трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів


Синтетичний облік нематеріальних активів здійснюють на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей», субрахунок 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», і рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Рахунок 04 активний, призначений для отримання інформації про наявність та рух нематеріальних активів, що належать організації на правах власності, а також про витрати організації на НДДКР. Облік нематеріальних активів на рахунку 04 здійснюють у первісній оцінці. За деякими видами нематеріальних активів з рахунку 04 списують на рахунки витрат нараховану амортизацію за цими активами.
На рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» відображають нарахування і списання (при вибутті) амортизації за тими видами нематеріальних активів, за якими погашення їх вартості вироб-водиться з використанням рахунку 05.
Основні види надходження нематеріальних активів:
- їх придбання;
- створення своїми силами і з залученням сторонніх виконавців на договірній основі;
- придбання на умовах обміну;
- надходження в рахунок внеску до статутного капіталу організації;
- безоплатне надходження;
- надходження нематеріальних активів для здійснення спільної діяльності.
Витрати з придбання та створення нематеріальних активів відносяться до довгострокових інвестицій та відображаються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» з кредиту розрахункових, матеріальних та інших рахунків. Після прийняття на облік придбаних або створених нематеріальних активів вони відображаються за дебетом рахунка 04 «Нематеріальні активи» з кредиту рахунку 08.
Надходження нематеріальних активів у порядку бартеру (обміну) також спочатку відображають на рахунку 08 з кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» з подальшим оприбуткуванням за дебетом рахунки 04 з кредиту рахунку 08. Передані в порядку бартеру об'єкти майна списують з кредиту відповідних рахунків (01, 10, 12, 40 та ін) в дебет рахунків продажу (90, 91).
Нематеріальні активи, внесені засновниками або учасниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал, доцільно відображати
на рахунку 08 (за аналогією з основними засобами).
150
При цьому заборгованість засновника за вкладом до статутного капіталу відображають за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредитом рахунку 80 «Статутний капітал». На вартість надійшли в рахунок внеску до статутного капіталу нематеріальних активів складають бухгалтерські записи.
Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» Кредит рахунку 75 «Розрахунки з засновниками»
Дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи»
Кредит рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи»
Безоплатно отримані нематеріальні активи оприбутковуються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» з кредиту рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів», субрахунок 2 «Безоплатні надходження» . З рахунку 08 первісна вартість нематеріальних активів списується на рахунок 04 «Нематеріальні активи».
Вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів, врахована на субрахунку 2 «Безоплатні надходження» рахунку 98, надалі списується щомісяця в розмірі нарахованих сум амортизаційних відрахувань по об'єкту в кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Порядок обліку нематеріальних активів, що надійшли для здійснення спільної діяльності, буде розглянуто в розділі, присвяченому обліку спільної діяльності.
При покупці організації вкладення в придбані необоротні активи відображають за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» і кредитом рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Позитивна ділова репутація записується в дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи» з кредиту рахунку 08. Негативна ділова репутація відображається за дебетом рахунка 76 і кредитом рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів».
Основними видами вибуття нематеріальних активів є їх продаж, списання внаслідок непридатності, безоплатна передача, передача нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій.
При вибутті нематеріальних активів у результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі вся сума накопиченої амортизації списується в дебет рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» з кредиту рахунку 04 «Нематеріальні активи». Залишкова вартість нематеріальних активів списується з рахунку 04 в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати». У дебет рахунку 91 списуються також усі витрати, пов'язані з вибуттям нематеріальних активів, і сума ПДВ за проданими і безоплатно переданих нематеріальних активів. За кредитом рахунку 91 відображається сума виручки від продажу або іншого доходу від вибуття нематеріальних активів.
151
Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів формується на рахунку 91 і потім списується з рахунку 91 на рахунок 99 «Прибутки та збитки». При цьому якщо сума виручки від продажу нематеріальних активів перевищує їх залишкову вартість і витрати, пов'язані з вибуттям, то різницю списують в дебет рахунку 91 і кредит рахунку 99. Якщо ж залишкова вартість вибулих нематеріальних активів не відшкодовується виручкою від їх реалізації, то різницю між ними списують з кредиту рахунку 91 в дебет рахунку 99.
Обороти з продажу та безвоздмездно передачі нематеріальних активів обкладаються ПДВ.
При безоплатній передачі нематеріальних активів платником ком ПДВ є сторона, яка передає (приймаюча сторона сплачує податок на прибуток). Оподатковуваний оборот визначається виходячи з середньої ціни продажу (без урахування ПДВ), але не нижче залишкової вартості нематеріальних активів.
При передачі нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій і в рахунок вкладу у спільне майно за договором простого товариства залишкова вартість нематеріальних активів списується з кредиту рахунку 04 в дебет рахунку 58 «Фінансові вкладення». Сума амортизації за переданими нематеріальних активів списується в дебет рахунку 05 з кредиту рахунку 04.
Перевищення узгодженої вартості над залишковою вартістю за переданими нематеріальних активів відображають за дебетом рахунка 58 і кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Зворотній раз-ница враховується за дебетом рахунка 91 і кредитом рахунку 58.
