трусики женские купить украина
Veselība Izglītība
Мікроекономіка
МІКРОЕКОНОМІКА
доцент Л.Ю. Абакуліна к.е.н., доц. Л.А.Александрова доцент С.Є. Суконкін
МІКРОЕКОНОМІКА 2009

Методичні вказівки містять робочу програму курсу «Економічна теорія. Мікроекономіка », перелік рекомендованої літератури та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи. Матеріали підготовлені на основі чинного Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Дані методичні вказівки можуть бути використані студентами всіх спеціальностей і напрямків факультету економіки та управління.

Л.Ю. Абакуліна МИКРОЭКОНОМИКАМетодические вказівки з самостійного ізученіюдісціпліни 2007

Дисципліни «Мікроекономіка 1» і «Мікроекономіка 2» є фундаментальними складовими системи економічних курсів «Мікроекономіка» для студентів-економістів бакалаврату. Предметом розгляду даних методичних вказівок є другий рівень курсу (Мікроекономіка 2), де розширюється і поглиблюється поле змістовних областей попереднього рівня, підвищується інтенсивність подачі матеріалів, залучається більш складний математичний інструментарій.
Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчальної програми курсу «Мікроекономіка», розробленої колективом кафедри економічної теорії СПбГЛТА, на основі чинного Державного освітнього стандарту вищої професійної образо-вання по напрямку 080100 (521600) «Економіка».
У методичних вказівках наведені: короткий конспект лекцій, розбитий на теми відповідно до навчальної програми «Мікроекономіка. Розділ 2 »; рекомендована навчальна література для самостійного вивчення відповідних тем, а також контрольні запитання та тестові завдання для підготовки до іспитів як першого, так і другого рівнів.
У сучасних умовах господарювання важливе значення має підготовка висококваліфікованих кадрів, що представляють собі реальні процеси, що відбуваються в національному господарстві і за кордоном. Тому головна мета навчального процесу у вищій школі полягає в тому, щоб студент здобував навички аналітичного осмислювання життєвих ситуацій, отримував знання не в готовому вигляді, а приходив до потрібних висновків сам в процесі активних творчих пошуків.
Мета методичних вказівок - допомогти студентам, які вивчають курс «Мікроекономіка», структурувати й осмислити теоретичні знання, самостійно отримані при читанні літератури та при вивченні матеріалів інших інформаційних джерел; що має сприяти виробленню у студентів навичок до прийняття власних рішень з проблем економічного управління в реальному секторі економіки.

Корнійчук. Б. В Мікроекономіка 2003

Книга містить докладний опис шістнадцяти ділових ігор, побудованих на теоретичному матеріалі курсу мікроекономіки та суміжних дисциплін. У роботі немає закріплення ігор за конкретними темами курсу, оскільки більшість ігор за своїм теоретичному змісту мають міждисциплінарний характер. Більшість ігор може бути використано при вивченні різних економічних дисциплін, оскільки вони не пов'язані жорстко з курсом «Мікроекономіка». Тому поділ книги на п'ять тематичних розділів вельми умовно і покликане допомогти викладачеві зорієнтуватися в різноманітному матеріалі.


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба