трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

Аудитору необхідно звернути увагу на оцінку матеріальних активів

прийнятих в оплату статутного капіталу. У акціонерної кредитної організації таку оцінку має здійснювати рада директорів (наглядова рада).-У кредитних організаціях, створених у формі товариства з обмеженою відповідальністю, грошова оцінка матеріальних вкладів до статутного капіталу повинна бути затверджена одноголосним рішенням загальних зборів учасників, але у випадку, якщо номінальна вартість акцій (часток) кредитної організа-ції, оплачуваних матеріальними активами, складає більше 200 МРОТ, грошова оцінка майна (будівлі), внесеного в оплату акцій (часток) кредитної організації, повинна бути проведена незалежним оцінювачем. При внесенні в оплату за акції учасниками банківської будівлі (приміщення) воно приймається на баланс комерційного банку при поданні свідоцтва про державну реєстрацію права власності банку на цю будівлю. Аудитору необ-хідно перевірити наявність у банку актів оцінки майна та документів, що підтверджують право власності на будівлю. Якщо за рішенням ради директорів Банку Росії кредитної організації дозволено приймати в рахунок оплати статутного капіталу інше майно, то всі витрати з його доставки та встановлення несе сама кредитна організація; ці витрати збільшують первісну вартість майна, що приймається від учасників банку в якості внеску до статутного капіталу.
У якості одного із заходів подолання банківської кризи Банк Росії в 1998 р. скасував раніше існуючий заборона на оплату акцій (часток) кредитних організацій іноземною валютою. Відповідно до вказівок Банку Росії «Про скасування заборони на оплату внесків у статутні капітали кредитних організацій в іноземній валюті» від 30.09.98 № 365-У кредитні організації мають право проводити оплату статутного капіталу в іноземній валюті, але в балансі статутний капітал повинен відображатися в рублях. При проведенні оплати статутного капіталу валютою не потрібно відкривати рахунки типу «І» (інвестиційні) і виробляти конвертацію валютних коштів, що надходять в оплату статутного капіталу кредитних організацій, в рублеві. Це не тільки знижує витрати на проведення операції з оплати статутного капіталу валютою, а й певною мірою страхує кредитні організації від втрат, пов'язаних з можливим зниженням курсу рубля в період розміщення акцій.
Починаючи з 1999 р. кредитним організаціям дозволено приймати в якості оплати часток (акцій) облігації федеральної позики з по-стояти купонним доходом, випущені відповідно до розпорядження Уряду РФ від 12.12.98 № 1787-р «Про порядок здійснення новації по державних короткострокових бескупонним обіЛігаціям і облігаціях федеральних позик з постійним і змінним купонним доходом з термінами погашення до 31 грудня 1999 р. і випущених в обіг до заяви Уряду Рос-сийской Федерації від 17 серпня 1998 р. шляхом заміни за погодженням з їх власниками на нові зобов'язання і часткової виплатою грошових коштів », затвердженого Мінфіном РФ і Банком Росії 21.12.98 № 258 і 375-Т (з наступними змінами та доповненнями). Аудитор повинен враховувати, що ці облігації можуть бути використані для оплати часток (акцій) як створюваних, так і дійству-чих кредитних організацій. Граничний розмір частини статутного капіталу, оплаченої облігаціями, встановлений на рівні 25% загального розміру статутного капіталу банку. Облігації, що приймаються в оплату часток (акцій), повинні належати їх власнику на праві власності і не повинні бути обтяжені будь-якими зобов'язаннями. Рішенням уповноваженого органу банку повинен бути визначений загальний розмір статутного капіталу (або його збільшення), оплачувану облігаціями, а також ціна, за якою вони приймаються в оплату часток (акцій). Метод і порядок визначення ціни облігації повинні бути зазначені в проспекті емісії. При цьому Банк Росії рекомендує визначати ціну облігацій таким чином, щоб вона була кратною номіналом акції або номінальної вартості частки. Ціна облігації при оплаті часток (акцій) не може бути більше її ринкової ціни на дату прийняття рішення про випуск акцій, оплачуваних облігаціями, для акціонерних банків або на дату прийняття уповноваженим органом рішення про оплату часткою цими облігаціями для банків, створених у формі товариства з обмеженою ответственнос-тьма. Аудитор повинен перевірити і підтвердити дотримання всіх зазначених умов.