На рахунку 04 «Нематеріальні активи» відокремлено враховуються витрати організації на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, результати яких використовуються для виробничих або управлінських потреб організації. Зазначені витрати приймаються до бухгалтерського обліку на рахунку 04 «Нематеріальні активи» в сумі фактичних витрат, при цьому дебетується рахунок 04 «Нематеріальні активи» в корреспенден-ції з кредитом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи».
При списанні у встановленому порядку витрат на НДДКР, результати яких використовуються для виробничих або управлінських потреб організації, на витрати по звичайних видах діяльності кредитується рахунок 04 «Нематеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат (20 «Основне виробництво», 26 «Загальногосподарські витрати» і т.д.).
При припиненні використання результатів НДДКР у виробництві продукції або для управлінських потреб суми витрат, не віднесені на витрати по звичайних видах діяльності, списуються в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в кореспонденції з кредитом рахунка 04 «Нематеріальні активи».
152
Аналітичний облік за рахунком 04 «Нематеріальні активи» ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів, а також за видами витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи. При цьому ведення аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про наявність та рух, нематеріальних активів, а також сум витрат з науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам.
Аналітичний облік нематеріальних активів здійснюють в картці обліку нематеріальних активів. Картка застосовується для обліку всіх видів нематеріальних активів. Відкривається вона на кожен об'єкт окремо.
На лицьовій стороні картки вказують повне найменування і призначення об'єкта, початкову вартість, термін корисного використання, норму і суму нарахованої амортизації, дату постановки на облік, спосіб придбання, документ про реєстрацію та основні відомості з вибуття об'єкта (номер і дата документа, причина вибуття, сума виручки від реалізації).
На зворотному боці картки викладена характеристика об'єкта нематеріальних активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів "
 1. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  облік », в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, термін корисного використання, спосіб нарахування і норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі інші
 2. 14.2. Програма перевірки необоротних активів
  синтетичного обліку даними Головної книги та бухгалтерського балансу; перевірка первинних документів, перерахунок та інші аналітичні процедури, формування висновків за результатами перевірки. Робочі документи аудитора: опитувальний лист з планування перевірки необоротних активів; робочі документи аудитора по розділу, області аудиту; анкета (контрольний лист) з перевірки необоротних активів - в
 3. 14.1. Планування перевірки необоротних активів
  синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів; наявність документів, що підтверджують факт існування нематеріальних активів - договорів на со-будівля, патентів, ліцензій); аудит незавершеного будівництва (розглянути окремо будівництво підрядним і господарським способом, а також окремо виділити будівництво за рахунок позикових коштів; перевірити і підтвердити правильність
 4. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 5. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 6. 2.1. Поняття, види, завдання та принципи обліку довгострокових інвестицій
  аналітичного обліку за рахунком 08 « Вкладення у необоротні активи »залежить від виду довгострокових інвестицій. За витратами, пов'язаними з будівництвом і придбанням основних засобів, аналітичний облік ведеться за кожному будується або приобретаемому об'єкту основних засобів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про витрати на: 'будівельні
 7. 8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
  облікову політику організації в відповідної з ПБО 14/2000 підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація: про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних нема за грошові кошти; про вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами); про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів; про
 8. 12.1. Аудит матеріальних цінностей і нематеріальних активів
  синтетичному. За даними аналітичного обліку за рахунками 609 «Нематеріальні активи», 610 «Господарські матеріали», 611 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» проводиться звірка з даними особових рахунків і балансом на дату перевірки. Перевіряється своєчасність постановки на облік, списання матеріальних цінностей, правильність відображення за відповідними особових рахунках. При перевірці МШП
 9. 8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
  облік та Закону про бухгалтерський облік, що визначили перелік обов'язкових реквізитів у документах, та особливостей, що враховуються. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі
 10. Література
  аналітичний облік нематеріальних активів 116 Облік надходження і створення нематеріальних активів 117 Облік амортизації нематеріальних активів 124 Облік вибуття нематеріальних активів 127 Особливості обліку прав на використання нематеріальних активів 130 Контрольні питання 133 Глава 5. Облік матеріально-виробничих запасів 134 Класифікація і завдання обліку матеріально-виробничих
 11. Зміст
  облік і звітність в некомерційних організаціях Загальні організаційні питання, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку Облік надходження коштів на основну діяльність НКО і їх використання Облік готівкових грошових коштів та операцій на розрахунковому та валютному рахунках Бухгалтерський облік майна НКО, призначеного для тривалого використання Бухгалтерський облік нематеріальних активів
 12. 2.3. Перевірка постановки аналітичного і синтетичного обліку в кредитній організації
  синтетичну та аналітичну. На рахунках синтетичного обліку відображаються склад і рух коштів банку, їх джерела, результати діяльності в узагальненому вигляді і в грошовому вираженні. Рахунки аналітичного обліку деталізують інформацію, що враховується на синтетичних рахунках. Кількість синтетичних рахунків обмежено Планом рахунків. Кількість і найменування аналітичних рахунків визначаються

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба