трусики женские купить украина
სამედიცინო საიტი
ЗМІСТ:
Кокін Ю. П. Економіка праці, 2010

Викладено теоретичні основи 'ЖОМО, шки тру "а. охаркіерізонами тру-доной але и знімав оо ... е <_ и на і ринок грулю. Розглянуто нонроси іру, кшоіі діяльності та орі.чні> агі; І і праці, уел про кия праці та їх кчіяніс на трудосбереженіе. Значне мого отвелепо формуванню а плануванню чисельності ра бошікіж, нроііволітельності іруда, кількісній оцінці Труля, організації та регулювання заробітної плати, соціальної політики і регулювання соціально трудових оі ношений.
Для студентів, викладачів економічних іучов. фахівців в об ласті Труля та соціально трудових відносин.

Зміст
Планування й аналіз чисельності працівників організації Сутність планування чисельності працівників Планування чисельності робітників Планування чисельності управлінського персоналаі фахівців Аналіз чисельності та складу працівників Висновки Питання для самоперевірки РОЗДІЛ VIIКолічественная оцінка трудаГЛАВАНормірованіе як метод кількісної оцінки праці .... Сутність і функції нормування праці Види норм праці Нормативи з праці і їх застосування Висновки Питання для самопроверні Г
РАЗДЕЛIТеоретіческіе основи і предмет економіки трудаГЛАВА 1Труд як основа розвитку суспільства і найважливіший фактор виробництва
1.1 . Зміст поняття і сутність економічної категорії «праця» Поняття про працю
1.2. Роль праці у розвитку людини і суспільства
1.3. Зміст і характер праці
1.4. Методи управління економікою і суспільною працею
1.5. Потреби, інтереси, мотиви і стимули до праці
2Формірованіе і розвиток економіки праці як науки, її зв'язок з іншими дисциплінами, що вивчають працю
2.1. Предмет «Економіка праці»
2.2. Система наук про працю та місце в ній економіки трудакак самостійної наукової дисципліни
РАЗДЕЛIIТрудовой потенціал суспільства і ринок трудаГЛАВА3Трудовой потенціал суспільства
3.1. Поняття, структура і показники трудового потенціалу
3.2. Населення та трудові ресурси
3.3. Трудові ресурси: демографічний, освітній, професійно-кваліфікаційний аспекти
4Демографіческіе фактори та їх вплив на трудові ресурси
4.1. Завдання і принципи демографічної політики
4.2. Показники і чинники оцінки демографічного розвитку
4.3. Демографічний розвиток населення та підвищення ефективності використання трудових ресурсів
5Занятость населення і ринок праці
5.1. Зайнятість: поняття, принципи і форми
5.2. Ринок праці та особливості його формування
[5.3 . Безробіття: поняття, класифікація, наслідки
5.4. Регулювання зайнятості та ринку праці
РАЗДЕЛIIIОснови трудової діяльності та організації трудаГЛАВА 6Псіхофізіологіческіе особливості працівника у трудовій діяльності
6.1. Фізіологічні особливості людини та їх впливу трудову діяльність
6.2. Психічні явища в трудовій діяльності людини
6.3. Закономірності динаміки працездатності і виробниче утомленіеСущность, фактори і показники працездатності
7Сущность і механізм організації праці
7.1. Зміст і значення організації праці
7.2. Трудовий процес і його організація
7.3. Елементи організації праці
7.4. Оцінка рівня організації праці
7.5. Економічна ефективність організації праці
IVУсловія і безпека трудаГЛАВА 8Условія праці в системі соціально-трудових відносин
8.1. Виробнича Середа, умови праці та фактори, що їх визначають
2. Професійні ризики і захист від них працівників
8.3. Економічні та соціальні наслідки неблагопріятнихусловій праці і виробничих небезпек
8.4. Критерії і методи аналізу умов праці та професійних ризиків і використання його результатів
9Охорона праці та безпеку працівників
9.1. Сутність, функції і принципи охорони праціїх виробництві
9.2. Заходи щодо забезпечення безпеки працюючих
9.3. Виробничий травматизм і профессиональнаязаболеваемость, методи їх аналізу
9.4. Організація роботи щодо поліпшення умов праціїх її ефективність
РАЗДЕЛVПроізводітельность трудаГЛАВА 10Економіческая природа продуктивності праці
10.1. Сутність продуктивності праці і значення її підвищення
10.2. Показники продуктивності праці
10.3. Методи вимірювання продуктивності праці
11Фактори і резерви зростання продуктивності праці
11.1. Фактори та умови зміни продуктивності праці
Ц.2. Сутність і класифікація резервів зростання продуктивності праці
11.3, Матеріально-технічні резерви зростання продуктивності праці
3.1.4. Організаційні резерви зростання продуктивності праці
ц.5. Соціально-економічні резерви зростанняпродуктивності праці
12Аналіз і планування продуктивності праці
12.1. Аналіз динаміки продуктивності трудаі Завдання та напрями аналізу продуктивності праці
12.2. Планування продуктивності праці Сутність планування продуктивності праці
12.3. Управління плануванням і підвищенням продуктивності праці
РАЗДЕЛVIФормірованіе і планування чисельності працівників організаційГЛАВА13Трудовой колектив організаціїї управління персоналом>
13.1. Трудовий колектив і трудові ресурси організації
13.2. Фактори, що впливають на формування і консолідацію трудового колективу
13.3. Стратегія управління трудовими ресурсами організації
13.4. Управління складом трудового колективу
13.5. Управління якістю трудових ресурсів організації