У ході аудиторської перевірки чинного байка особливу увагу аудитор повинен приділяти відбувалися в звітному році змін величини його статутного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аудитору необхідно звернути увагу на оцінку матеріальних активів "
 1. 14.1. Планування перевірки необоротних активів
  Аудиторська перевірка необоротних активів включає перевірку: основних засобів; дохідних вкладень в матеріальні цінності; нематеріальних активів; вкладень у незавершене будівництво; фінансових вкладень. План аудиторської перевірки необоротних активів включає наступні аспекти перевірки: аудит основних засобів; аудит земельних ділянок (перевірити і підтвердити правильність оформлення матеріалів
 2. Документація робоча аудиту
  сукупність матеріальних носіїв інформації, яка складається самим аудитором, співробітниками економічного суб'єкта і третіми особами за запитом аудитора до початку, під час і по завершенні аудиторської перевірки і має містити відомості, необхідні для підготовки достовірного звіту та висновку аудитора, а також для можливості поточного і наступного контролю якості
 3. 14.2. Програма перевірки необоротних активів
  Програма перевірки необоротних активів включає питання детальної перевірки окремих статей необоротних активів з використанням робочих документів аудиту. Наведемо приклади аудиторських процедур і робочих документів аудитора. Аудиторські процедури перевірки відображення в обліку необоротних активів (за винятком довгострокових фінансових вло-жений): проведення опитування; участь в інвентаризації
 4. 15.2. Програма перевірки оборотних активів
  Програма аудиту оборотних активів включає в себе деталь-ную перевірку окремих статей оборотних активів. При цьому використовуються робочі документи двох видів: розпорядчі, в яких вказані деталі виконання спеціальних процедур і які обов'язкові для виконання, і вільні, які заповнюються аудитором довільно, виходячи з ситуації. Розглянемо аудиторські процедури і робочу
 5. Аудиторська перевірка виробничих запасів
  Виконана робота Аудит виробничих запасів стосовно до підприємства включає аудиторську перевірку сировини, матеріалів, палива, а також інших статей виробничих запасів у випадку їх суттєвості для бухгалтерської звітності підприємства. Ми перевірили правильність застосування правил обліку і оцінки даних активів, встановлених Положенням з бухгалтерського обліку «Облік
 6. Перевіряючи джерела формування статутного капіталу кредитної організації
  аудитор повинен упевнитися в тому, що в ній дотримуються встановлені законодавством умови придбання великих пакетів акцій (часток участі). Відповідно до ст. 11 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» та ст. 60 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації ( Банку Росії) »Банк Росії повинен давати попередню згоду на придбання в результаті
 7. 11.4. Фактори, що впливають на думку аудитора в аудиторському висновку
  Іноді обмеження обсягу роботи аудитора можуть встановлюватися аудіруемим особою (наприклад, якщо умови аудиторського завдання передбачають, що аудитор не може виконувати процедури аудиту, які він вважає необхідними). ??Якщо обмеження, передбачене умовами завдання, таке, що аудитор вважає за необхідне відмовитися від висловлення думки, він зазвичай не приймається за виконання такого
 8. Правила (стандарти) аудиторської діяльності
  нормативні документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення та оформлення аудиту та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, до порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації. (Див. також: Аудит; Аудитор; Діяльність аудиторська; Контроль якості аудиту; Послуги, супутні аудиту.) Підприємства чинного принцип см. Безперервності діяльності
 9. Лист-зобов'язання аудитора
  документ, що регламентує зобов'язання і відповідальність економічного суб'єкта - клієнта і аудитора (аудиторської організації) на етапі укладання угоди про проведення аудиторської перевірки. (Див. також-. Аудит; Аудитор; Організація аудиторська; Перевірка аудиторська; Суб'єкт
 10. Аудиторська перевірка цільового фінансування
  Виконана робота Завданнями аудиту цільового фінансування були перевірка повноти відображення отриманих коштів фінансування та цільового характеру їх використання. Основна увага була приділена: обгрунтованості відображення отриманих коштів в якості цільового фінансування; правильності оподаткування отриманих коштів або звільнення від нього; правильності розрахунку величини інвестиційного
 11. Аудиторська перевірка формування статутного капіталу банку
  передбачає проведення таких процедур, як аналіз установчих документів та ліцензій на здійснення банківських операцій, аналіз протоколів загальних зборів та ради банку, перевірка ведення реєстру акціонерів і відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування статутного капіталу. Особливу увагу при аналізі установчих документів необхідно приділити статуту банку. Статут має бути
 12. При аудиті правомірності формування статутного капіталу
  аудитор повинен брати до уваги, що статутний капітал банку може формуватися тільки за рахунок власних коштів акціонерів (учасників). Вклади до статутного капіталу та кошти в оплату придбаних акцій банку повинні перераховуватися тільки з розрахункових рахунків підприємств-акціонерів (учасників). Підприємства та організації, мають неліквідний баланс або оголошені неплатежес-пособности, що не
 13. Представлення бухгалтерської звітності
  фактична передача бухгалтерської звітності економічного суб'єкта її користувачам або публікація цієї звітності у встановленому законодавством порядку. (Див. також. Дата подання бухгалтерської звітності; Звітність бухгалтерська; Користувач бухгалтерської звітності; Суб'єкт економічний.) Перевірка аудиторська захід, що полягає в зборі, оцінці та аналізі аудиторських
 14. 11.5. Аудиторський висновок спеціального призначення
  Аудиторський висновок спеціального призначення - це за-ключення за специфічною фінансової інформації, тобто фінансовій інформації, підготовленої для спеціальної мети, зокрема: про окремі компоненти фінансової звітності; про фінансову звітність, підготовленої для певної мети на іншій основі обліку; про звітність про оподаткування прибутку; про реальність дебіторської заборгованості;
 15. 10.3. Оцінка результатів аудиторської перевірки
  Після проведення всіх необхідних процедур аудитор оцінює повноту і якість виконання всіх пунктів програми. Крім того, аудитор розглядає адекватність розкриття фінансовій інформації у звітності. На цій стадії перевірки аудитор може скласти Лист про подання інформації (написане від імені керівництва підприємства), що містить перелік відповідей керівництва на основні питання,
 16. 5.1. Загальний аналіз необоротних активів
  Аналіз необоротних активів необхідний для оцінки виробничих можливостей організації і їерсїектів її розвитку. Саме величина необоротних активів в чому оїределяет найважливішу економічну характеристику організації - її виробничу потужність, а в соїоставленіі з фактичним обсягом їроізводства - стеїень ісїользованія їроізводственной потужності. Оцінку їроізводственной потужності
 17. 13.2. Оцінка організаційної структури, структури управління, нормативної бази, установчих документів, облікової політики та договорів
  Така оцінка проводиться аудиторами для кращого розуміння особливостей діяльності аудируемого особи. Ця робота включається в план аудиторської перевірки. Структура плану оперативної перевірки. Розглянемо структуру такого плану (табл. 13.2). Аудиторська перевірка установчих та реєстраційних документів: отримання копій установчих документів та документів реєстрації; перевірка дозволів на
 18. 11.3. Види аудиторських висновків
  Згідно з Федеральним правилом (стандартом) № 6 «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності» аудиторські висновки можна поділити в залежності від думки аудиторів про достовірність звітності на беззастережно-позитивні і модифіковані. Беззастережно-позитивний висновок містить думку аудиторів без всяких зауважень і застережень. Беззастережно-позитивну думку
 19. 17.2. Програма перевірки доходів, витрат, податків, фінансових результатів
  Аудиторська програма перевірки доходів і витрат, податків, фінансових результатів включає в себе аудиторські процедури та робочі документи аудитора. При проведенні аудиторських процедур звертається увага на такі види витрат (витрат): матеріальні витрати; витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів і нематеріальних активів; інші
 20. 12.2 . Планування складу та чисельності аудиторської групи
    Насамперед визначається рівень кваліфікації та досвіду співробітників аудиторської фірми. Для наочності можна використовувати рейтингову оцінку знань і досвіду кожного фахівця. При цьому в якості умовної одиниці досвіду використовуються знання і досвід, якими володіє фахівець, що очолює аудиторську групу, - керівник проекту. Керівником проекту може бути фахівець, що має атестат

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба