трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

3.3 Принципи побудови бюджету та основні аспекти їх реалізації


Державний бюджет як сукупність економічних відносин має об'єктивний характер. Його існування як самосто-ятельное сфери розподілу об'єктивно представлено самим гро-ним виробництвом, розвиток якого потребує відповідних централізованих ресурсах. Централізація грошових коштів необхідна для організації безперебійного кругообігу в масштабах усього національного господарства, для забезпечення функціонування економіки в цілому. Існування специфічної бюджетної сфери вартісного розподілу обумовлено також природою і функціями держави. Держава потребує централізованих коштах для фінансування пріоритетних галузей, для проведення соціально-культурних за-ходів в масштабах всього суспільства, вирішення завдань оборонного характе-тера, покриття загальних витрат державного керування. Таким об-разом, існування державного бюджету аж ніяк не результат суб'єктивного бажання (волі) людей, а об'єктивна необхідність, обус-ловлення потребами розширеного відтворення, природою і фун-кціямі держави. Побудова бюджету грунтується на принципах відпрацьовано-дені на малюнку 3.4.
Принцип єдності бюджетної системи передбачає наявність єдиної правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, використання єдиної бюджетної класифікації, статистичної та бюджетної інформації, а також узгоджені принципи побудови бюджетного процесу. Він припускає єдиний порядок ведення бухгалтерського обліку коштів республіканського бюджету, місцевих бюджетів, а також санкцій за порушення бюджетного законодавства.

Малюнок 3.4 - Принципи побудови бюджету
Принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи означає закріплення відповідних видів доходів (повністю або частково) та повноважень щодо здійснення видатків за органами державної влади РК, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Принцип самостійності бюджетів означає право законодавчих (представницьких) органів державної влади на кожному рівні бюджетної системи:
самостійно здійснювати бюджетний процес;
мати власні джерела доходів бюджетів;
мати законодавчо закріплені регулюючі доходи і податки;
самостійно визначати напрями витрачання бюджетних коштів;
визначати джерела фінансування дефіцитів бюджетів;
отримати компенсацію витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих вищестоящими органами влади і управління.
Принцип самостійності передбачає також неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у ході виконання бюджету, сум перевищення доходів над видатками бюджетів і сум економії за витр-дам бюджетів. Не можна також здійснювати компенсації за рахунок бюджетів інших рівнів втрат у доходах і додаткових витратах, що виникли в ході виконання законів про бюджет, за винятком випадків, пов'язаних із зміною законодавства.
Неприпустимо також встановлювати витратні зобов'язання, що підлягають виконанню одночасно за рахунок коштів бюджетів двох рівнів бюджетної системи РК, або за рахунок коштів консолідованого бюджету, або без визначення бюджету, за рахунок коштів якого має здійснюватися виконання відповідних видаткових зобов'язань .
Принцип рівності бюджетних прав означає визначення бюджетних повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування податкових та неподаткових доходів різних рівнів бюджетів, визначення обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів у відповідно з єдиними принципами та вимогами, встановленими Бюджетним кодексом РК.
Принцип повноти відображення доходів і витрат бюджетів припускає-лага обов'язковість і повноту відображення всіх доходів і витрат відповідно до податкового та бюджетного законодавства.
Відповідно до цього принципу всі державні і місцеві витрати підлягають фінансуванню за рахунок коштів, акумульованих у бюджетній системі РК.
Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. При складанні, затвердженні та виконанні бюджету слід виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту бюджету.
Принцип ефективності та економності використання бюджетних коштів означає, що при складанні та виконанні бюджетів уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають прагнути до економного використання бюджетних коштів. Ефективність використання бюджетних коштів може визначатися двояко:
досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів;
досягнення найкращого результату з використанням визначеного обсягу бюджетних коштів.
Принцип загального (сукупного) покриття витрат означає, що всі витрати бюджету повинні покриватися загальною сумою доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. Цей принцип дуже схожий на принцип збалансованості, проте він має самостійно-валий значення, бо передбачає, що доходи бюджету та надходження від джерел фінансування його дефіциту не можуть бути пов'язані з певними витратами бюджету, а також у разі централізації коштів з бюджетів інших рівнів бюджетної системи РК.
Принцип гласності передбачає:
обов'язкове опублікування у відкритій пресі затверджених бюджетів і звітів про їх виконання;
повноту надання інформації про хід виконання бюджетів;
відкритість для суспільства та засобів масової інформації процедур розгляду та прийняття рішень по проектах бюджетів, головним чином з питань, що викликають розбіжності;
державний бюджет може містити секретні статті , але вони повинні затверджуватися тільки в його складі.
Принцип достовірності бюджету означає надійність і достовірність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідної території, на підставі якого розробляються бюджети різних рівнів, а також реалістичність розрахунків доходів і видатків бюджету.
Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів передбачає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конк-ної одержувачів бюджетних коштів з позначенням їх конкретного використання.
Ключові поняття: суспільне виробництво, грошова система, бюджетнигй процес, бюджетне законодавство, прінціпиг побудови бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3 Принципи побудови бюджету та основні аспекти їх реалізації "
 1. Зміст
  принципи організації міжбюджетних відносин 200 Методи, інструменти та важелі регулювання міжбюджетних відносин 211 Принципи розподілу надходжень і витрат бюджету між рівнями бюджетної системи 222 Глава 8 Управління та координація міжбюджетних відносин Структура і завдання органів державного управління міжбюджетних відносин 234 Бюджетні комісії та їх роль в управлінні
 2. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  принципи прогнозування 4. Класифікація соціально-економічних прогнозів. 5. Класифікація об'єктів прогнозування 6. Завдання і принципи аналізу об'єктів прогнозування 7. Моделювання об'єктів прогнозування 8. Класифікація методів соціально-економічного прогнозування 9. Пошуковий і норма-тивний підходи у прогнозуванні 10. Сутність методів екстраполяції 11. Побудова прогнозів з
 3. О.А. Заббарова. Балансознавство, 2007

 4. ПЕРЕДМОВА
  принципи та основні постулати, а також сфера застосування в сучасних умовах. Вивчено теоретичні основи побудови статичного і динамічного балансів як методів счетоведения. Наводяться особливості відображення в сучасних балансах податкових зобов'язань. Велике місце в посібнику приділено практичним аспектам використання теоретичних принципів побудови балансу при складанні
 5. 10. Бюджетне пристрій до в Російській Федерації, його основа і значення
  принципах 1) єдності; 2) розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; 3) збалансованості бюджетів; 4) повноти відображення доходів і витрат всіх складових бюджетної системи 5) самостійності бюджетів; 6) ефективності та економності використання бюджетних коштів; 7) гласності, достовірності бюджету; 8) сукупного покриття витрат бюджетів; 9) адресності та
 6. Г л а в а 5 Економічна сутність і значення окремих видів бюджету
  бюджет - централізований грошовий фонд держави, який об'єднує республіканський бюджет, бюджети областей, міста республіканського значення, столиці та надходження, що направляються до Національного фонду Республіки Казахстан без урахування взаімопога-Шаєм операцій між ними. Консолідований бюджет не затверджується органами законодавчої влади і використовується в аналітичних цілях. Структура
 7. Глава 13. Етапи побудови соціалізму в СРСР - Росії: міфи і реальність (1917-1991 рр..)
  Побудови соціалізму в СРСР - Росії: міфи і реальність (1917-1991
 8. 6.1 Роль і значення бюджетної классіфікаціі.Прінціпи побудови бюджетної класифікації
  принципу єдності бюджетної системи. Основними принципами побудови бюджетної класифікації є-ються: 1) принцип єдності, тобто бюджетна класифікація служить основою єдиного методологічного підходу до складання і виконання всіх видів бюджетів; принцип ясності означає надійність і достовірність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідних територій та
 9. § 3.18. Організація діяльності фірми
  принципом. При просторово-цільовому принципі підрозділи фірми утворюються виходячи з місця їх розташування або регіону, що обслуговується або з того, яку продукцію вони виробляють. Скажімо, на машинобудівних заводах зазвичай виділяють підрозділи (цеху), які займаються виготовленням певного типу вузлів, а також складальний цех. При функціональному принципі підрозділи фірми утворюються
 10. 7.2. Державний бюджет.
  Принципи і структура побудови бюджетної системи. Державна бюджетна система Росії включає федеральний бюджет, 21 республіканський бюджет, 56 крайових і обласних бюджетів, міські бюджети Москви і Санкт-Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів і близько 29 тис. місцевих бюджетів. Бюджетний процес - це діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та
 11. 11. Організаційна структура системи управління персоналом
  принципом розподілу функцій усередині організації. Коли керівництво організації вирішує побудувати службу управління персоналом за принципами функціональної організаційної структури, то вся робота в цьому напрямку зводиться до групування персоналу по тим широким задачам, які вони виконують. У реальному житті сучасних фірм такий тип організаційної структури може бути життєздатним
 12. 51. Регіональні та місцеві бюджети. Етапи бюджетного процесу
  принципи: 1) перебільшення власних доходів, місцевий бюджет не може бути зменшений; 2) фонд фінансової підтримки муніципальних утворень формується за рахунок відрахувань з федеральних і регіональних податків, що надходять до бюджету суб'єкта РФ. Проблеми: 1) податки концентруються в центрі, 2) регіонах залишаються найменш зібрані податки; 3) скорочується обсяг фінансової підтримки регіонів. Етапи
 13. 12.1 Принципи, моделі та методи планування доходів бюджету
  принцип наступності - планування республіканського і місцевих бюджетів, надходжень до бюджету, що спрямовуються в Національний фонд Республіки Казахстан, з дотриманням напрямів соціально-економічного розвитку республіки, середньостроковій фіскальної політики, з урахуванням результатів оцінки ефективності реалізації програм і виконання бюджету минулого і поточного фінансових років; принцип
 14. 4.4 Бюджетний процес: економічні та правові основи побудови та організації
  принципах: єдності, що виражається в єдиній правовій базі, єдиної бюджетної класифікації, в єдності форм бюджетної документації, необхідної для статистичної та бюджетної інформації, в єдності грошової системи; самостійності, коли кожен учасник бюджетного процесу самостійно організовує свою діяльність , яка забезпечується наявністю власних джерел доходів і правом
 15. 13.3 Перспективні напрямки реструктуризації видатків бюджету
  принципи побудови системи видатків бюджету. Дайте визначення системі видатків бюджету. Від яких факторів залежить склад і структура видатків державного бюджету? Що являють собою державні витрати? Визначте відмінності державних витрат від витрат державного бюджету. Які фактори враховуються при розрахунку ліміту витрат бюджету? Дайте визначення бюджетної заявки.
 16. 11. Консолідований бюджет Російської Федерації
  бюджет РФ складається з федерального бюджету і консолідованих бюджетів суб'єктів РФ. Законодавчим органом влади консолідований бюджет РФ не затверджується. Виконавчі органи суб'єктів Федерації, поради міністрів республік у складі РФ складають свої консолідовані бюджети, що представляють собою зведення бюджетів відповідних територій. Дохідна частина територіальних бюджетів повинна
 17.  Глава 8МОДЕЛІ ЛЮДИНИ І ВЗАЄМОДІЯ ДОСЛІДНИХ ПРОГРАМ І НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН
    принципами економічної ефективності, так само як з констатації факту відхилення фактичних умов обміну, що складаються на тому чи іншому ринку, від ситуації досконалої конкуренції не слід нормативний припис про необхідність забезпечення відповідності фактичних умов обміну досконалої конкуренції. У цьому зв'язку важливо звернути увагу як на епістемологічні, так і на мотиваційні
 18.  7.1. Бюджетна система і бюджетний пристрій як основа функціонування суспільного сектора Російської Федерації
    принципів організації і функціонування бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, санкцій за порушення бюджетного законодавства, єдиний порядок фінансування видатків та ведення бухгалтерського обліку бюджетів 2. Розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Закріплення видів доходів, витрат і джерел
 19.  Зміст
    побудови та структура бюджетної системи Російської Федерації 130 Запитання і завдання для самоконтролю. 140 Доходи і витрати федерального бюджету 140 Запитання і завдання для самоконтролю 153 Система міжбюджетних відносин 154 Запитання і завдання для самоконтролю. 163 Бюджети суб'єктів РФ. Місцеві бюджети 164 Запитання і завдання для самоконтролю 175 Державні позабюджетні фонди 175 Запитання і завдання

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба