідно до п. 26 ПБО 14/2000 платежі за надане право користування об'єктами інтелектуальної власності, виготовлені у вигляді фіксованого разового платежу, включаючи авторську винагороду, відображаються в бухгалтерському обліку організацією-користувачем як витрати майбутніх періодів (без урахування ПДВ), що відображається записом :
 Д-т 97 «Витрати майбутніх періодів» К-т 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Вони підлягають списанню на витрати організації протягом терміну дії договору:
 Д-т 26 «Загальногосподарські витрати» К-т 97 «Витрати майбутніх періодів».
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.5. Облік вибуття нематеріальних активів"
 1.  4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
    облік », в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, термін корисного використання, спосіб нарахування і норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі інші
 2.  22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
    вибуття. Аналіз проводиться в динаміці років з розрахунком ланцюгових і базисних темпів зростання і приросту. Особливо необхідно звернути увагу на зміну питомої ваги нематеріальних активів, захищених патентами, ліцензіями та авторськими правами. По термінах корисного використання нематеріальні активи ранжуються по роках протягом десяти років і вище. Чим вище частка нематеріальних активів з більш тривалим
 3.  1.3. Інвентаризація нематеріальних активів
    обліку, складають слічітельнуювідомість (форма № інв-18). Для інвентаризаційного опису передбачено типовий бланк. Опис складають у 2 примірниках: один примірник передають в бухгалтерію, другий - працівнику, відповідальному за збереження документів на нематеріальні активи. Виявлені при інвентаризації не враховані раніше нематеріальні активи прибуткують на баланс: ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 91-1
 4.  4.5. Облік вибуття нематеріальних активів
    обліку. Порядок відображення списання нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку залежить від застосовуваного організацією методу обліку амортизаційних відрахувань. Якщо в бухгалтерському обліку нарахування амортизації відображається шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів», то при вибутті об'єкта нематеріальних активів первісною списується сума
 5.  8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів
    облік нематеріальних активів здійснюють на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей», субрахунок 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», і рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Рахунок 04 активний, призначений для отримання інформації про наявність та рух нематеріальних активів, що належать
 6.  8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
    обліку двома способами: - накопиченням нарахованих сум на окремому рахунку; - шляхом зменшення початкової вартості об'єкта. При першому способі при нарахуванні амортизації по нематеріальних активів дебетують рахунки витрат виробництва або звертання-ня (23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати» та ін) і кредитують рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів». При
 7.  Глава 8 Облік нематеріальних активів
    нематеріальних
 8.  Глава 10 Облік нематеріальних активів
    нематеріальних
 9.  Глава 4 Облік нематеріальних активів
    нематеріальних
 10.  8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
    облік та Закону про бухгалтерський облік, що визначили перелік обов'язкових реквізитів у документах, та особливостей, що враховуються. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі
 11.  8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
    облікову політику організації в відповідної з ПБО 14/2000 підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація: про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних нема за грошові кошти; про вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами); про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів; про
 12.  4.4. Облік амортизації нематеріальних активів
    обліку. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з: терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства Російської Федерації; очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).
 13.  10.3. Аудит нематеріальних активів
    обліку цього об'єкта, До таких документів належать документи, що підтверджують факт виникнення прав та факт передачі прав (переуступка, Ліцензійні договір), крім того необхідно законодавче закріплення власності на об'єкт. Значну увагу уде-ляется грамотності складання цих документів, Нематеріальні активи підлягають інвентарному обліку Знос нараховується щомісяця і відноситься
 14.  10.4. Облік амортизації нематеріальних активів
    обліку. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з: терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства РФ; очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні виго-ди. У цьому випадку організація
 15.  14.1. Планування перевірки необоротних активів
    обліку, повноту та правильність оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, правильність визначення балансової вартості земельних ділянок, повноту і правильність нарахування та перерахування у федеральний бюджет земельного податку); аудит інших основних засобів (перевірити і підтвердити правильність оформлення матеріалів інвентаризації основних засобів і відображення результатів
 16.  Зміст
    обліку в закладах охорони здоров'я (1-й ур.) Реєстрація та ліцензування діяльності медичних установ (2-й ур.) Облікова політика в медичних установах (2-й ур.) План рахунків бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (2-й ур.) Форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (2-й ур.) Глава 2. Облік нефінансових активів (1-й ур.) Облік основних засобів та
 17.  2.2. Облік нематеріальних активів
    обліку, і проводиться щомісячно до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бюджетного обліку. Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів не може проводитися понад 100% вартості об'єктів нематеріальних активів. Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення
 18.  Зміст
    облік в страхових організаціях 3.1 Організація бухгалтерського обліку 3.2 Облік операцій по прямому страхуванню 3.3 Облік операцій перестрахування 3.4 Облік страхових резервів 3.5 Операції по страхуванню життя 3.6 Облік грошових коштів 3.7 Облік фінансових вкладень 3.8 Облік основних засобів і нематеріальних активів 3.9 Облік розрахунків з оплати праці 3.10 Обчислення та сплата податків 3.11 Облік
 19.  5.5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів
    облік нематеріальних активів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2007) (затв. наказом Мінфіну РФ від 27 грудня 2007 р. № 153н). Відповідно до п. 3 ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів» для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов: 1) об'єкт
 20.  14.2. Програма перевірки необоротних активів
    обліку необоротних активів (за винятком довгострокових фінансових вло-жений): проведення опитування; участь в інвентаризації внеоб-ротних активів (проведення опитування, спостереження за роботою комісії з інвентаризації (вибірково та за погодженням з керівництвом організації), перевірка правильності оформлення матеріалів інвентаризації та відображення її результатів в обліку); формування висновків; якщо в

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба