трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

2.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ


Раніше була розглянута суть поняття «середньозважена вартість капіталу». Проте точне значення WACC залежить від суми знову залучених коштів. Якщо протягом певного проміжку часу будуть залучати все більший обсяг капіталу, то починаючи з деякого моменту WACC зросте. Причина збільшення:
Попит на цінні папери будь-якого підприємства не нескінченно еластичний. Таким чином, чим більше продано за даний-період часу цінних паперів, тим нижче їх ціна і, отже, вище необхідна прибутковість.
При наданні позикових коштів кредитори оцінюють ступінь ризику. На практиці чим більше кредитів змушене брати підприємство, тим вище буде відсоток за залученими коштами, які включають премію за ризик.
В результаті залучення нових фінансових коштів підви-сит WACC підприємства.
Графічна залежність WACC від величини додаткового капіталу показана на рис. 2.3 і 2.4. Так, кожна точка на графіку показує вартість залучення чергового додаткових-WACC
MCC
% D1 D2 Рис. 2.3. Гранична ціна капіталу WACC
% А
и * с МСС L ---- .ID
Г1 "" "] L _ Л _ і. и
і: и IOS
Потреба в D1 DO D2 * додатковому капіталі, руб. 2.4. Спільний аналіз графіків граничної ціни капіталу та інвестиційних можливостей
Потреба в додатковому капіталі, руб.
ного рубля, його граничну ціну. Точка перелому виникає щоразу, коли піднімають ціну однієї зі складових капіталу. WACC постійна усередині інтервалу , але зростає в кожній точці перелому.
Для визначення оптимального бюджету капіталовкладень необхідно з'ясувати прибутковість інвестиційних можливостей підприємства. Підприємству слід прийняти всі незалежні проекти з прибутковістю, що перевищує ціну капіталу, що залучається для їх фінансування, і відкинути все решта (див. рис. 2.4). Від проектів D і Е слід відмовитися, так як їх довелося б фінансувати за рахунок джерел, ціна яких вище, ніж внутрішня прибутковість інвестиції (Internal rate of return, IRR), в цьому випадку чиста приведена вартість (NPV, net present value) матиме негативне значення.
Оптимальну ціну капіталу визначають точкою перетину графіків інвестиційних можливостей (IOS, Investment Opportunity Schedule) і граничної вартості капіталу (МСС, Marginal Cost of Capital Schedule) . Якщо використовувати її як орієнтир при оцінці інвестицій у проекти середнього ступеня ризику, відповідні рішення про доцільність прийняття того чи іншого проекту будуть коректними, а фінансова та інвестиційна політика - оптимальними. При застосуванні будь-якої іншої норми бюджет капіталовкладень фірми не буде оптимальним.
Якби фірма мала менше інвестиційних можливостей, точка перетину графіків IOS і МСС зрушилася б вліво і, ймовірно, вниз; множинність інвестиційних можливостей, навпаки, зрушила б цю точку вправо і вгору. Таким чином, на ставку дисконту , використовувану при формуванні бюджету, впливають всі наявні проекти в сукупності. Ми в цьому розділі припустили, що всі проекти мають однакову ступінь ризику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ "
 1. ЗМІСТ
  Введення 6 ГЛАВА 1. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПОГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ при взаємодії ОРГАНІЗАЦІЙ ТА КОРПОРАЦІЙ 14 Аналіз процесів концентрації капіталу та корпоратизації в економіці сучасної Росії 15 Системи корпорацій і організацій в авіаційно-промисловому комплексі Росії 38 Огляд моделей і методів узгодження економічних інтересів при взаємодіях
 2. ЗМІСТ
  ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення у розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 3. 13.4 Основні положення щодо оцінки міжнародних інвестиційних проектів
  При оцінці міжнародних інвестиційних проектів використовуються такі ж показники, як і для проектів на національному рівні, тобто чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, окупність наведених витрат та ін Найбільш поширеною у застосуванні до міжнародних проектів є оцінка NPV, однак при цьому є особливості, які необхідно враховувати. Головною з них
 4. При аудиті правомірності формування статутного капіталу
  аудитор повинен брати до уваги, що статутний капітал банку може формуватися тільки за рахунок власних коштів акціонерів (учасників). Вклади до статутного капіталу та кошти в оплату придбаних акцій банку повинні перераховуватися тільки з розрахункових рахунків підприємств-акціонерів (учасників). Підприємства та організації, мають неліквідний баланс або оголошені неплатежес-пособности, що не
 5. 3.1. Нормативна базаосуществленія аудиту власного капіталу банків
  Основні нормативні акти, що регулюють порядок формування статутного капіталу, резервного та інших фондів банку, наступні: Федеральний закон РФ «Про акціонерні товариства» від 26.12.95 № 208-ФЗ; Федеральний закон РФ «Про товариства з обмеженою відповідаль-ністю» від 08.02.98 № 14-ФЗ, із змінами, внесеними Федеральним законом від 31.12.98 № 193-Ф3; Федеральний закон РФ «Про ринок цінних паперів»
 6. При аудиті збільшення (зменшення) статутного капіталу
  протягом звітного року аудитор повинен отримати докази правомірності рішень про збільшення (зменшення) статутного капіталу, перевірити дотримання процедури емісії акцій (у акціонерного банку), підтвердити правильність відображення в обліку операцій по зміні статутного капіталу та внесення необхідних змін до реєстру акціонерів. В зв'язку з тим що ухвалення рішення про зміну розміру
 7. 1.4. Вибір споживача
  Основна проблема споживчого вибору. Алгоритм оптимізації. Метод множників Лагранжа. Графічна та аналітична інтерпретація основної проблеми споживчого вибору. Виявлені переваги. Загальна і гранична корисність в системі формування величини вартості товару. Ефект заміщення і ефект доходу по Слуцькому і Хиксу. Номінальний і реальний доходи. Криві байдужості та заміщення
 8. 13.3 Перспективні напрямки реструктуризації видатків бюджету
  Бюджетна політика в області реструктуризації витрат грунтується на оцінці відносної ефективності участі держави в різних галузях економіки та на скорочення фінансування за рахунок бюджетних коштів невластивих і недоцільних напрямків участі держави. Це дає можливість концентрації бюджетних коштів на комплексному вирішенні пріоритетних напрямів розвитку економіки
 9. 1.2.2. Практичні заняття, їх найменування
  1. Введення в економічну теорію Філософські та методологічні основи ЕТ. Типи вибору (індивідуальний, двосторонній, колективний і т.д.). Економічна цінність і альтернативна вартість блага. Економічні обмеження: кордон виробничих можливостей. Повні і часткові взаємодоповнюваність і взаємозамінність благ. Ринкова система: ідеологія і механізм Елементи ринкової
 10. 4.5. Синтез організаційних структур корпорацій
  Освіта інтегрованих структур в Самарській області почалося з 1995 року, коли злиттю промислового і банківського капіталу активно сприяло Головне управління Центрального банку Росії (ГУ ЦБ), яке рекомендувало великим промисловим структурам регіону увійти до складу акціонерів фактично діючих фінансових інститутів. Так, великі підприємства нафтохімічного комплексу стали
 11. ВСТУП
  Актуальність досліджень визначається наступним. В економіці сучасної Росії чітко виявляються тенденції інтеграції господарюючих суб'єктів, які полягають, по-перше, в освіті все більшої кількості корпорацій, по-друге, в концентрації виробництва за рахунок укрупнення корпорацій в різних галузях економіки. В результаті поетапного процесу реорганізації господарських зв'язків
 12. 3.2. Перевірка правильності формування, зміни та відображення в обліку статутного капіталу банку
  У ході аудиторської перевірки правильності формування та зміни статутного капіталу банку аудитор повинен вивчити і проаналізувати такі основні документи: статут банку та установчі документи (установчий договір для банків у формі ТОВ, договір про створення АТ для акціонерних банків, список акціонерів, дані про засновників юридичних особах і т.д.); ліцензії на здійснення банківських
 13. 4.2. Синтез управління виробничо-фінансовим процессомкорпораціі
  Формування управління корпоративною системою на основі запропонованого підходу було проведено в рамках науково-дослідних робіт за темою «Аналіз та синтез внутрішньовиробничого господарського механізму ЗАТ« Авіастар-СП », виконаних Самарським державним аерокосмічним університетом за замовленням Ульяновського авіаційно-промислового комплексу відповідно до федеральними програмами

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба