трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

2.2. Облік нематеріальних активів


(2-й ур.)
Нематеріальні активи - це нефінансові активи, які задовольняють одночасно таким умовам:
відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
можливість ідентифікувати (виділення, відділення) структури від іншого майна;
використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання , тривалістю понад 12 місяців;
не передбачається подальший перепродаж даного майна;
наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права в установи на результати інтелектуальної діяльності ( патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).
Нематеріальними активами є не тільки оформлення документально (патентами, свідоцтвами і т. п.) права установи на об'єкти інтелектуальної власності, а й права «на результати науково-технічної діяльності, що охороняються в режимі комерційної таємниці, включаючи потенційно патентоспроможні технічні рішення і секрети виробництва (ноу-хау) »(тобто не мають патентного захисту виробничі та технологічні секрети).
Первісна вартість нематеріальних активів з 1 січня 2006 г. включає суму платежів, пов'язаних з поступкою (придбанням) не тільки виняткових, але і майнових прав правовласника. У результаті в розряд нематеріальних активів установ потрапляють як виняткові, так майнові права користування, наприклад, творами кіномистецтва, літератури і т. п., якщо термін користування перевищує 12 місяців. Документом на передачу таких прав установі може служити оформлений на підставі договору з авторами акт передачі виключних прав користування на зазначені твори.
Аналогічним способом як на основні засоби потрібно розраховувати амортизацію і по нематеріальних активів. Але на відміну від основних засобів, строк корисного використання по них визначається виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва і т. д. Якщо термін використання нематеріальних активів встановити неможливо, то норми амортизації встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності установи) .
Амортизація на об'єкти нематеріальних активів починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до бюджетного обліку, і проводиться щомісячно до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бюджетного обліку.
Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів не може проводитися понад 100% вартості об'єктів нематеріальних активів.
Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або списання цього об'єкта з бюджетного обліку.
Нарахування амортизації нематеріальних активів залежно від їх вартості проводиться в наступному порядку:
на об'єкти вартістю до 1000 руб. включно амортизація не нараховується;
на об'єкти вартістю від 1000 руб. до 10 000 руб. включно амортизація нараховується в розмірі 100% балансової вартості при видачі об'єкта в експлуатацію;
на об'єкти вартістю понад 10 000 руб. амортизація нараховується відповідно з розрахованими у встановленому порядку норм.
Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів оформляється наступній записом:
дебет рахунку 1401 01 271 кредит рахунку 1104 07 420.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Облік нематеріальних активів "
 1. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 2. Глава 10 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 3. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 4. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  облік », в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, термін корисного використання, спосіб нарахування і норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі інші
 5. 8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
  обліку двома способами: - накопиченням нарахованих сум на окремому рахунку; - шляхом зменшення початкової вартості об'єкта. При першому способі при нарахуванні амортизації по нематеріальних активів дебетують рахунки витрат виробництва або звертання-ня (23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати» та ін) і кредитують рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів». При
 6. 22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  нематеріальних активів є: аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів; аналіз їх структури, стану та терміну корисного використання; аналіз прибутковості, рентабельності ; аналіз ліквідності і ступеня ризику вкладень капіталу в нематеріальні активи. Інформаційною базою для аналізу нематеріальних активів є форма 5, 1 та ПБО 14/2000. Наявність нематеріальних активів свідчить про
 7. Зміст
  обліку в закладах охорони здоров'я (1-й ур.) Реєстрація та ліцензування діяльності медичних установ (2-й ур.) Облікова політика в медичних установах (2-й ур.) План рахунків бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (2-й ур.) Форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (2-й ур.) Глава 2. Облік нефінансових активів (1-й ур.) Облік основних засобів та
 8. 8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
  облікову політику організації в відповідної з ПБО 14/2000 підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація: про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних нема за грошові кошти; про вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами); про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів; про
 9. Зміст
  облік в страхових організаціях 3.1 Організація бухгалтерського обліку 3.2 Облік операцій по прямому страхуванню 3.3 Облік операцій перестрахування 3.4 Облік страхових резервів 3.5 Операції по страхуванню життя 3.6 Облік грошових коштів 3.7 Облік фінансових вкладень 3.8 Облік основних засобів і нематеріальних активів 3.9 Облік розрахунків з оплати праці 3.10 Обчислення та сплата податків 3.11 Облік
 10. 8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
  облік та Закону про бухгалтерський облік, що визначили перелік обов'язкових реквізитів у документах, та особливостей, що враховуються. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі
 11. 8.3. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів
  облік нематеріальних активів здійснюють на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей», субрахунок 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», і рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Рахунок 04 активний, призначений для отримання інформації про наявність та рух нематеріальних активів, що належать
 12. 36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
  нематеріальних активів - відображає ефективність використання нематеріальних активів: Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів == Виручка від реалізації / Сума нематеріальних активів; 2) фондовіддача - показує ефективність використання основних засобів на підприємстві: Фондовіддача = Виручка від реалізації / Сума основних засобів. У процесі аналізу ділової активності підприємства слід
 13. 4.5. Облік вибуття нематеріальних активів
  обліку. Порядок відображення списання нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку залежить від застосовуваного організацією методу обліку амортизаційних відрахувань. Якщо в бухгалтерському обліку нарахування амортизації відображається шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів», то при вибутті об'єкта нематеріальних активів первісною списується сума
 14. 6.9. Облік податку на додану вартість по надійшли основних засобів і нематеріальних активів
  урахування ПДВ по основних засобах і нематеріальних активах кілька разів змінювався. До 01.01.93 р. ПДВ, сплачений при здійсненні капітальних вкладень, включався в їх обсяг, а значить, і до первісної вартості прийнятих на облік об'єктів, відшкодовано згодом через механізм амортизації. З 01.01.93 р. порядок обліку ПДВ по капітальних вкладеннях змінився. ПДВ по придбаних основних
 15. 10.3. Аудит нематеріальних активів
  обліку цього об'єкта, До таких документів належать документи, що підтверджують факт виникнення прав та факт передачі прав (переуступка, Ліцензійні договір), крім того необхідно законодавче закріплення власності на об'єкт. Значну увагу уде-ляется грамотності складання цих документів, Нематеріальні активи підлягають інвентарному обліку Знос нараховується щомісяця і відноситься
 16. 6.5. Облік інших капітальних витрат
  нематеріальних активів складається з витрат з їх створення або придбання і витрат з доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. У міру створення або надходження нематеріальних активів в організацію і закінчення робіт з доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, нематеріальні активи зараховують на
 17. 4.4. Облік амортизації нематеріальних активів
  обліку. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з: терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства Російської Федерації; очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).
 18. В.В.Патров. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні, 2009


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба