трусики женские купить украина
სამედიცინო საიტი
ЗМІСТ:
Наталія Володимирівна Клімова. Економічний аналіз, 2010

Пропоноване читачам навчальний посібник допоможе освоїти теоретичні основи економічного аналізу господарської діяльності в поєднанні з виробничим (управлінським) і фінансовим аналізом.

Передмова
1 Предмет, об'єкт і зміст економічного аналізу
2 Принципи економічного аналізу
3 Мета і завдання економічного аналізу
4 Класифікація видів економічного аналізу
5 Метод економічного аналізу, його характерні особливості і класифікація
6 Методи в економічному факторному аналізі
7 Методика проведення комплексного економічного аналізу
8 Система показників в економічному аналізі
9 Організація аналітичної роботи на підприємстві
10 Інформаційні джерела економічного аналізу
11 Документальне оформлення результатів аналізу
12 Класифікація економічних резервів, принципи і методи їх розрахунку
13 Історія розвитку економічного аналізу
14 Роль комплексного аналізу в управлінні виробництвом
15 Структура комплексного бізнес-плану
16 Роль аналізу в розробці та моніторингу основних планових показників
17 Кошторисна планування (бюджетування)
18 Аналіз виконання кошторисів (бюджетів)
19 Аналіз і оцінка рівня організації виробництва та управління
20 Оцінка рівня технічної оснащеності організації
21 Факторний аналіз використання основних засобів
22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
23 Резерви підвищення рівня технічного розвитку
24 Мета і завдання аналізу стану і використання трудових ресурсів
25 Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
26 Аналіз використання робочого часу
27 Аналіз продуктивності праці
28 Аналіз формування і використання фонду заробітної плати
29 Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів
30 Зміст та об'єкти маркетингового аналізу
31 Методи маркетингового аналізу
32 Маркетингова стратегія і тактика організації
33 Мета, завдання та інформаційна база аналізу виробництва та продажу продукції
34 Факторний аналіз виробництва
35 Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції
36 Обгрунтування обсягу виробництва і оцінка ефективності асортиментних програм
37 Аналіз стану і прогнозування продукту на ринку збуту
38 Методика підрахунку резервів збільшення обсягів виробництва і продажу продукції
39 Мета, завдання та інформаційна база аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції
40 Аналіз складу і структури витрат. Особливості аналізу постійних і змінних витрат
41 Аналіз непрямих витрат
42 Факторний аналіз собівартості продукції
43 Аналіз окупності витрат
44 Визначення резервів зниження собівартості та управління витратами
45 Мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів
46 Аналіз формування нерозподіленого прибутку
47 Методи факторного аналізу прибутку від продажу
48 Аналіз цінової політики організації
49 Аналіз договірних зобов'язань
50 Аналіз використання чистого прибутку
51 Факторний аналіз показників рентабельності
52 Методика розрахунку резервів зростання прибутку та підвищення рентабельності
53 Мета, завдання і зміст аналізу інвестиційної діяльності організації
54 Аналіз розміру і динаміки реальних інвестицій
55 Аналіз фінансових інвестицій
56 Особливості оцінки інноваційної діяльності
57 Оцінка ефективності інвестицій
58 Прогнозування ефективності інвестиційноїдіяльності
59 Аналіз стану і забезпеченості організації матеріальними ресурсами
60 Розрахунок і оцінка показників ефективності використання оборотних коштів
61 Факторний аналіз використання матеріальних ресурсів
62 Напрями щодо прискорення оборотності матеріальних ресурсів
63 Мета , завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану
64 Аналіз змін і угруповання статей пасиву балансу
65 Аналіз складу і структури власного капіталу організації
66 Аналіз змін і угруповання статей активу балансу
67 Аналіз ліквідності та платоспроможності організації
68 Прямий і непрямий методи аналізу руху грошових коштів
69 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості організації
70 Аналіз фінансової стійкості
71 Аналіз рівня використання економічного потенціалу та оцінка бізнесу
72 Методи прогнозування банкрутства організаці
73 Заходи щодо фінансового оздоровлення організації
Основна література
Додаткова література
Економічна теорія:
 1. Кондрашова В. К., Ісаєва О. Г. Економіка поліграфічного підприємства - 2ООО рік
 2. Васильцова В. М., Тертишниі С. А. Інституційна економіка - 2013
 3. Віталій Вікторович Семеніхін. Всі податки Росії 2013 - 2013 год
 4. Воєводіна Н.А., Вялиііна А.А., Єрмак Т. Л., Невешкіна Е.В.. Некомерційні організації: бухгалтерський облік, податки і нові можливості - 2012 рік
 5. О. В. Губіна, В. Є. Губин
  . АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 2012 рік
 6. Т.Р. Рахімов. Фінансовий менеджмент - 2012 рік
 7. В.А.Садовнічій, А.А.Акаев, А.В.Коротаев, С.Ю.Малков. Моделювання та прогнозування світової динаміки - 2012 рік
 8. А.Г. Зельднер, І.І. Смотрицького. М.. Державно-приватне партнерство в умовах інноваційного розвитку економіки - 2012 рік
 9. В.С. Якушкін,. Соціально-економічний розвиток пострадянських країн: підсумки двадцятиріччя - 2012 рік
 10. С.М. Омірбаев, С.Ж. Інтикбаева, А.А. Адамбекова, Р.С. Парманова
  . государственнийбюджет - 2011 рік
 11. Н.А. Савинська. Національна платіжна система Росії: проблеми і перспективи розвитку - 2011 рік
 12. Лобан, Л. А.. Економіка підприємства - 2011 рік
 13. Владислав Юрійович Дорофєєв Валерія Т. Башкірова. Криза є криза - 2010 рік
 14. Єфімова, Ольга Володимирівна. Фінансовий аналіз - 2010 рік
 15. А.Т. ЗУБ. ПРИЙНЯТТЯ управлінськихрішень - 2010 рік
 16. Бедрин Е.Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В.. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 17. Лнтонец B.JL, Нечаєва Н.В., Хомкін К.А., Шведова В.В. Інноваційний бізнес - 2009 рік
 18. Т.Л.Войтова. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ДЛЯ БЮДЖЕТНИКІВ - 2009 рік
 19. Пітер Бернстайн. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ІДЕЇ ФІНАНСОВОГО СВІТУ - 2009 рік
 20. В.Г. Глушкової. ФЕДЕРАЛЬНІ ОКРУГУ РОССІІРЕГІОНАЛЬНАЯ ЕКОНОМІКА - 2009 рік

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба