трусики женские купить украина
Medical õpikute
Аудит, Бухгалтерський облік
АУДИТ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Швецкая В.М Бухгалтерська справа 2010

У підручнику розглянуті організація бухгалтерського справи на різних етапах діяльності організації, національні концеп ції і принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності , специфіка бухгалтерського обліку в комп'ютерному середовищі, методика аналізу результатів діяльності в сегментах бізнесу.
Для студентів економічних спеціальностей коледжів і вузів, а також для викладачів, слухачів курсів з підготовки та підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів та підприємців

Мансуров, П. М. Управлінський облік 2010

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ лекційних курсів з ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК». ЗАПРОПОНОВАНІ ТЕМИ І КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, дозволяє студентам БЕЗУПИННО І ГЛИБОКО вивчають теоретичні питання КУРСУ.
ПОСІБНИК ПІДГОТОВЛЕНО НА КАФЕДРІ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ» Ульяновської ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ І ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 08010565 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».

Ковальова В.Д. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами 2010

Розглянуто основні види цінних паперів, їх характеристики, державне регулювання, бухгалтерський і податковий обліки. Всі теми представлені у вигляді теоретичних аспектів та практичних прикладів. Закріплення матеріалу припускає відповіді на питання для самоконтролю і тести.

В.В.Патров Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні 2009

В даній книзі розглянуті питання обліку товарних операцій, які є специфічними для організацій торгівлі та громадського харчування. Порядок обліку інших об'єктів (основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, грошових коштів, розрахунків, капіталу тощо) не викладається, оскільки він є однаковим для всіх організацій.

Л.В.Сотнікова БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ. 2008 - 2009 РІК 2009

Історично і теоретично доведено, що таку інформацію може давати тільки бухгалтерський облік у вигляді бухгалтерської звітності (або - за західною термінологією - фінансової звітності) .
Для задоволення загальних потреб зацікавлених користувачів в бухгалтерському обліку формується інформація про фінансове становище господарюючого суб'єкта, фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів.

В.Кіслов нематеріальних активів: ОБЛІК І ПОДАТКИ 2009

Ще відносно недавно в складі нематеріальних активів значилися ліцензії, програми з невинятковими правами їх використання та інші аналогічні активи, що не могло не вплинути на відповідну методологію обліку. І лише порівняно недавно (з 2001 р.) у складі нематеріальних активів стала враховуватися тільки власне інтелектуальна власність організації з винятковими правами використання.
Але до цих пір зустрічаються помилки в підходах до визначення нематеріальних активів, що є важливою проблемою не тільки для фінансової аналітики підприємства, але може вплинути і на оподаткування.

В.Р. Захар'їн Розрахунки з підзвітними особами: бухгалтерський облік та оподаткування. 2009

У пропонованій увазі читачів книзі докладно розглядаються всі можливі випадки здійснення розрахунків з підзвітними особами, в тому числі такими інструментами, як акредитиви та чеки з чекових книжок.

А.В. Касьянова РІЧНИЙ ЗВІТ 2007 2008

Книга містить систематизовану інформацію з усіх ключових питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Це видання підготовлене з урахуванням всіх змін, що відбулися в 2007 році в порядку ведення бухгалтерського обліку та обчислення податкових платежів. Велику увагу приділено зіставленню правил бухгалтерського обліку з встановленим по кожному об'єкту порядком його визнання з метою обчислення податку на прибуток. Матеріал забезпечений практичними прикладами й таблицями. Всі рекомендації дані з урахуванням вимог Мінфіну Росії, а також податкових органів, що пред'являються при проведенні камеральних та документальних перевірок. Видання адресоване широкому колу читачів - бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій усіх форм власності і може бути використане як навчальний посібник при вивченні бухгалтерського обліку та оподаткування

Т. М. Панченко Позики і кредити: бухгалтерський облік та оподаткування 2008

Можливість отримання кредитів і їх вартість в чому пов'язані з фінансовим станом і репутацією позичальників. Але в умовах, коли клієнтами банків є мільйони громадян і організацій, встановити сумлінність конкретної особи, яка звернулася за кредитом, вкрай складно.

В.І.Мещерякова РІЧНИЙ ЗВІТ - 2008 2008
Є. С. Соколова Основи аудиту 2008

Навчально-методичний комплекс

Ольга С. Красова Управлінський облік в США 2008

Зміст управлінського обліку визначається цілями управління і може бути змінено за рішенням адміністрації в залежності від інтересів і цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів. Звідси його зміст складається ніби з двох частин: виробничого обліку, призначеного для внутрішнього управління, і частини фінансового обліку, яка використовується для управління фінансовою діяльністю.

Гладкий А. А Бухоблік та фінанси для керівників і менеджерів 2007

Матеріал книги викладено просто і ясно. Видання містить лише важливу і потрібну інформацію про бухгалтерський облік. Автор на конкретних прикладах розбирає найбільш популярні господарські операції та порядок відображення їх в обліку, торкається питань чорної бухгалтерії, основні моменти управління фінансами підприємства, коротко розповідає про систему оподаткування в РФ. Книга також познайомить вас з найпопулярнішою програмою, що автоматизує облікові процеси, - «1С: Підприємство 8.0».

Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік 2007

Підручник складається з трьох розділів: основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік, управлінський облік.
Після кожної глави дано питання для самоперевірки, а за основними темами фінансового обліку - завдання по складанню бухгалтерських проводок.
У підручнику враховані основні нормативні документи з бухгалтерського обліку, опубліковані на 1 липня 2003
Для студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів з підготовки професійних бухгалтерів, аудиторів , менеджерів.

Філіна Ф.Н. Бухгалтерські проводки в будівництві 2007

Головною функцією кошторисних норм є визначення нормативної кількості ресурсів, мінімально необхідних і достатніх для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.

Пошерстнік Н. В Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві 2007

Книга складається з трьох розділів. Перший містить докладний опис основ бухгалтерського обліку (поняття про документації, оцінки та калькуляції, будову і класифікації рахунків та ін), а також завдання та принципи організації обліку на підприємстві. У другому розділі описана методика обліку різних об'єктів бухгалтерського обліку (основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, фінансових вкладень та ін) з складанням кореспонденції рахунків і практичними прикладами. Останній розділ присвячений питанням змісту облікової політики підприємства та формування бухгалтерської звітності. Тут же розглянуто форми балансу і звіту про прибутки і збитки з докладним описом формування показників кожного рядка звітних форм.

Мощенко Н.П. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2007

Розглянуто проблеми зближення національної системи формування бухгалтерської звітності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) . Розкрито економічну сутність сучасних концепцій обліку та формування фінансової звітності. Виявлено концептуальні подібності та відмінності за трьома системам формування фінансової звітності: ГААП США, МСФЗ, РСБО. Наведено порівняльний аналіз методів формування та обліку податків на прибуток в МСФЗ 12 та ПБО 18/02.
Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»; може бути корисно бухгалтерам і аудиторам, які вивчають і застосовують МСФЗ. "

Соколова Е.С ., Архарова З.П. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ 2007

навчально-методичний комплекс

Богачева І.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ 2007

Метою викладання дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях» є: вивчення методології організації бухгалтерського обліку товарних операцій, витрат на продаж і особливостей бухгалтерського обліку в торгових організаціях.

Шеремет А.Д., Суйц В.П.
Аудит 2006

У п'ятому виданні підручника відображено сучасний стан теорії і практики аудиторської діяльності в Російській Федерації. Розглядаються теоретичні основи аудиту, вітчизняні та міжнародні аудиторські стандарти, організація аудиту, процес аудиту бухгалтерської звітності.
Для студентів вузів, фахівців в області бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та аудиту, претендентів на отримання атестатів аудитора та професійного бухгалтера.
ISBN 5-16 - 002517-0
© Тубольцев М.Н., 2002, 2003,2005, 2006

1 2 3

bibyurecon.ml
енциклопедія   пікантні   перлова   кавово-вершковий   риба