трусики женские купить украина
Medical õpikute
ЗМІСТ:
Кондраков Н.П.. Бухгалтерський облік, 2007

Підручник складається з трьох розділів: основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік, управлінський облік.
Після кожної глави дано питання для самоперевірки, а за основними темами фінансового обліку - завдання по складанню бухгалтерських проводок.
У підручнику враховані основні нормативні документи з бухгалтерського обліку, опубліковані на 1 липня 2003
Для студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів з підготовки професійних бухгалтерів, аудиторів , менеджерів.

Розділ I. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Глава 1 Сутність і зміст бухгалтерського обліку
1.2. Визначення та основні завдання бухгалтерського обліку
1.3. Користувачі бухгалтерської інформації
1.4 Основні правила (принципи) бухгалтерського обліку
1.5. Міжнародні бухгалтерські принципи
1.6. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Росії
1.7. Основні нормативні документи, що визначають методологічні основи, порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в організаціях Російської Федерації
Глава 2 Предмет і метод бухгалтерського обліку
2.1. Предмети і об'єкти бухгалтерського обліку
2.2. Класифікація майна за складом і функціональної ролі
2.3. Класифікація майна за джерелами утворення і цільовим призначенням
2.4. Метод бухгалтерського обліку та його елементи
2.5. Документування господарських операцій
2.6. Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань
2.7. Оцінка майна та зобов'язань
Глава 3 Бухгалтерський баланс, рахунки і подвійний запис
3.1. Зміст і будова бухгалтерського балансу
3.2. Вплив господарських операцій на баланс
3.3. Рахунки і подвійний запис
3.4. Синтетичний і аналітичний облік
3.5. Оборотні відомості
3.6. План рахунків бухгалтерського обліку
3.7. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Глава 4Техніка, форми і організація бухгалтерського обліку
4.1. Облікові регістри, їх класифікація і способи запису в них
4.2. Способи виправлення помилок в облікових регістрах
4.3. Форми бухгалтерського обліку
4.4. Організація бухгалтерського обліку
4.5. Права, обов'язки і відповідальність головного бухгалтера
Розділ II. ФІНАНСОВИЙ УЧЕТГлава 5 Облік власного капіталу
5.1. Облік статутного (складеного) капіталу (фонду)
5.2. Облік власних акцій (часток), викуплених товариством
5.3. Особливості обліку розрахунків за виделенномуімуществу і розподілу прибутків на унітарних підприємствах
5.4. Особливості обліку каптала і прибутку (вибуття) в товариствах і кооперативах
5.5. Облік резервного капіталу
5.6. Облік додаткового капіталу
5.7. Облік нерозподіленого прибутку та непокритого вибуття
5.8. Облік цільового фінансування
5.9. Розкрите інформації про капітал у бухгалтерській звітності
Глава 6 Облік довгострокових інвестицій
6.1. Поняття, класифікація і оцінка довгострокових інвестицій
6.2. Організація обліку довгострокових інвестицій
6.3. Облік затрет з будівництва об'єктів
6.4. Облік придбання основних засобів
6.5. Облік інших капітальних витрат
6.6. Облік витрат з модернізації та реконструкції об'єктів
6.7. Облік витрат з формування основного стада продуктивної і робочої худоби
6.8. Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР)
6.9. Облік податку на додану вартість по надійшли основних засобів і нематеріальних активів
6.10. Розкриття інформації про вкладення у необоротні активи в бухгалтерській звітності
Глава 7 Облік основних засобів
7.1. Поняття та класифікація основних засобів
7.2. Оцінка та переоцінка основних засобів
7.3. Документальне оформлення руху основних засобів
7.4. Аналітичний облік основних засобів
7.5. Синтетичний облік наявності та руху основних засобів
7.6. Облік амортизації основних засобів
7.7. Облік ремонту основних засобів
7.8. Особливості обліку орендованих основних засобів
7.9. Облік лізингових операцій
7.10. Облік дохідних вкладень в матеріальні цінності
7.11. Інвентаризація основних засобів
7.12. Розкрите інформації про основні засоби в бухгалтерській звітності
Глава 8 Облік нематеріальних активів
8.1. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів
8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів
8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
Глава 9Учет матеріально-виробничих запасів
9.1. Матеріально-виробничі запаси, їх класифікація
9.2. Оцінка матеріально-виробничих запасів
9.3. Документальне оформлення надходження і витрати матеріальних запасів
9.4. Облік виробничих запасів на складах і в бухгалтерії
9.5. Синтетичний облік матеріально-виробничих запасів
9.6. Облік нестач і псування, виявлених при прийманні матеріалів
9.7. Облік матеріалів в дорозі і невідфактурованих поставок
9.8. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
9.9. Облік спеціального майна (спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу)
9.10. Облік формування резервів під зниження вартості матеріальних цінностей
9.11. Податки за господарськими операціями руху матеріально-виробничих запасів
9.12. Інвентаризація матеріально-виробничих запасів
9.13. Розкриття інформаціїю матеріально-виробничих запасах в бухгалтерській звітності
Глава 10 Облік праці та її оплати
10.1. Види, форми і системи оплати праці, поредок її нарахування
10.2. Документи з обліку особового складу, праці та її оплати
10.3. Документальне оформлення робіт і виплата за договорами цивільно-правового характеру
10.4. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці
10.5. Облік утримань із заробітної плати
10.6. Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення
Глава 11Классіфікація витрат і витрат. Облік витрат за елементами витрат
11.1. Поняття «витрати», «витрати», «витрати»
11.2. Класифікація витрат організації
11.3. Визнання витрат у бухгалтерському обліку
11.4. Напрями класифікації витрат на виробництво і продаж продукції. Поняття собівартості продукції
11.5. Класифікація витрат для обчислення собівартості продукції
11.6. Класифікація витрат для прийняття рішень
11.7. Класифікація витрат для здійснення контролю і регулювання
11.8. Основні принципи організації обліку витрат на виробництво
11.9. Об'єкти обліку витрат на виробництво
11.10. Облік витрат за елементами витрат
11.11. Облік нормованих витрат для цілей оподаткування
11.12. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності
Глава 12 Облік готової продукції і товарів
12.1. Поняття готової продукції, робіт, послуг. Оцінка готової продукції
12.2. Документальне оформлення руху готової продукції
12.3. Облік випуску продукції за фактичною собівартістю
12.4. Особливості обліку випуску продукцііпрі використанні рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»
12.5. Облік готової продукції в місцях зберігання (на складі) і в бухгалтерії
12.6. Облік і оцінка відвантаженої продукції
12.7. Особливості обліку продукції (робіт, послуг) при використанні рахунку 46 «Виконані етапи по незавершених роботах»
12.8. Облік товарів
12.9. Особливості застосування рахунку 42 «Торгова націнка»
12.10. Формування та облік резервів під зниження вартості товарів
12.11. Облік витрат на продаж
12.13. Розкриття інформації про готову і відвантаженої продукції, товарах і витратах на продажі в бухгалтерській звітності
Глава 13 Облік грошових коштів
13.1. Облік касових операцій та грошових документів
13.2. Облік операцій по розрахункових рахунках
13.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках
13.4. Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках
13.5. Облік переказів в пут
13.6. Оцінка активів, зобов'язань та операцій організацій в іноземній валюті
13.7. Облік курсових різниць
13.8. Облік операцій із продажу валютної виручки
13.9. Облік операцій з купівлі та вільному продажу іноземної валюти
13.10. Розкриття інформації про рух грошових коштів в бухгалтерській звітності
Глава 14 Облік фінансових вкладень
14.1. Поняття і класифікація фінансових вкладень
14.2. Оцінка фінансових вкладень
14.3. Облік доходів і витрат за фінансовим вкладенням
14.4. Знецінення фінансових вкладень і створення резерву під знецінення
14.5. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій
14.6. Облік фінансових вкладень в цінні папери
14.7. Облік фінансових вкладень в позики
14.8. Облік операцій, пов'язаних із здійсненням договору простого товариства
14.9. Облік фінансових векселів
14.10. Аналітичний облік фінансових вкладень
14.11. Інвентаризація фінансових вкладень
14.12. Розкриття інформації про фінансові вкладення в бухгалтерській звітності
Глава 15 Облік розрахунків
15.1. Безготівкові форми розрахунків
15.2. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості Терміни розрахунків та позовної давності
15.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
15.4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
15.5. Облік розрахунків з використанням векселів
15.6. Облік розрахунків за посередницькими операціями
15.7. Особливості обліку імпортних операцій
15.8. Поняття сумових різниць і їх відображення в обліку покупця і продавця
15.9. Облік резервів по сумнівних боргах
15.10. Облік кредитів і позик
15.11. Облік розрахунків з бюджетом з податків і зборів
15.12. Облік розрахунків із засновниками та акціонерами
15.13. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
15.14. Облік розрахунків з підзвітними особами
15.15. Облік розрахунку »з персоналом за іншими операціями
15.16. Облік операцій з довірчого управління майном
15.17. Облік розрахунків з дочірніми і залежними організаціями
15.18. Облік внутрішньогосподарських розрахунків
15.19. Інвентаризація дебіторської та кредіторскойзадолженності та відображення її результатів в обліку
15.20. Розкриття інформації про розрахунки в бухгалтерській звітності
Глава 16 Облік фінансових результатів
16.1. Поняття і класифікація доходів організації
16.4. Особливості обліку експортних операцій
16.5. Облік операційних і позареалізаційних доходів і витрат
16.6. Облік нестач і втрат від псування цінностей
16.7. Облік резервів майбутніх витрат
16.8. Облік витрат майбутніх періодів
16.9. Облік доходів майбутніх періодів
16.10. Облік прибутків і збитків
16.11. Розкрито інформації про доходи в бухгалтерській звітності
Глава 17 Бухгалтерська звітність організації
17.1. Поняття, склад бухгалтерської звітності і загальні вимоги до неї
17.2. Вимоги до інформації, формованої у бухгалтерській звітності
17.3. Порядок складання бухгалтерських звітів
17.4. Зміст бухгалтерського балансу і правила оцінки його статей
17.5. Зміст звітів про прибутки і збитки та зміни капіталу, додатку до бухгалтерського балансу, звіту про цільове використання отриманих коштів і пояснювальної записки до річного звіту
17.6. Порядок і строки подання бухгалтерської звітності
17.7. Публічність бухгалтерської звітності
17.8. Поняття про консолідовану бухгалтерської звітності
17.9. Зміст і призначення ПБУ12/2000 «Інформація за сегментами»
17.10. Зміст ПБО 7/98 «Події після звітної дати»
17.11-Призначення і сфера застосування ПБУ11/2000 «Інформація про афілійованих осіб»
17.12. Бухгалтерська звітність в умовах інфляції
Глава 18условние факти господарської діяльності та об'єкти позабалансового обліку
18.1. Визначення умовних фактів господарської діяльності та їх наслідки
18.2. Оцінка наслідків умовних фактів
18.3. Відображення наслідків умовних фактів в бухгалтерській звітності організацій
18.4. Розкрите інформації про наслідки умовних фактів в бухгалтерській звітності
18.5. Облік окремих операцій на позабалансових рахунках
 Глава 19 Облікова політика організації
 19.1. Поняття і формування облікової політики
 19.2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку (варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку)
 19.3. Вибір техніки, форми та організації бухгалтерського обліку
 19.4. Розкриття облікової політики
 Глава 20 Облік на малому підприємстві
 20.1. Критерії віднесення підприємства до категорії малих підприємств
 20.2. Особливості ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах
 20.3. Спрощена система оподаткування для малих підприємств
 20.4. Податковий облік при спрощеній системі оподаткування
 Розділ III. УПРАВЛІНСЬКИЙ УЧЕТГлава 21Сущность, завдання і організація управлінського обліку
 21.1. Необхідність виділення управлінського обліку в самостійну підсистему
 21.2. Управлінський облік в інформаційній системі організації
 21.3. Сутність і завдання управлінського обліку
 21.5. Організація управлінського обліку
 Глава 22Учет витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції
 22.1. Облік витрат і калькулювання в системі управління собівартістю продукції. Завдання обліку витрат на виробництво
 22.2. Облік витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції
 22.3. Облік непродуктивних витрат і втрат
 22.4. Облік і інвентаризація незавершеного виробництва
 22.5. Облік напівфабрикатів власного виробництва та їх оцінка
 22.6. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв
 22.7. Зведений облік витрат на виробництво
 22.8. Особливості обліку витрат в торговельних організаціях
 22.9. Облік витрат на утримання об'єктів невиробничої сфери
 Глава 23 Облік витрат за центрами відповідальності
 23.1. Зрозуміле центрів відповідальності, їх класифікація
 23.2. Облік за центрами витрат
 23.3. Облік і звітність за центрами прибутку
 23.4. Звіт центру інвестицій
 23.5. Трансферні ціни
 Глава 24Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
 24.1. Поняття методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
 24.2. Поняття і об'єкти калькулювання собівартості продукції
 24.3. Способи обчислення собівартості окремих видів продукції
 24.4. Особливості калькулювання собівартості продукції в комплексних виробництвах
 24.5. Попроцессний (простий) метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
 24.6. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
 24.7. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
 24.8. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції
 24.9. Метод калькулювання скороченою собівартості продукції (метод директ-костинг)
 Глава 25Учетная політика організації для цілей управлінського обліку
 25.1. Поняття і формування облікової політики
 25.2. Вибір варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку
 25.3. Вибір техніки, форми і організації управлінського обліку
 ЗМІСТ
 Аудит, Бухгалтерський облік:
 1.  Швецкая В.М. Бухгалтерська справа - 2010 рік
 2.  Мансуров, П. М.. Управлінський облік - 2010 рік
 3.  Ковальова В.Д.. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами - 2010 рік
 4.  В.В.Патров. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні - 2009 рік
 5.  Л.В.Сотнікова. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ. 2008 - 2009 РІК - 2009 рік
 6.  В.Кіслов. Нематеріальні активи: ОБЛІК І ПОДАТКИ - 2009 рік
 7.  В.Р. Захар'їн. Розрахунки з підзвітними особами: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009 рік
 8.  А.В. Касьянова. РІЧНИЙ ЗВІТ 2007 - 2008 год
 9.  Т. М. Панченко. Позики і кредити: бухгалтерський облік та оподаткування - 2008 рік
 10.  В.І.Мещерякова. РІЧНИЙ ЗВІТ - 2008 - 2008 год
 11.  Є. С. Соколова. Основи аудиту - 2008 рік
 12.  Ольга С. Красова. Управлінський облік в США - 2008 рік
 13.  Гладкий А. А. Бухоблік і фінанси для керівників і менеджерів - 2007
 14.  Філіна Ф.Н.. Бухгалтерські проводки в будівництві - 2007
 15.  Пошерстнік Н. В. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві - 2007
 16.  Мощенко Н.П.. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності - 2007
 17.  Соколова Є.С., Архарова З.П.. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ - 2007
 18.  Богачева І.В.. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ - 2007
 19.  Шеремет А.Д., Суйц В.П.
   . Аудит - 2006
 20.  Литнева Н. А., Малявкіна JI. І., Федорова Т. В. Бухгалтерський облік - 2006

bibyurecon.ml
енциклопедія   пікантні   перлова   кавово-вершковий   риба