14Планірованіе і аналіз чисельності працівників організації
14.1. Сутність планування чисельності працівників
14.2. Планування чисельності робітників
14.3. Планування чисельності управлінського персоналаі фахівців
.4.4. Аналіз чисельності та складу працівників
VIIКолічественная оцінка трудаГЛАВА15Нормірованіе як метод кількісної оцінки праці
15.1. Сутність і функції нормування праці Роль нормування праці для підприємства
15.2. Види норм праці
15.3. Нормативи з праці і їх застосування
ГЛАВА 16Ізмереніе трудових витрат і проектування норм праці
16.1 . Класифікація витрат робочого часу
16.2. Способи вимірювання трудових витрат
16.3. Методи встановлення норм праці
17Інтенсівность праці та її визначення
17.1. Поняття інтенсивності праці
17.2. Оцінка нормування праці
РАЗДЕЛVIIIОрганізація і регулювання оплати трудаГЛАВА 18Економіческая природа і сутність заробітної плати
18.1. Сутність заробітної плати та її структура
18.2. Функції заробітної плати, прінціпиі основні елементи її організації
18.3. Сутність і механізми індексації та захисту заробітної плати
18.4. Регулювання заробітної плати в ринковій економіці
ГЛАВА19Таріфная система, її структура і функції
19.1. Сутність, призначення і основні елементи тарифної системи
3.9.2. Розрахунок середніх тарифних величин
19.3. Основні етапи розробки внутрипроизводственной тарифної системи
19.4. Тарифна система оплати праці працівників бюджетної сфери та напрями її вдосконалення
ГЛАВА 20
20.1. Форми заробітної плати, їх загальна характеристика
20.2 . Організація заробітної плати з використанням тарифної системи
20.3. Особливості організації колективної оплати праці
20.4. Безтарифні системи заробітної плати
20.5. Організація поточного та одноразової поощреніяработніков
21Компенсаціонние і стимулюючі виплати, їх місце в системі трудових відносин в організації
21.1. Система пільг і компенсацій работнікамв зв'язку з несприятливими умовами праці
21.2. Застосування стимулюючих доплат і надбавок до заробітної плати
21.3. Виплати та винагороди як елементи стімулірованіятруда в організації
Планування та аналіз використання коштів на оплату праці
22.1. Методи планування фонду заробітної плати
22.2. Організацій аналітичної роботи по заробітній платі та виплат соціального характеру
22.3 . Аналіз витрачання коштів на оплату праці та виплати соціального характеру
22.4. Аналіз раціональності організації та ефективності використання коштів на оплату праці
РАЗДЕЛIXСоціальная політика і доходи населеніяГЛАВА23Основние риси і завдання соціальної політики у сфері доходів
23.1. Поняття, цілі і завдання державної соціальної політики
23.2. Основні категорії, що характеризують рівень і якість життя громадян
23.3. Види і структура доходів, джерела їх формування
24Пріорітетние національні проекти та їх місце в соціальній політиці російської держави
24.1. Напрями національних проектів
24.2. Проект «Здоров'я» Завдання проекту і цільові об'єкти фінансування
24.3. Проект «Освіта» Завдання проекту і цільові об'єкти фінансування
24.4. Проект «Доступне і комфортне житло-громадянам Росії»
25Стоімость життя, споживання населення: методи розрахунку
25.1. Поняття і методика розрахунків вартості життя
25.2. Прожитковий мінімум, нормативні потребітельскіебюджети та їх роль у формуванні соціальної політики
26Соціальная захист і підтримка населення: форми і механізми реалізації. Соціальні стандарти
26.1. Загальна характеристика системи соціального захисту громадян і соціальні стандарти
26.2. Принципи надання громадянам Росії соціальної допомоги в ринкових умовах
26.3. Соціальні допомоги та їх роль у соціальному захисті населення
РАЗДЕЛXРегулірованіе соціально-трудових відносин
27.1. Соціально-трудові відносини
27.2. Форми державного регулювання трудовихотношеній
28Коллектівно-договірне регулювання соціально-трудових відносин
28.1. Соціальне партнерство
28.2. Роль колективних договорів і соглашенійв регулюванні соціально-трудових відносин
29Конфлікти у соціально-трудовій сфері та способи їх розв'язання
29.1. Конфлікти в соціально-трудовій сфері, причини їх виникнення
29.2. Вплив договірних відносин на зниження соціальної напруженості в колективі і попередження конфліктів
29.3. Методи вирішення соціально-трудових конфліктів у коллектівеЕлементи вирішення конфліктних ситуацій в практиці управління персоналом в організації
Список рекомендованої літератури
Трудові ресурси:
 1. Є. Г. Жуліна. Економіка праці - 2010 рік
 2. Д.Є. Гусятнікова. КАДРОВИЙ ОБЛІК З НУЛЯ - 2009 рік
 3. В. А. Гаги. Економіка і соціологія праці - 2008 рік
 4. Малоун Томас У. Праця в новому столітті - 2006
 5. Людмила Доскова. Управління персоналомШпаргалкі - 2005 р.
 6. Олена Жуліна. Європейські системи оплати праці - 2002 рік
 7. Крилов Е. І., Власова В. М.
  . Аналіз стану та ефективності використання трудових ресурсів підприємства - 2001 рік
 8. Остапенко Ю.М. Економіка і соціологія праці в питаннях і відповідях - 2001 рік
 9. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теорія ринку праці - 1999 рік

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба